2
Di Laangi o Dimaadua le e haga modongoohia go nia ‘locust’
Goodou ilihia nia buu la i hongo Zion, dela go di gonduu haga madagu o Dimaadua. Goodou go digau Judah, polepole, idimaa, di Laangi o Dimaadua la gu hoohoo mai. Di laangi deelaa la ga bouli dongoeho ge haga manawa gee, e luuli ge gabugabua. Nia manu ‘locust’ logowaahee ala e hai gadoo be digau dauwa le e lloomoi. Di lloomoi digaula e hai gadoo be di bouli dela e gahu nia gonduu. Deai di mee ne hai beenei ai, ge hagalee hai labelaa nomuli.
Digaula e gai nia laagau e hai gadoo be di ahi e dudu nia maa. Di gowaa dela i mua digaula e hai gadoo be di hadagee Eden, gei di gowaa dela i muli digaula guu hai gadoo be di anggowaa, deai di mee e mouli i golo ai. Deai di mee e dugu go digaula mouli ai. Digaula e hai gadoo be nia hoodo, e llele gadoo be nia hoodo hai dauwa. Nia lee digaula ma ga hobohobo i hongo nia gonduu, le e hai gadoo be nia waga dauwa hongo henua, e hai gadoo be nia lee o nia geinga ma gaa wwele.* Revelation 9.7-9 Digaula e goolongo gadoo be di buini dauwa e hagatogomaalia gi tauwa. Nia daangada huogodoo gu mmaadagu huoloo gi di mmaanege mai o nia manu aalaa. Nia golomada digaula gu hadu kene. Digaula e heebagi be nia gau dauwa, e gakaga di gili nia abaaba gadoo be nia gau dauwa. Digaula huogodoo e hula haga huudonu, hagalee hula gee. Deai di lamu e haga deaadee di lamu i golo ai. Digaula e lloo adu hua e oho nia mee ala e abaaba digaula, deai di mee e mee di duuli digaula ai. Digaula e llele gi di waahale, e lellele i hongo nia abaaba di waahale, e kaga gi hongo nia hale, ge e ulu gi lodo nia bontai lligi gadoo be nia gau gaiaa.
10 Henuailala e ngalungalua i mua i nadau lloomoi, mo digau i lala di langi e polepole hogi. Di laa mo di malama gu bouli, gei nia heduu gu nadau madamada ai.* Revelation 8.12 11 Di lee o Dimaadua e ngoloolo i dana helekai gi ana gau hai heebagi. Gei ogo digau dauwa ala e hagalongo gi Mee la digau dogologo gei e maaloo. Di laangi hagamadagudagu dangada go di Laangi o Dimaadua! Koai dela e mee di tanga gi daha?* Revelation 6.17
Dimaadua e gahigahi digaula gii huli hoou
12 Dimaadua ga helekai, “Dolomeenei, goodou gii huli hoou donu. Lloomoi gi di Au, i lodo godou haga onge, tangitangi mo di manawa gee. 13 Godou lodo huaidu la gi haga modongoohia aga godou manawa gee. Di godou hahaahi godou gahu la hagalee dohu.”
Goodou huli gi muli gi Dimaadua di godou God. Ma go Mee dela e honu i di aloho mo tumaalia. Mee e hila gi lala hagakono di manawa, ge e daahi ana hagababa. Nia madagoaa huogodoo, gei Mee e haga togomaalia e dumaalia, hagalee hagaduadua. 14 Holongo Dimaadua go di godou God, gaa huli dono manawa, ga hagahumalia goodou gi nia huwa laagau e logo. Gei goodou gaa mee laa di hai godou tigidaumaha gi nia huwa laagau mono waini.
15 Ilihia godou buu i tomo di Gonduu Zion. Haga dagabuli ina mai digau huogodoo e daumaha ge haga onge. 16 Haga dagabuli ina mai nia daangada huogodoo gi di gowaa e dahi, hagatogomaalia ina digaula ang gi tagabuli dabu. Laha mai digau mmaadua, haga dagabuli ina mai nia damagiigi mo nia dama ala lligi loo. Digau ala dogo haga hai lodo hoou la gi lloomoi gi daha mo nadau hale labelaa, ge e lloomoi gi di gowaa deenei. 17 Digau hai mee dabu ala e daumaha gi Dimaadua i mehanga di gowaa dudu tigidaumaha mo di bontai di Hale Daumaha, digaula gi tangi mo di dalodalo boloo,
“Meenei Dimaadua,
Goe manawa dumaalia gi au daangada aanei.
