21
Tigidaumaha o di ahina guu made dono lodo
(Mark 12.41-44)
Jesus ga gidee Ia digau maluagina e dugu nadau tigidaumaha gi lodo di gowaa dugu hadu o di Hale Daumaha. Ge Ia gu gidee labelaa di ahina hagaloale ne made dono lodo e dugu ana teenedi mmee e lua. Mee ga helekai, “Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo di ahina hagaloale ne made dono lodo, la ne dugu ana mee koia e logo i nia mee digau huogodoo ala i golo. Idimaa, digau ala i golo la ne tigidaumaha hunu maluagina o nadau maluagina, gei di ahina hagaloale la ne wanga go ana mee huogodoo ala belee mouli ai.”
Jesus e helekai di mooho di Hale Daumaha
(Matthew 24.1-2; Mark 13.1-2)
Hunu dama agoago a Maa e helehelekai i di Hale Daumaha, bolo ma e madamada ge humalia ono hadu, mo ono tigidaumaha ala ne wanga gi God. Gei Jesus ga helekai, “Godou mee huogodoo ala e mmada ginai, di madagoaa ga dau mai di hadu e dahi e dubu i dono lohongo ai. Nia mee huogodoo ga meheu gi lala.”
Haingadaa mo nia hagahuaidu dangada
(Matthew 24.3-14; Mark 13.3-13)
Digaula ga heeu gi Mee, “Tangada Agoago, di mee deenei le e hai ma gaa hee? Ma di aha gaa hai e haga modongoohia bolo deelaa di madagoaa ga gila aga di maa?”
Jesus ga helekai, “Gii pula i goodou gi de halahalau go nia daangada. E logo digau e helekai i dogu ingoo boloo, ‘Au go Mee,’ gei e helekai labelaa boloo, ‘Di madagoaa gu dau mai!’ Goodou hudee kawe i digaula. Goodou hudee mmaadagu i di godou longono bolo nia dauwa mono hai baahi i golo. Nia mee aanei le e hai loo gii kila i mua, gei hagalee haga modongoohia bolo di hagaodi la gu hoohoo mai.”
10 Gei Mee ga helekai labelaa boloo, “Nia henua llauehe ga heheebagi. Nia henua ala e dagi go nia king ga hagadau dadaaligi ginaadou. 11 Henuailala ga ngalungalua. Nia dau magamaga mono dau magi gaa logo i nia madagoaa huogodoo. Nia mee haga maehagi ge hagamadagudagu dangada ga kila mai i di gili di langi. 12 I mua nia mee aanei gaa hai, gei goodou e lawalawa e dadaaligi, e wanga gi nia gabunga e gabunga i lodo nia synagogee, ge e kili gi lodo nia hale galabudi, ge e lahi laa mua nia king mo nia dagi, idimaa goodou e hagalaamua dogu ingoo. 13 Deenei hua di godou madagoaa humalia e hagadele di Longo Humalia. 14 Hagabaubau gi humalia i mua di madagoaa, ge hudee hagabaubau e logo be goodou ga helekai bolo aha gi digaula,* Luke 12.11-12 15 idimaa, Au ga gowadu gi goodou nia helekai mo di iloo, gei tei i godou hagadaumee e mee di hai baahi be e hagahuaidu goodou ai. 16 Goodou gaa wanga go godou maadua, godou duaahina daane, godou gau mo godou ihoo, gei hunu goodou e daaligi go digaula gii mmade. 17 Digau huogodoo ga hudiou adu gi goodou idimaa go dogu ingoo. 18 Gei deai di ngaahulu e dahi i godou libogo e ngala ai. 19 Tuu gii mau, gei goodou gaa kae di mouli.
Jesus e helekai di mooho o Jerusalem
(Matthew 24.15-21; Mark 13.14-19)
