69
Talodalo dangidangi i di hagamaamaa* Taahili ni David
Meenei dogu God, haga dagaloaha ina au!
Nia wai gu honu aga guu dau i dogu uwa.
Au gu abulu gi lodo di gowaa gelegele waiwai llala,
deai di gowaa e togo ginai au ai.
Au gu dau mai gi di moana llala, gei nia beau ala gaa hai au gi melemu.
Au gu duadua gu maanuhia di gahigahi do hagamaamaa.
Dogu akii la guu mmae. Ogu golomada gu maanu di halahala do hagamaamaa.
 
Digau ala e hagadugina e ginaadou au gei dono hadinga ai,
le e dogologowaahee i nia ngaahulu o dogu libogo.
Ogu hagadaumee le e hai baahi mai gi di au i nadau helekai tilikai.
Digaula e maaloo huoloo ge e hiihai bolo ginaadou e daaligi au gii made.
Digaula e huuhuli mai au bolo au gi wanga agu goloo
ala hagalee nia mee ne gaiaa.* Pisalem 35.19; John 15.25
Meenei God, ogu ihala la hagalee nngala i oo mua.
Goe e iloo hua dogu boiboi.
Meenei Tagi, go Yihowah di Gowaa Aamua,
Goe hudee heia au gi haga langaadia digau ala e hagadagadagagee adu gi di Goe.
Meenei di God o Israel, hudee heia au gi hagatee ina
digau ala e daumaha adu gi di Goe.
Au gu haganneennee go nia daangada mai i do ingoo,
malaa, au gu langaadia huoloo.
Au guu hai gadoo be tangada mai i daha i baahi ogu duaahina,
ge guu hai gadoo be tangada henua gee i baahi dogu madahaanau.
 
Dogu haa manawa i nia madamada o do Hale Daumaha
la guu gaa i ogu lodo gadoo be di ahi.
Nia haganneennee ala e hai adu gi di Goe le e dau labelaa i di au.* John 2.17; Romans 15.3
10 Au e manawa hila gi lala i dogu noho hagaonge,
gei nia daangada e haganneennee au.
11 Au e ulu di gahu haga manawa gee, gei digaula e gadagada mai gi di au.
12 Digaula e leelee i di au i hongo nia ala.
Digau libaliba e dili nadau daahili i di au.
 
13 Gei au, au ga dalodalo adu gi di Goe, meenei Dimaadua.
Helekai mai gi di au i do madagoaa dela gu hiihai ginai, meenei God.
Helekai mai gi di au, mai i do aloho aamua,
ge idimaa Goe dela e dadaahi hua dau hagababa dela bolo Goe e hagamouli au.
14 Hagamaamaa ina au gi de abulu gi lodo di gelegele waiwai.
Haga dagaloaha ina au i ogu hagadaumee,
haga dagaloaha ina au gi daha mo di moana llala.
15 Hudee heia au gii gahu go nia wai mmidi.
Hudee heia au gi melemu gi tua di moana, be e abulu gi lodo taalunga.
 
16 Meenei Dimaadua, hagalongo mai mua gi di au
mai i tumaalia o do aloho dee odi.
Goe huli mai mua gi di au mai i do manawa dumaalia aamua.
17 Goe hudee hagammuni ina Goe i dau dangada hai hegau deenei.
Au guu noho i lodo di haingadaa damanaiee, hagamaamaa ina au dolomeenei!
18 Hanimoi gi di au, haga dagaloaha ina au.
Goe daawa au gi daha mo ogu hagadaumee.
 
19 Goe dela e iloo nia helekai haganneennee ala e hai mai gi di au
mo dogu haga balumee mo dogu haga langaadia.
Goe dela e gidee ogu hagadaumee huogodoo.
20 Nia haganneennee gu oho dogu manawa,
deai di mee e mee di hagamaamaa au ai.
Au gu hiihai huoloo bolo tangada gi hagamaamaa ina dogu manawa gee,
gei di maa hagalee.
Au ne halahala dagu dangada belee haga manawa lamalia au, gei au digi gidee.
21 Dogu madagoaa nogo hiigai, gei digaula ga gaamai gi di au nia poisin.
Au nogo hieinu, gei digaula ga gaamai gi di au nia ‘vinegar’.* Matthew 27.48; Mark 15.36; Luke 23.36; John 19.28-29
 
22 Nia hagamiami digaula la gi heia nia mee e hagahuaidu digaula.
Nia hagamiami digaula la gi heia nia mee haadanga balua ang gi ginaadou.
23 Hagabouli ina nia golomada digaula!
Heia nia dua digaula gi paagege i nia madagoaa huogodoo!* Romans 11.9-10
24 Goe llingi iha do hagawelewele gi hongo digaula.
hagahuaidu ina digaula gi do hagawelewele.
25 Nia gowaa ala e noho ai digaula gi diagia gii hai nia gowaa lomo.
Hudee heia tangada e dahi gi mouli i lodo nadau hale laa.* Acts 1.20
26 Digaula e hagahuaidu au daangada ala ne hagaduadua Kooe.
Digaula e helehelekai i di hagaduadua o au daangada
ala ne haga mmaemmae Kooe.
27 Hagailongo ina nia huaidu huogodoo digaula.
Hudee heia digaula gi hai mee gi dau hagamouli.
28 Nia ingoo digaula la gi tono ina gi daha
mo di beebaa ingoo o digau ala e haga mouli.
Hudee daulia digaula gi baahi au daangada donu.* Exodus 32.32; Revelation 3.5; 13.8; 17.8
 
29 Malaa, au guu noho i lodo dogu mmae mo dogu manawa gee.
Dahi aga ina au, meenei God, haga dagaloaha ina au!
 
30 Au ga hagaamu di ingoo o God gi taahili.
Au ga hagadele nia humalia o Maa gi dagu hai danggee gi Mee.
31 Deenei di mee ga haga manawa lamalia a Dimaadua
i hongo nia tigidaumaha ala e hai gi nia kau,
koia i hongo di tigidaumaha dela e hai gi di kau daane damanaiee.
32 Digau ala e manawa daamaha gaa mmada gi di hai deenei,
ga manawa lamalia. Digau ala e daumaha ang gi God ga manawa maaloo.
33 Dimaadua e hagalongo ang gi digau ala gu deai nadau mee ai,
gei mee hagalee e de langahia ana daangada ala i lodo di hale galabudi.
 
34 Di langi mo henuailala mo di moana mono hagahonu huogodoo i no lodo,
goodou huogodoo hagaamuina a God.
35 Mee ga haga dagaloaha Jerusalem, gaa hau haga hoou nia waahale o Judah.
Nia daangada donu a Maa gaa noho i golo ga hai mee gi tenua deelaa.
36 Di hagadili ni ana gau hai hegau ga hai mee gi tenua deelaa,
mo digau ala e aloho i God gaa noho i di gowaa deelaa.

*^ Taahili ni David

*69.4: Pisalem 35.19; John 15.25

*69.9: John 2.17; Romans 15.3

*69.21: Matthew 27.48; Mark 15.36; Luke 23.36; John 19.28-29

*69.23: Romans 11.9-10

*69.25: Acts 1.20

*69.28: Exodus 32.32; Revelation 3.5; 13.8; 17.8