2
Christ go tadau hagamaamaa
Au e hihi adu gi goodou, agu dama hagaaloho, bolo goodou hudee heia di huaidu. Maa tangada gaa hai di huaidu, gidaadou tadau Dangada Hagamaamaa i baahi o God, deenei go Jesus Christ, go Mee dela e donu. Tigidaumaha o Christ la di mee dela e hui ai tadau huaidu, hagalee go tadau huaidu la hua, mo nia huaidu o nia daangada henuailala hagatau.
Maa gidaadou ga daudali nia haganoho a God, gidaadou e donu bolo gidaadou la gu iloo a Mee. Maa tangada ga helekai boloo, “Au e iloo a Mee”, geia hagalee hagagila aga nnaganoho a God, mee e helekai tilikai, gei di tonu la hagalee i dono baahi. Maa tangada ga daudali ana helekai, deenei go mee dela guu dohu dono aloho i God. Deenei di mee ga iloo gidaadou, bolo gidaadou gu buni anga gi God: Maa tangada ga helekai boloo, “Au e buni anga gi God”, geia gi mouli be di mouli o Jesus Christ.
Taganoho hoou
Ogu ihoo hagaaloho nei, taganoho deenei dela ne hihi adu gi goodou, hagalee taganoho hoou, gei taganoho namua dela guu lawa di iloo goodou mai taamada. Go taganoho namua dela ne agoago ai, ge gu longono ai goodou.* John 13.34 Gei deeai, taganoho deenei dela e hihi adu gi goodou le e hoou, idimaa, ono donu la gu kila mai i baahi o Christ mo mai godou baahi. Di bouli le e mmaa gi daha, gei di maalama donu gu lawa di maahina.
Maa tangada ga helekai bolo ia e noho i lodo di maalama geia e hagadugina gi dono duaahina, ia e noho hua i lodo di bouli gaa dae mai loo gi dangi nei. 10 Tangada dela e aloho i dono duaahina, deelaa tangada e noho i lodo di maalama, ia e deemee di hai tangada deelaa gii hala. 11 Tangada dela e hagadugineia dono duaahina, ia e noho hua i lodo di bouli, ge e heehee hua i lodo di bouli. E de iloo ia di gowaa dela belee hana ginai, idimaa, di bouli gu haga dee gida a mee.
12 Au e hihi adu gi goodou, agu dama, idimaa, godou huaidu la guu lawa di maahede i di ingoo o Christ.
13 Au e hihi adu gi goodou, nia damana, idimaa, goodou e iloo a Mee dela nogo noho mai taamada.
Au e hihi adu gi goodou, nia dama daane, idimaa, goodou ala gu haga magedaa Tangada Huaidu.
14 Au e hihi adu gi goodou, agu dama, idimaa, goodou gu iloo Tamana.
Au e hihi adu gi goodou, nia damana, i di godou iloo a Mee dela nogo noho mai taamada.
Au e hihi adu gi goodou, nia dama daane, idimaa, goodou ala e maaloo. Nia helekai a God e noho i godou lodo, gei goodou gu haga magedaa Tangada Huaidu.
15 Goodou hudee aloho i henuailala, be nia goloo o henuailala. Maa goodou ga aloho i henuailala, goodou hagalee aloho i Tamana. 16 Idimaa, nia mee huogodoo o henuailala, aanei la go di hiihai huaidu o tuaidina, mo nia mee o nia daangada e mmada ginai ga moinaa ai, mo nia mee huogodoo koia e hagapuu ai nia daangada, nia mee aanei huogodoo hagalee ne loomoi i baahi o Tamana, ne loomoi hua i henuailala. 17 Henuailala mo ono mee huogodoo ala e hiihai ginai nia daangada, le e mmaa gi daha huogodoo, gei tangada dela e hai di manawa o God, le e mouli, gaa hana hua beelaa.
Di hagadaumee o Christ
18 Agu dama nei, di madagoaa o di hagaodi la gu hoohoo mai. Goodou gu longono bolo di hagadaumee o Christ la ga hanimoi. Dolomeenei nia hagadaumee o Christ gu logowaahee, gu kila mai, ge gidaadou gu iloo bolo di hagaodi la gu hoohoo mai. 19 Nia hagadilinga daangada ala beenei, la hagalee dau mai gi gidaadou, dela ne hula ai digaula gi daha. Maa nei bolo digaula ne dau mai gi gidaadou, digaula e buni mai gi gidaadou. Gei digaula guu hula gi daha mo gidaadou, e gila mai bolo ginaadou hagalee dau mai gi gidaadou.
20 Goodou huogodoo guu kae di Hagataalunga Dabu a Christ dela ne gowadu gi goodou, malaa goodou gu iloo di tonu. 21 Au e hihi adu gi goodou, hagalee bolo goodou e de iloo nia mee ala e donu. Au e hihi adu idimaa goodou gu iloo hua di tonu, gei goodou gu iloo bolo nia dilikai hagalee ne lloomoi i di tonu.
22 Malaa koai dela e tilikai? Go tangada dela e helekai, “Jesus hagalee go Messiah.” Malaa tangada deenei la di hagadaumee ni Christ, dela e haga de iloo ia Tamana mo Tama. 23 Tangada dela ga haga de iloo ia Tama, geia ne haga de iloo ia labelaa Tamana. Gei tangada dela e hagadonu Tama, geia ne hagadonu labelaa Tamana.
24 Hagamahi hagamau dangihi ina godou lodo gi nia agoago ala gu longono ai goodou mai taamada. Maa nia agoago aanei ga mau dangihi i godou lodo, gei godou mouli ga buni anga gi di Tama mo Tamana i nia madagoaa huogodoo. 25 Di mee a Christ ne hagababa mai gi gidaadou, la go di mouli dee odi.
26 Au e hihi adu gi goodou nia mee aanei i di hai o digau ala e hagamada belee halahalau goodou. 27 Gei Christ ne hagauda dana Hagataalunga Dabu adu gi goodou. Di noho di Hagataalunga Dabu i godou lodo, gei goodou hagalee bolo goodou e hai gii kabe godou mee mai tangada, idimaa, di Hagataalunga Dabu e agoago adu gi goodou di hai o nia mee huogodoo, mo di agoago adu gi goodou nia mee koia e donu, hagalee dilikai. Malaa goodou gi hagalongo gi nia agoago di Hagataalunga, gei gi mau dangihi ang gi Christ.
28 Agu dama nei, goodou dadaahia hua beelaa i di hagadaubuni ang gi Mee i dono madagoaa dela ma ga hanimoi ai, gei gidaadou e maaloo dangihi huoloo, hagalee pala hagammuni, be e langaadia i ono mua i di laangi deelaa. 29 Goodou gu iloo bolo Christ le e donu. Goodou gi iloo labelaa bolo digau huogodoo ala e hai nia mee donu, guu hai nia dama ni God.

*2.7: John 13.34