9
Jesus e hagahili taane made dono huaidina
(Mark 2.1-12; Luke 5.17-26)
Jesus ne gaga gi hongo di boodi, gaa hana gi baahi i golo di tai gi dono guongo donu. Gei nia daangada ga laha mai di nadau dangada made dono huaidina dela e moe i hongo dono hada. Jesus e iloo hua nia hagadonu digau aanei, ga helekai gi tangada magi, “Dagu dama daane, hagadagadagagee, o huaidu la gu maahede.”
Hunu gau haga donudonu haganoho ga helehelekai i nadau mehanga, “Taane deenei le e haga balumee a God.”
Jesus gu iloo hua nia hagamaanadu digaula, ga helekai, “Goodou e aha ala e maanadu huaidu? Dehee di mee e haingoohia, e helekai boloo, ‘O huaidu la gu maahede,’ be e helekai boloo, ‘Duu i nua, haele’? Au ga haga modongoohia adu gi goodou bolo Tama Tangada iai ono mogobuna e wwede nia huaidu i henuailala.” Gei mee ga helekai gi taane made dono huaidina, “Duu i nua, dahi aga ina do moenge, hana gi doo hale.”
Taane magi deelaa ga duu i nua, gaa hana gi dono hale. Digau dogologo gu gidee di mee deenei, gu mmaadagu huoloo, gu hagaamu a God i ana helekai mogobuna ala ne wanga gi nia daangada.
Jesus e gahi Matthew
(Mark 2.13-17; Luke 5.27-32)
Jesus ga hagatanga i di gowaa deelaa, ga gidee Ia tangada hagabudu dagitedi, go Matthew, e noho i lodo dono oobidi. Jesus ga helekai, “Daudali mai Au.”
Matthew gaa duu gi nua, ga daudali Jesus.
10 Di madagoaa Jesus nogo noho miami i di hale o Matthew, gei digau hagabudu dagitedi dogologo, mo digau huaidu gaa noho adu dalia a Jesus mo ana dama agoago gi teebele deelaa.* Luke 15.1-2 11 Hunu Pharisee ga gidee di hai deenei, ga heheeu ang gi nia dama agoago a Maa, “Di godou Dangada Agoago e aha dela e miami dalia digau hagabudu dagitedi mo digau huaidu?”
12 Jesus ga longono digaula, ga helekai, “Ma hagalee go digau maaloo e heetugi gi togidaa, go digau hua ala e magi. 13 Goodou halahala ina tadinga o nia helekai di Beebaa Dabu ala e helekai boloo, ‘Au hagalee hiihai gi nia tigidaumaha ala ne hai gi nia manu, gei go tumaalia hua.’ Au hagalee ne hanimoi belee gahigahi digau humalia, gei go digau ala e huaidu.”* Matthew 12.7; Hosea 6.6
Di heeu o di hagaonge
(Mark 2.18-22; Luke 5.33-39)
14 Nia dama agoago a John Babdais ga lloomoi gi Jesus, ga heeu, “Ma e aha gimaadou mono Pharisee e hagaonge, gei au dama agoago hagalee loo e hagaonge?”
15 Jesus ga helekai, “Goodou bolo nia daangada ala ne gahi gi tagamiami haga hai lodo, la gii noho lodo huaidu i di madagoaa taane hai lodo e noho i nadau baahi? Deeai! Di laangi ga dau mai, gei taane hai lodo la gaa lahi gi daha mo digaula, deelaa di madagoaa digaula gaa noho laa hagaonge.
16 “Tangada e pono dana gahu bobo gi di mee gahu hoou ai, idimaa, di mee gahu hoou la ga mmuni mai, ga haga damana di bongoo di gahu.
17 “Gei tangada e haga hau ana waini hoou gi lodo di mee dugu waini bobo ai. Ma gaa hai beenei, di mee dugu waini la ga mahaa, nia waini la ga maalingi, gei di mee dugu waini la ga mooho. Tangada le e haga hau hua ana waini hoou gi lodo di mee dugu waini hoou, gei nia maa huogodoo la ga benebene hagahumalia.”
Tama ahina tagi dauwa mo di ahina ne bili gi di gahu o Jesus
(Mark 5.21-43; Luke 8.40-56)
18 Di madagoaa hua Jesus nogo helehelekai gi digaula i nia mee aanei, gei tangada aamua o Jew ga hanimoi gi Mee, ga dogoduli, ga helekai, “Meenei, dagu dama ahina dela hua dogo made. Hanimoi, e dugu oo lima gi hongo o mee, gei mee ga mouli.”