20 “Di madagoaa goodou gaa mmada gi Jerusalem e hii go nia buini dauwa, gei goodou gu iloo hua bolo ma gu hoohoo hua ga mooho. 21 Gei digau ala i Judea e hai gii llele gi daha gi nia gonduu, gei digau ala i lodo di waahale damana Jerusalem e hai gi hagatanga gi daha, gei digau ala i lodo henua, hagalee hula gi lodo di waahale damana deelaa. 22 Idimaa, nia laangi aalaa la go nia laangi o di hagaduadua, e hai gii kila nia helekai huogodoo ala guu hihi gi lodo di Beebaa Dabu.* Hosea 9.7 23 E huaidu huoloo ang gi nia ahina ala e hai dama, mono ahina ala nadau dama lligi i nia laangi aalaa, idimaa, di haingadaa damana ga dau mai gi hongo tenua nei, gei di hagaduadua a God ga haneia gi hongo digau tenua deenei. 24 Hunu gau ga daaligi gi nia hulumanu dauwa, gei hunu gau gaa lahi be digau galabudi gi nia henua llauehe huogodoo, gei digau o di bouli ga dagadagahi Jerusalem gaa dae loo gi nadau madagoaa ma gaa lawa.
Di hanimoi o Tama Tangada
(Matthew 24.29-31; Mark 13.24-27)
25 “Nia haga modongoohia gaa hai gi di laa mo di malama mo nia heduu i di langi. Nia henua huogodoo henuailala ga nadau hagadagadagagee ai, ga mmaadagu i di ngoloolo mo di bagibagia o di moana.* Isaiah 13.10; Ezekiel 32.7; Joel 2.31; Revelation 6.12-13 26 Nia daangada ga hagalibelibeina i nadau mmaadagu di tali di mee dela gaa hai gi hongo henuailala, idimaa, nia mogobuna o lodo di ahiaalangi la ga hagalee i nadau lohongo. 27 Di madagoaa hua deelaa, gei Tama Tangada ga gila mai, e hanimoi i lodo di gololangi mono mogobuna maaloo dangihi ge madamada.* Daniel 7.13; Revelation 1.7 28 Di madagoaa nia mee aanei ga daamada ga kila aga, tuu i nua, mmada gi nua, i di godou haga mouli la gu hoohoo mai.”
Di agoago o di laagau ‘fig’
(Matthew 24.32-35; Mark 13.28-31)
29 Jesus gaa kai di ala kai deenei, “Haga maanadu ina di laagau ‘fig’ mono laagau huogodoo ala i golo. 30 Goodou mmada gi nia lau ga daamada ga matilitili i di gili nia manga, gei goodou gu iloo bolo di madagoaa mahanahana la gu hoohoo mai. 31 E hai gadoo beenei, goodou gaa mmada gi nia mee aanei ga kila aga, gei goodou gu iloo bolo Teenua King o God la gu hoohoo ga hanimoi.
32 “Goodou gi langahia bolo nia mee aanei huogodoo la gaa hai i mua di mmade o digau huogodoo ala e mouli dolomeenei. 33 Di langi mo henuailala la ga hagalee, gei agu helekai le e noho hua beelaa.
Noho kanakana
34 “Gii pula i goodou. Hudee hagadaadaamee ina goodou gi nia haihai hagamiami, mo di inuinu nia dagaao, mo di mamaanadu di mouli dolomeenei, idimaa, di laangi deelaa le e limalima hua di tale adu gi goodou. 35 Di laangi deelaa, le e hai be di hele dela e hanimoi gi hongo digau huogodoo ala e noho i nia gowaa huogodoo i henuailala. 36 Gii noho kanakana, hai dalodalo i nia madagoaa huogodoo gii mee goodou di llele gi daha mo nia mee huogodoo ala gaa hai, gii mee goodou di tuu i mua Tama Tangada.”
37 Jesus e hai ana agoago i nia laangi aalaa i lodo di Hale Daumaha. Hiahi ia di mee, gei Mee gaa hana gaa noho i di boo i hongo di Gonduu Olib.* Luke 19.47 38 Hagaluada loo i nia laangi aalaa, digau huogodoo e hula gi di Hale Daumaha belee hagalongo gi Mee.

*21.14: Luke 12.11-12

*21.22: Hosea 9.7

*21.25: Isaiah 13.10; Ezekiel 32.7; Joel 2.31; Revelation 6.12-13

*21.27: Daniel 7.13; Revelation 1.7

*21.37: Luke 19.47