2
Tagamiami haga hai lodo i Cana
Nia laangi e lua nomuli, tagamiami haga hai lodo gaa hai i lodo di waahale Cana i Galilee. Tinana o Jesus nogo i golo. Jesus mo ana dama agoago gu gahi mai labelaa gi tagamiami deelaa. I muli nia waini ne odi, gei tinana o Jesus ga helekai gi Mee, “Nia waini digaula la guu odi.”
Jesus ga helekai, “Dogu dinana, hudee hagia mai dagu mee belee hai. Dogu madagoaa la digi dau mai.”
Tinana o Jesus ga helekai gi digau hai hegau, “Heia nia mee a Mee ala bolo gi heia.”
Digau o Jew nadau haganoho daumaha i golo i di hai o di haga madammaa, aalaa ono ulu mee hadu llauehe e ono e dugu i golo, di ulu mee e dahi e mee di haga hau nia galon wai madalua gaa tugi nia galon e motolu. Jesus ga helekai gi digau hai hegau, “Hagahau ina nia ulu mee aanei gi nia wai.” Digaula ga hagahau nia maa gi hontula. Jesus ga helekai gi digaula, “Dolomeenei llingia gi daha dulii, kaina gi tagi o tagamiami.” Digaula gaa kae nia wai gi mee. Nia wai aalaa guu huli guu hai nia waini, gei mee gaa momi nia maa. Mee e de iloo be nia waini ne gaamai i hee, gei digau ala ne haga hau mai nadau wai, la gu iloo. Gei mee ga gahigahi mai taane hai lodo, 10 ga helekai gi mee, “Nia daangada huogodoo le e taiaga nia waini humalia i mua, e inuinu go digau tagamiami gi libaliba, gei nomuli ga taiaga laa nia waini ala hagalee loo e humalia. Gei goe nogo benebene au waini humalia, gaa tugi loo gi dolomeenei!”
11 Deenei di mogobuna matagidagi a Jesus ne hai i Cana i Galilee. Deelaa di gowaa ne haga modongoohia aga dono madamada, nia dama agoago a Maa gu hagadonu a Mee.
12 Nomuli, Jesus mo dono dinana, ono duaahina daane, mo ana dama agoago gaa hula gi Capernaum, gaa noho i golo i nia laangi dulii.* Matthew 4.13
Jesus e hana gi di Hale Daumaha
(Matthew 21.12-13; Mark 11.15-17; Luke 19.45-46)
13 Hoohoo gi di madagoaa Tagamiami Pasoobaa, Jesus gaa hana gi Jerusalem. * Exodus 12.1-27 14 Mee ga gidee nia daangada i lodo di Hale Daumaha e huihui nadau kau, nia siibi mono mwuroi, gei digau koodai bahihadu e noho i nadau deebele. 15 Mee gaa hai dana bida hali haga mamaawa, ga hagabagi nia manu huogodoo, nia siibi mono kau gi daha mo di Hale Daumaha. Mee ga hulihuli gi lala nia deebele digau koodai bahihadu, ga magamaga nia bahihadu digaula. 16 Mee ga helekai adu gi nia daangada ala e huihui nadau mwuroi, “Kae ina godou mwuroi gi daha mo kinei! Hudee heia di hale dogu Damana be di hale huihui mee!” 17 Ana dama agoago gu langahia nnelekai di Beebaa Dabu e helekai boloo,
“Meenei God, dogu haa manawa i doo hale,
le e ulaula i ogu lodo be di ahi.”* Pisalem 69.9
18 Digau aamua o Jew ga lloomoi gi Mee ga heeu, “Di mogobuna behee e mee di hai Kooe e haga modongoohia oo donu di hai nia mee aanei?”
19 Jesus ga helekai gi digaula, “Owwaa ina gi daha di Hale Daumaha deenei, gei Au ga haga duu aga labelaa di maa i lodo nia laangi e dolu.”* Matthew 26.61; 27.40; Mark 14.58; 15.29
20 Digaula ga heeu gi Mee, “Goe bolo ga haga duu aga di maa i lodo nia laangi e dolu? Ma nia ngadau e madahaa maa ono ne hau di Hale Daumaha deenei!”
21 Gei di hale daumaha dela e helekai iei Jesus, la go dono huaidina. 22 Dono madagoaa ne mouli aga, gei ana dama agoago gu langahia bolo Mee gu helekai beelaa. Digaula gu hagadonu di Beebaa Dabu, mo nnelekai Jesus nogo helehelekai ai.
Di iloo Jesus di manawa
23 Jesus nogo i Jerusalem i di madagoaa Tagamiami Pasoobaa, gei digau dogologowaahee gu hagadonu i di nadau gidee nia mogobuna haga goboina a Mee ne hai. 24 Gei Jesus hagalee hagadonu digaula, idimaa, Mee e iloo Ia nia manawa digaula huogodoo. 25 Dono hadinga ai ma ga haga modongoohia digaula gi Mee, idimaa, Mee e iloo ia hua nia manawa digaula.

*2.12: Matthew 4.13

*2.13: Exodus 12.1-27

*2.17: Pisalem 69.9

*2.19: Matthew 26.61; 27.40; Mark 14.58; 15.29