3
Nia dama a God
Goodou mmada gi tamanaiee o di aloho o Tamana i gidaadou. Dono aloho e damanaiee huoloo, gaa hidi ai gidaadou ga haga ingoo bolo nia dama ni God, deenei le e donu! Dela di mee ne hidi ai digau henuailala e de iloo ginaadou gidaadou, idimaa, digaula e de iloo a God.* John 1.12 Ogu ihoo hagaaloho nei, dolomeenei gidaadou guu hai nia dama ni God, gei digi modongoohia loo be gidaadou gaa hai behee. Malaa, deenei di mee gu iloo gidaadou bolo di madagoaa o Christ dela ma ga hanimoi ai, gei gidaadou gaa hai gadoo be Mee, idimaa, gidaadou gaa mmada, gaa donu bolo ma go Mee. Tangada ma ga hagadagadagagee gi Christ beenei, geia gii bida haga madammaa ina eia gii hai gadoo be Christ dela e madammaa.
Tangada dela e hai di huaidu, geia ne oho nnaganoho a God, idimaa, go di huaidu dela e hai baahi gi nia haganoho. Goodou gu iloo bolo Christ ne hanimoi belee daa gi daha tadau huaidu, gei Mee ono huaidu ai.* John 1.29 Tangada ma gaa buni anga gi Christ, la hagalee noho loo i lodo di huaidu. Tangada dela hua e noho i lodo di huaidu, la digi gidee ia a Christ, ge hagalee e iloo a Mee.
Nia dama nei, goodou hudee dumaalia ang gi dahi dangada gi halahalau ina goodou. Maa tangada gaa hai nia mee donu, deelaa tangada e donu, gadoo be Christ dela koia e donu. Tangada dela e noho i lodo di huaidu, ia tama ni Setan, idimaa, Setan gu ihala mai loo i taamada. Gei Tama a God ga hanimoi, dono hadinga bolo e hunahuna nia hegau a Setan.
Nia dama a God la hagalee noho i lodo di huaidu, idimaa, di mouli o God la guu noho i nadau lodo. God go di nadau Damana, gei digaula e deemee di haihai di huaidu. 10 Di hai geegee i nia dama a God mo nia dama a Setan, le hai bolo tangada dela hagalee hai nia mee ala e donu ge hagalee e aloho i nia daangada, ia hagalee tama ni God.
Di hagadau aaloho
11 Deenei di agoago gu longono ai goodou mai taamada, bolo gidaadou e hai gi hagadau aaloho.* John 13.34 12 Gidaadou hudee hai be Cain dela ne dau gi Setan, dela ne daaligi dono duaahina daane go Abel. Cain la ne aha dela ga daaligi dono duaahina? Idimaa, ana hangahaihai le e hala, gei nia hangahaihai o dono duaahina le e donu.* Genesis 4.8
13 Ogu duaahina nei, goodou hudee homouli maa digau henuailala ga hagadugina e ginaadou i goodou. 14 Gidaadou gu iloo bolo gidaadou guu tanga gi daha mo di made ang gi di mouli, idimaa, gidaadou e aloho i tadau duaahina. Maa tangada dono aloho ai, ia e noho hua i lala nia mogobuna o di made.* John 5.24 15 Tangada dela ga de hiihai gi tangada dela i golo, la tangada daaligi dangada. Goodou gu iloo bolo tangada daaligi dangada le e deemee di hai mee gi di mouli dee odi. 16 Deenei di mee ga iloo gidaadou be di aloho la di aha: Christ gu dugu anga dono mouli i gidaadou, gei gidaadou gi dugu anga labelaa tadau mouli gi tadau duaahina daumaha! 17 Maa tangada maluagina ga gidee ia dono duaahina e haingadaa ang gi deia, gei mee hagalee e aloho i mee, malaa dehee dana hai bolo ia e aloho i God? 18 Agu dama nei, tadau aloho hudee heia hua gi nia helekai. Gi heia i di aloho e donu dela e modongoohia mai i lodo tadau hangaahai.
Tuu maaloo i mua o God
19 Deenei di mee ga iloo gidaadou bolo gidaadou digau ni di tonu, gaa hai tadau manawa gii donu i di aumaalia i mua o God. 20 Maa tadau manawa le e hagahuaidu gidaadou, gei gidaadou e iloo bolo God dela koia e aamua i tadau manawa, e iloo Ia nia mee huogodoo. 21 Ogu ihoo hagaaloho, maa tadau manawa la hagalee hagahuaidu gidaadou, gidaadou e mee di tuu maaloo i mua o God. 22 Gidaadou e hai mee gi nia mee huogodoo ala e tangi ai gidaadou gi Mee, i tadau hagalongo gi ana haganoho mo di hai nia mee ala e haga tenetene dono manawa. 23 Deenei dana haganoho bolo gidaadou gi hagadonu di ingoo o dana Dama daane go Jesus Christ, mo di hagadau aaloho be dana hai dela gu haga noho mai gi gidaadou.* John 13.34; 15.12,17 24 Tangada dela e daudali nia haganoho a God, le e noho i baahi o God, gei God le e noho labelaa i dono baahi. Gei deenei di hai dela e iloo ai gidaadou bolo God le e noho i tadau baahi, idimaa, Mee ne dugu mai dono Hagataalunga gi gidaadou.

*3.1: John 1.12

*3.5: John 1.29

*3.11: John 13.34

*3.12: Genesis 4.8

*3.14: John 5.24

*3.23: John 13.34; 15.12,17