Goe hudee dumaalia gi nia guongo ala i golo
gi hagahuaidu ina gimaadou
gi nadau kai dela boloo,
‘Di godou God la i hee?’ ”
Dimaadua ga hagahumalia labelaa dono henua
18 Dimaadua ga haga modongoohia dono dumaalia gi dono henua, ga aloho i ana daangada. 19 Gei Mee ga helekai gi digaula, “Dolomeenei, gei Au ga gowadu gi goodou nia huwa laagau, mono waini, mono lolo olib, gei goodou ga maaluu i nia maa. Digau o nia guongo ala i golo ga hagalee haga balumee goodou. 20 Au ga daa gi daha di buini ‘locust’ dela ne lloomoi i bahi i ngeia, ga hagau hunu gau i digaula gi lodo di anggowaa. Di buini mugi mua e hagau gi di Tai Mmade, gei di buini dono dua e hagau gi lodo di Tai go Mediterranean. Nnuaidina mmade digaula ga bilau huoloo. Malaa, Au gaa oho digaula gi daha, i nadau hai huogodoo ala ne hai adu gi goodou.
21 “Goodou go nia hadagee, goodou hudee mmaadagu, goodou tenetene mo di manawa lamalia, i nia mee huogodoo o Dimaadua ala ne hai adu gi goodou.
22 “Goodou go nia manu, goodou hudee mmaadagu, idimaa, nia geinga la gu halatee, nia laagau la guu huwa, gu logowaahee nia huwa ‘fig’ mono ‘grape’.
23 “Goodou go digau Zion, goodou manawa lamalia, goodou tenetene gi nia mee ala ne hai go Dimaadua di godou God adu gi goodou. Mee guu hai dana uwa gii doo gii dohu i di madagoaa dela e hadi, gu haga doo labelaa dana uwa i di madagoaa magalillili, mo di madagoaa welengina, be nnolongo i mua. 24 Nia gowaa haga madammaa huwa laagau la ga hontula i nia huwa laagau! Nia bongoo ala i daalinga nia gowaa dagadagahi huwa laagau gaa honu waini mono lolo olib. 25 Au ga gowadu gi goodou labelaa nia mee ala ne hagalee i godou baahi i nia ngadau ala ne gai godou huwa laagau go nia ‘locust’, idimaa, ma ko Au dela ne hagau adu di buini deenei e hai baahi adu gi goodou. 26 Dolomeenei, gei di godou haga ngudu la guu dohu, gei goodou ga maaluu. Goodou ga hagaamu Dimaadua di godou God dela ne hai ana mogobuna haga goboina adu gi goodou. Agu daangada hagalee hai gi langaadia labelaa.
27 “Goodou, go digau Israel, goodou ga iloo laa bolo Au dela e noho i godou mehanga, gei Au, go Dimaadua, dela go di godou God, ge deai di god i golo ai. Agu daangada hagalee hai gi langaadia labelaa.
Di Laangi o Dimaadua
(Acts 2.17-21)
28 “I muli nia mee aanei,
gei Au ga llingi iha dogu Hagataalunga
gi hongo nia daangada huogodoo.
Godou dama daane mono dama ahina
ga hagadele agu helekai.
Godou gau mmaadua gaa hai nadau midi,
ge godou dama daane mo dama ahina
gaa hai nadau moe.* Acts 2.17-21
29 Di madagoaa hua deelaa,
gei Au ga llingi iha dogu Hagataalunga labelaa
gi hongo digau hai hegau,
nia daane mo nia ahina.
 
30 “Au gaa hai agu hagailongo haga goboina
i di langi i nua mo i hongo henuailala.
Nia dodo mo di ahi,
mo di huiahi damanaiee
gadoo be nia gololangi ga kila aga.
31 Di laa ga bouli dongoeho,
ge di malama gaa huli gaa mmee be nia dodo
i mua di dau mai o di laangi aamua
ge hagamadagudagu dangada o Dimaadua.* Matthew 24.29; Mark 13.24-25; Luke 21.25; Revelation 6.12-13
32 Gei digau huogodoo ala ma ga tangi anga
i di ingoo o Dimaadua le e haga mouli.
Gii hai be nia helekai a Dimaadua ala ne hai boloo,
‘Hunu gau i hongo di Gonduu Zion
mo i lodo o Jerusalem ga dagaloaha,
go digau ala e hili ko Au le e haga mouli.’ ”* Romans 10.13

*2.5: Revelation 9.7-9

*2.10: Revelation 8.12

*2.11: Revelation 6.17

*2.28: Acts 2.17-21

*2.31: Matthew 24.29; Mark 13.24-25; Luke 21.25; Revelation 6.12-13

*2.32: Romans 10.13