19 Gei Jesus ga duu aga, gaa hana dalia a mee mo ana dama agoago.
20 Di ahina magi halihali dodo i nia ngadau e madangaholu maa lua ga hanimoi laa tua o Jesus, gaa bili gi taalinga di gahu o Maa. 21 Mee ga daalo ang gi ono lodo boloo, “Koau hua gii bili gi di gahu o Maa, gei au guu hili.”
22 Jesus gaa huli gi muli, ga gidee Ia di ahina, ga helekai, “Dagu dama ahina, hagadagadagagee. Do hagadonu deelaa ne hagahili doo magi.” Digi duai hua, gei di magi o maa guu hili.
23 Jesus gaa hana gi lodo di hale tangada aamua. Dono gidee Ia hua digau hai daahili mo digau dogologo ala e hagalongoaa i di gowaa deelaa, 24 ge Ia ga helekai, “Goodou huogodoo ulu gi daha. Tama ahina le e kii, mee digi made!” Digau huogodoo gu gadagada haga balumee a Mee. 25 I muli hua digaula ne ulu gi daha, Jesus ga ulu gi lodo di ruum tama ahina, ga dahi aga di lima o maa, gei tama ahina ga duu i nua. 26 Malaa, di longo deenei la guu dele gi nia guongo huogodoo o tenua.
Jesus e hagahili nia daane deegida dogolua
27 Jesus ne hagatanga i di gowaa deelaa, gei nia daane deegida dogolua ga daudali a Mee, ga wwolowwolo gi nua boloo, “Meenei, tama daane a David, hila mai gi gimaua.”
28 Jesus ga ulu adu gi lodo di hale, gei meemaa ga lloo adu gi Mee, gei Mee ga heeu, “Goolua e hagadonu bolo Au e mee di hagahili gulu magi?”
Meemaa ga helekai, “Uaa, meenei Tagi.”
29 Jesus gaa bili gi nia golomada meemaa, ga helekai, “Gi heia adu gi goolua gii hai be di gulu hagadonu.” 30 Nia golomada o meemaa gu aala, gei Jesus ga helekai, “Hudee hagi anga ina di mee deenei gi dahi dangada.”
31 Gei meemaa gaa hula hua, ga hagadele di longo o Jesus gi nia guongo huogodoo o tenua deelaa.
Jesus e hagahili taane e de leelee
32 Di madagoaa meemaa ne hula, gei nia daangada ga laha mai gi Jesus taane e de leelee, idimaa, di hagataalunga huaidu gu i dono baahi. 33 Di madagoaa hua di hagataalunga huaidu ne hagabagi gi daha, gei mee gu leelee. Digau huogodoo gu goboina, ga helekai, “Di mee beenei ne gidee gidaadou i Israel ai!”
34 Gei nia Pharisee ga helekai, “Di tagi o nia hagataalunga huaidu dela ne wanga gi Mee di mogobuna e hagabagi nia hagataalunga huaidu i baahi nia daangada.”* Matthew 10.25; 12.24; Mark 3.22; Luke 11.15
Jesus e mmada haga aloho gi nia daangada
35 Jesus ga hagadau i baahi nia guongo mono waahale huogodoo, ga agoago i lodo nia synagogee, e hagadele di Longo Humalia Teenua King o God, gei e hagahili nia hagadilinga magi huogodoo.* Matthew 4.23; Mark 1.39; Luke 4.44 36 Dono gidee digau dogologowaahee, ge Ia gu aloho huoloo i digaula, idimaa, digaula e de nnoomaalia, tangada e benebene ginaadou ai. Digaula guu hai be nia siibi, deai nadau hagaloohi ai.* Numbers 27.17; 1 Kings 22.17; 2 Kronikel 18.16; Ezekiel 34.5; Mark 6.34 37 Deenei dana mee ne hagi ang gi ana dama agoago, “E donu bolo taugai e damanaiee, gei digau ngalua le e hogoohi.* Luke 10.2 38 Goodou hai dangidangi ang gi tagi o taugai gi hagau ina mai ana gau ngalua e ngalua gi taugai.”

*9.10: Luke 15.1-2

*9.13: Matthew 12.7; Hosea 6.6

*9.34: Matthew 10.25; 12.24; Mark 3.22; Luke 11.15

*9.35: Matthew 4.23; Mark 1.39; Luke 4.44

*9.36: Numbers 27.17; 1 Kings 22.17; 2 Kronikel 18.16; Ezekiel 34.5; Mark 6.34

*9.37: Luke 10.2