4
Di hagamada o Jesus
(Mark 1.12-13; Luke 4.1-13)
Nomuli, gei di Hagataalunga gaa lahi a Jesus gi di anggowaa belee hagamada go Setan.* Hebrews 2.18; 4.15 I muli nia laangi madahaa ge madahaa boo, gei Mee digi miami, gu hiigai. Gei Setan ga hanimoi gi Mee, ga helekai, “Maa goe di Tama a God, helekai gi nia hadu aanei gii hai nia palaawaa.”
Jesus ga helekai, “Ma guu lawa di hihi i lodo di Beebaa Dabu boloo:
‘Tangada la hagalee mouli hua mai di palaawaa,
gei e mouli i nia helekai huogodoo
ala e lloomoi i baahi o God.’ ”* Deuteronomy 8.3
Setan gaa lahi Jesus gi Jerusalem, go di Waahale Hagamadagu, gaa dugu a Mee gi di ulu di Hale Daumaha, ga helekai gi Mee, “Maa goe di Tama a God, hobo ia gi daha, gii hai be nnelekai di Beebaa Dabu boloo:
‘God ga helekai gi ana gau di langi i di Goe,
digaula ga daahi Goe gi dee tugi oo wae gi nia hadu.’ ”* Pisalem 91.11-12
Jesus ga helekai, “Ma guu lawa di hihi labelaa i lodo di Beebaa Dabu boloo:
‘Gi hudee haga mada ina Dimaadua go doo God.’ ”* Deuteronomy 6.16
Setan gaa lahi labelaa a Mee gi tomo di gonduu duuduu i nua ga hagi anga gi Mee nia henua huogodoo o henuailala mo nadau madamada, ga helekai, “Au ga gowadu gi di Goe nia mee huogodoo aanei, maa Goe ga dogoduli, ga daumaha mai gi di au.”
10 Jesus ga helekai, “Tuu i daha mo Au, Setan! Di Beebaa Dabu e helekai boloo:
‘Daumaha ang gi Dimaadua go doo God,
gei deelaa hua go Mee gi hai hegau ginai goe!’ ”* Deuteronomy 6.13
11 Setan guu hana gi daha mo Jesus. Gei digau di langi ga lloomoi, ga hagamaamaa a Mee.
Jesus e daamada ana hegau i Galilee
(Mark 1.14-15; Luke 4.14-15)
12 Di madagoaa Jesus ne longono bolo John la guu lahi gi lodo di hale galabudi, ge Ia gaa hana gi Galilee.* Matthew 14.3; Mark 6.17; Luke 3.19-20 13 Gei Mee digi noho i Nazareth, gaa hana, gaa noho i Capernaum, tama waahale i tongotai di Tai o Galilee, i lodo nnenua Zebulun mo Naphtali.* John 2.12 14 Di mee deenei ne hai bolo gi kila ai nia helekai ala ne hai go soukohp Isaiah:
15 “Tenua go Zebulun mo Naphtali,
i taalinga di ala dela e hana gi di tai
dela i baahi i golo o Jordan,
Galilee go tenua digau tuadimee. * Isaiah 9.1-2
16 Nia daangada ala nogo noho i lodo di bouli,
ga gidee di maalama aamua.
Di maalama ga haga maalama digau
ala nogo noho i lodo tenua bouli o di made.”
17 Daamada i di madagoaa deelaa, gei Jesus ga agoago, “Huli gi daha mo godou huaidu, idimaa, Teenua King o God di Langi la gu hoohoo mai!”* Matthew 3.2
Jesus e gahi nia daangada hai waga daha dogohaa
(Mark 1.16-20; Luke 5.1-11)
18 Jesus nogo haele i tongotai di Tai o Galilee, ga gidee tagahaanau daane hai waga daha dogolua, go Simon e haga ingoo bolo Peter, mo Andrew, e wagadaha i di gubenge i lodo di monowai. 19 Jesus ga helekai gi meemaa, “Lloomoi i ogu muli, gei Au ga aago goolua di haangodo gi nia daangada.” 20 Di madagoaa hua deelaa, meemaa ga diiagi nau gubenge, gaa hula i muli o Jesus.
21 Mee ga hanadu, ga gidee labelaa tagahaanau dogolua go James mo John, nia dama daane ni Zebedee. Meemaa i hongo di boodi i baahi di nau damana Zebedee, e hagatogomaalia nadau gubenge. Jesus gaa gahi meemaa. 22 Di madagoaa hua deelaa, meemaa ga diiagi di nau boodi mo tamana, gaa hula i muli o Jesus.
Jesus e aago, e agoago, e hagahili ana magi
(Luke 6.17-19)
23 Jesus gaa hana gi lodo Galilee hagatau, ga agoago i lodo nia synagogee digaula, e agoago di Longo Humalia Teenua King o God, gei e hagahili ana hagadilinga magi e logo.* Matthew 9.35; Mark 1.39 24 Di longo o Maa guu dele gi nia gowaa huogodoo i Syria, gei nia daangada ga laha mai gi Jesus nadau gau magi huogodoo i nia hagadilinga magi e logo: digau gu iai di hagataalunga huaidu, hai hoodube, mo digau mmade nadau huaidina, gei Jesus gu haga hili nia magi digaula huogodoo. 25 Nia daangada dogologowaahee nogo daudali a Mee mai i Galilee, Decapolis* Decapolis: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Greek boloo, “nia waahale e madangaholu”, Jerusalem, Judea, mo tenua i bahi i dua di monowai Jordan.

*4.1: Hebrews 2.18; 4.15

*4.4: Deuteronomy 8.3

*4.6: Pisalem 91.11-12

*4.7: Deuteronomy 6.16

*4.10: Deuteronomy 6.13

*4.12: Matthew 14.3; Mark 6.17; Luke 3.19-20

*4.13: John 2.12

*4.15: Isaiah 9.1-2

*4.17: Matthew 3.2

*4.23: Matthew 9.35; Mark 1.39

*4.25: Decapolis: Di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Greek boloo, “nia waahale e madangaholu”