36
Nia gowaa nia ahina hai lodo
Nia dagi o nia madahaanau lligi i lodo di madahaanau damana o Gilead, go tama daane a Machir, go tama daane madua o Manasseh, go tama daane a Joseph ne hula gi Moses mo nia dagi ala i golo. Digaula ga helekai, “Dimaadua ne helekai adu gi di goe bolo gi duwwaa nia gowaa gi digau Israel i di hudihudi. Mee gu helekai labelaa bolo gi wanga ina nia gowaa o di madau duaahina go Zelophehad gi ana dama ahina.* Numbers 27.7 Dolomaa digaula gaa lodo gi nia daane o nnuai madawaawa, gei nia gowaa digaula gaa hai nia gowaa ni di madawaawa o nia daane ala ne lodo ang gi digaula, gei di hulu o nia gowaa ne gaamai gi gimaadou la ga hogoohi. Di ngadau dela ma ga gaamai gi muli nia gowaa huogodoo ala ne hui gi daha gi digau nadau maa donu, gei nia gowaa o nia dama ahina a Zelophehad la gaa hai nia mee ni di madawaawa dela ne lodo ginai digaula, ga hagalee hai nia mee ni di madau madawaawa.”
Malaa, gei Moses gaa wanga telekai deenei mai baahi Dimaadua gi digau Israel, ga helekai, “Nnelekai di madawaawa Manasseh le e hai donu, gei Dimaadua ga helekai bolo nia dama ahina a Zelophehad e moholo anga hua di lodo gi di ingoo hua tangada, malaa i lodo nadau madawaawa donu la hua. Nia gowaa o digau Israel huogodoo ga noho hua beelaa i baahi nadau madawaawa. Nia ahina huogodoo ala gaa donu e hai mee gi nia gowaa i lodo di madawaawa Israel, e hai nadau lodo gi nia daane i lodo nadau madawaawa. Di hai deenei digau Israel huogodoo ga hai mee gi nia gowaa o nadau maadua mmaadua, gei nia gowaa ga hagalee hagadau i mehanga nia madawaawa. Di madawaawa e dahi e duudagi adu hua i dana haihai mee gi ana gowaa.”
10-11 Malaa, nia dama ahina Zelophehad, go Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milhah mo Noah, la guu hai gii hai be nnelekai Dimaadua ang gi Moses, digaula guu lodo gi nia dama daane o nia duaahina o nadau damana. 12 Digaula guu lodo i lodo nia madahaanau o di madawaawa Manasseh, tama daane Joseph, ge nadau gowaa e noho hua i lodo di madawaawa di nadau damana.
13 Aanei nnaganoho Dimaadua ne wanga gi digau Israel mai baahi Moses i di gowaa maalama Moab, i di baahi gi golo di monowai Jordan e huli adu gi Jericho.

*36.2: Numbers 27.7