3
Jesus mo Nicodemus
Tagi i golo, tangada o Jew, dono ingoo go Nicodemus, tangada i nia Pharisee. Di boo e dahi, gei mee ga hanimoi gi Jesus, ga helekai, “Rabbai, gimaadou e iloo bolo Goe tangada agoago ne hagau mai go God, idimaa, tangada e mee di hai ana mogobuna be Goe ai, maa God la hagalee i dono baahi.”
Jesus ga helekai, “Au e hagi adu gi di goe di tonu: Tangada e mee di gidee Teenua King o God ai, maa ia digi haanau labelaa.”
Nicodemus ga heeu, “Tangada dela gu madua, le e haanau labelaa behee? Mee e deemee di ulu gi lodo tinae dono dinana ga haanau hagalua!”
Gei Jesus ga helekai gi mee, “Au e hagi adu gi di goe di tonu: Ma tangada e ulu i Teenua King o God ai, maa ia digi haanau i nia wai mo di Hagataalunga. Tuaidina dangada goneiga ne haanau mai baahi nia maadua, gei di hagataalunga la ne haanau mai i di Hagataalunga. Goe hudee homouli gi agu helekai, ala bolo goodou gi haanau labelaa. Di madangi e gono gi di gowaa dela e hiihai ginai, gei goe e longono dono lee, goe e de iloo be di maa e gono mai i hee, be e gono gi hee. E hai gadoo be digau huogodoo ala ne haanau i di Hagataalunga.”
Nicodemus ga heeu, “Dehee dono hai?”
10 Jesus ga helekai gi mee, “Goe tangada agoago aamua o Israel, gei goe e de iloo di mee deenei? 11 Au e hagi adu gi di goe di tonu, bolo gimaadou e helekai nia mee ala gu iloo gimaadou, gei gimaadou e haga modongoohia nia mee ala gu gidee gimaadou, gei tangada i goodou ne hagadonu madau agoago ai. 12 Au gu hagi adu gi goodou nia mee o henuailala, gei goodou hagalee hagadonu. Gei nia mee o di langi ma ga hagi adu ko Au gi goodou, le e hagadonu go koodou behee? 13 Deai tangada ne hana gi di langi ai, dela hua go Tama Tangada, go Mee ne haneia i di langi.”
14 Moses ne daudau dana gihaa baalanga mmee i hongo di laagau i lodo di anggowaa, e hai gadoo be di hai a Tama Tangada dela e hai loo gi daudau gi nua,* Numbers 21.9 15 bolo digau huogodoo ala e hagadonu a Mee, la ga hai mee gi di mouli e dee odi. 16 Idimaa God ne aloho huoloo i henuailala dela ne hagau mai dana Dama daane hua e dahi, bolo digau huogodoo ala e hagadonu a Mee, la hagalee mmade, ga hai mee gi di mouli e dee odi. 17 Idimaa, God hagalee ne hagau mai dana Dama belee hagi aga henuailala. Mee ne hagau mai dana Dama belee hai di haga mouli ni henuailala.
18 Be koai e hagadonu dana Dama, geia e hagalee hagi aga. Be koai e hagalee hagadonu dana Dama, eia guu lawa di hagi aga, idimaa ia digi hagadonu di Tama hua e dahi a God. 19 Deenei di hai o di hagi aga: Di maalama gu hanimoi gi henuailala, gei nia daangada le aloho hua i di bouli laa hongo di maalama, idimaa, nadau hangahaihai le e huaidu. 20 Nia daangada ala e hai nia huaidu, hagalee hiihai gi di maalama, ginaadou hagalee lloomoi gi di maalama, idimaa digaula hagalee hiihai nadau haihai huaidu gi modongoohia aga. 21 Nia daangada ala e hai nia mee donu, le e lloomoi gi di maalama, bolo di maalama ga haga modongoohia aga nadau hegau ala nogo hai, mai nadau hagalongo ang gi God.
Jesus mo John
22 Nomuli, gei Jesus mo ana dama agoago gaa hula gi Judea, gaa noho haga dulii i baahi digau i golo, e hai ana babdais. 23 John nogo babdais labelaa ana daangada i Aenon, hoohoo gi Salim, idimaa, di gowaa deelaa e logo ono wai. Nia daangada e hula e babdais go mee. 24 (Di mee deenei la ne hai i mua di galabudi o John.)* Matthew 14.3; Mark 6.17; Luke 3.19-20
25 Hunu daangada i nia dama agoago a John ga daamada ga lagalagamaaloo ang gi tangada o Jew i di hai o di hagahemeheme daumaha. 26 Digaula gaa hula gi John, ga helekai gi mee, “Tangada agoago, goe e langahia Taane nogo goolua i baahi i dua di monowai Jordan dela nogo helekai iei goe? Mee e hai ana babdais dolomeenei, gei digau huogodoo e hula gi Mee.”
27 John ga helekai, “Tangada e mee di hai ana mee ai, maa God la digi dugu anga gi mee. 28 Goodou la go ogu gau hagadootonu bolo au ne helekai: Ma hagalee ko au go di Mesaia. Au ne hagau mai i mua o Mee.* John 1.20 29 Di ahina hai lodo la di ahina donu ni taane hai lodo, gei di hoo taane hai lodo dela e duu i baahi o mee e hagalongo, gu tenetene i dono hagalongo gi di lee o taane hai lodo. Deenei di hai o di hagahonu o dogu tene. 30 Mee e hai loo gi mada hagalabagau, gei au gi mada dulii dogu hagalabagau.”
Mee dela ne haneia i di langi
31 “Mee dela ne haneia i di langi e aamua i nia mee huogodoo. Gei tangada henuailala e dau gi henuailala, e helehelekai i nia mee o henuailala. Gei Mee dela ne haneia i di langi, la i hongo nia mee huogodoo. 32 Mee e haga modongoohia aga ana mee ne gidee ge ne hagalongo gineia, gei tangada e dahi ne hagadonu ana haga modongoohia ai. 33 Tangada dela e hagadonu ana haga modongoohia, la gu haga modongoohia bolo God le e donu. 34 Tangada dela ne hagau mai baahi o God, le e helehelekai nia helekai a God, idimaa, God gu haga honu a Mee gi dono Hagataalunga Dabu. 35 Tamana e aloho i dana Dama, gei gu dugu anga nia mee huogodoo gi Mee.* Matthew 11.27; Luke 10.22 36 Be koai hua dela e hagadonu Tama deelaa, geia e hai mee gi di mouli dee odi. Be koai hua dela e de hagalongo gi Tama deelaa, geia e de gidee di mouli, idimaa mee e noho hua i lala di hagawelewele o God.”

*3.14: Numbers 21.9

*3.24: Matthew 14.3; Mark 6.17; Luke 3.19-20

*3.28: John 1.20

*3.35: Matthew 11.27; Luke 10.22