15
Jesus di laagau donu
“Au go di laagau donu, gei dogu Damana tangada hai hadagee. Mee e haala nia manga huogodoo ala hagalee huwa mai i di Au. Mee e haga madammaa nia manga ala e huwa, gii huwa dau logo. Goodou gu haga madammaa go agu agoago adu gi goodou. Goodou gi buni mai gi di Au, gei Au ga buni adu gi goodou. Di manga le e deemee di huwa modogoia. Maa ia gaa buni gi tuaidina donu o di laagau, ia gaa mee di huwa. E hai gadoo be goodou: Goodou e deemee di huwa, maa goodou hagalee buni mai gi di Au.
“Au go tuaidina o di laagau, gei goodou go nia manga. Be koai hua dela e buni mai gi di Au, gei Au e buni ang gi deia, geia gaa huwa dau logo, idimaa, goodou e deemee di hai godou mee laa daha mo Au. Be koai hua hagalee buni mai gi di Au, gaa hudu gi daha be di manga laagau, ga maangoo. Nia manga laagau beelaa la ga hagabudu mai, gaa kili gi lodo di ahi, di gowaa dela e dudu ai. Maa goodou ga buni mai gi di Au, agu helekai gaa noho i godou lodo, gei goodou ga dangi mai di ingoo hua di mee dela e hiihai ginai, malaa, goodou ga hai mee ginai. Di madamada o dogu Damana le e haga gila aga go di godou huwa dau logo. Di hai beenei, goodou gaa hai nia dama agoago ni aagu. Au e aloho i goodou, gadoo be Tamana dela e aloho i di Au. Goodou gi dogi ang gi dogu aloho. 10 Maa goodou ga daudali agu helekai, goodou gu dogi ang gi dogu aloho, gadoo be Au dela ne daudali nnelekai dogu Damana, gei au gu dogi ang gi dono aloho.
11 “Au ne hagi adu gi goodou nia mee aanei, bolo dogu tene la gi i godou lodo, gei godou tene la gi dogomaalia. 12 Deenei dagu haganoho: Hagadau aaloho i goodou, be Au dela e aloho i goodou.* John 13.34; 15.17; 1 John 3.23; 2 John 5 13 Di aloho kaedahi damanaiee dela e mee di hai go tangada, le e wanga dono mouli gi ono ehoo. 14 Gei goodou nia hoo ni oogu, maa goodou ga daudali agu helekai. 15 Au hagalee haga ingoo goodou bolo nia hege, idimaa, di hege le e de iloo nia mee o dono dagi ala e hai. Au ga haga ingoo goodou bolo nia hoo ni oogu, idimaa, Au gu hagi adu gi goodou nia mee huogodoo ala ne hagi mai go dogu Damana. 16 Goodou digi hilihili Au, ko Au ne hilihili goodou, ge ne dongo goodou belee hagau e huwa dau logo, nia hagadilinga huwa ala e hana hua beelaa. Gei Tamana ga gowadu di ingoo hua di mee dela gaa dangi ei goodou gi Mee i dogu ingoo. 17 Deenei dagu haganoho e hai adu gi goodou: Hagadau aaloho.
Tee hiihai o henuailala
18 “Maa henuailala le e de hiihai adu gi goodou, goodou gi langahia bolo digaula ne de hiihai mai gi di Au i mua. 19 Maa nei boloo goodou digau ni henuailala, ge henuailala e aloho i goodou be nia dama o henuailala. Gei au ne hilihili aga goodou mai i henuailala, gei goodou gu hagalee hai nia daangada ni henuailala. Deelaa laa, henuailala le e de hiihai adu gi goodou. 20 Gi langahia agu mee ala ne hagi adu gi goodou: Di hege e aamua i dono dagi ai. Maa digaula gu hagahuaidu Au, digaula ga hagahuaidu labelaa goodou. Maa digaula gu daudali agu agoago, gei digaula ga daudali labelaa godou agoago.* Matthew 10.24; Luke 6.40; John 13.16 21 Digaula gaa hai nia mee huogodoo aanei adu gi goodou, idimaa, goodou nia dama ni aagu. Gei digaula e de iloo a Mee ne hagau mai Au. 22 Maa nei bolo Au digi hanimoi e hagi ang gi digaula, gei digaula nadau huaidu ai. Dolomeenei digaula gu deai nadau helekai hagahumalia nadau huaidu ai. 23 Be koai dela e de hiihai mai gi di Au, geia e de hiihai labelaa gi dogu Damana. 24 Maa nei bolo Au digi hai nia hagadilinga mee digi hai loo go tangada mai i mua i nadau baahi, digaula nadau huaidu ai. Dolomeenei digaula gu gidee agu mee haga goboina ne hai, gei digaula e de hiihai mai gi di Au mo dogu Damana. 25 Deenei ne hai loo gii gila, belee haga gila nia mee ala guu hihi gi lodo di nadau haganoho boloo,
‘Te hiihai digaula mai gi di Au
la dono hadinga ai.’* Pisalem 35.19; 69.4
26 “Di Hagamaamaa ga hanimoi, go di Hagataalunga e haga modongoohia di tonu o God, e hanimoi i baahi o Tamana. Au ga hagau mai a Mee i baahi Tamana, gei Mee ga haga modongoohia aga Au. 27 Goodou ga haga modongoohia aga Au labelaa, idimaa, goodou nogo madalia Au mai loo i taamada.

*15.12: John 13.34; 15.17; 1 John 3.23; 2 John 5

*15.20: Matthew 10.24; Luke 6.40; John 13.16

*15.25: Pisalem 35.19; 69.4