13
God ga hagaduadua Babylon
Deenei telekai mai baahi o God i di hai o Babylon, dela ne mmada ginai Isaiah, tama Amoz.* Isaiah 47.1-15; Jeremiah 50.1—51.64
Huudia gi nua tagallebe dauwa i tomo di anga gonduu! Wwolowwolo gi digau dauwa, daahia godou lima gi nua, e hai di hagailoo gi digaula gi heebagi gi nia bontai di waahale hagaamu ia. Dimaadua gu gahigahi ana gau dauwa maaloo ge hagadagadagagee ginai, gi heebagi tauwa dabuaahia, gei gi hagaduadua ina digau ala e hagawelewele ginai Ia.
Hagalongo gi di longoaa i hongo nia gonduu, di lee o di hagabuulinga dangada dogologo, go di lee o nnenua llauehe mo nia mogobuna dagi e hagapuni mai. Dimaadua di Gowaa Aamua gu hagatogomaalia ana gau dauwa e heebagi. Digaula e lloomoi i nnenua mogowaa loo mai nia mada o henuailala. Dimaadua e hanimoi belee oho gi daha tenua hagatau i dono hagawelewele.
Wwolowwolo i godou mmae! Di laangi Dimaadua la gu hoohoo mai, di laangi dela God Mogobuna e hai dana daaligi.* Joel 1.15 Nia lima nia daangada huogodoo ga maanuhia, nadau manawa maaloo ga paagege. Digaula huogodoo ga mmaadagu huoloo, gaa mmae huoloo be di mmae o di ahina ma ga haanau. Digaula ga hilahila i nadau mehanga mmaadagu, nadau hadumada gaa mmee i nadau langaadia. Di laangi Dimaadua le e dau mai, go di laangi huaidu o dono hagawelewele dela e deemee di dugu. Henuailala gaa hai di anggowaa, digau huaidu huogodoo ga daaligi gi daha. 10 Nia heduu huogodoo ga hagalee maahina, di laa ga bouli i di madagoaa ma gaa hobo, gei di malama ga bouli.* Ezekiel 32.7; Matthew 24.29; Mark 13.24-25; Luke 21.25; Hagagida 6.12-13
11 Dimaadua ga helekai, “Au ga gaamai di haingadaa gi henuailala, ga daaligi nia daangada huaidu huogodoo i nadau hai hala. Au gaa dugu iha nia hagamuamua o nia daangada, ga daaligi digau hagamuamua ge manawa huaidu. 12 Digau ala gaa dubu la ga hogoohi i nia goolo. 13 Au gaa lulu di langi, gei henuailala gaa doo gi daha mo dono lohongo i di laangi deelaa, i di madagoaa Au, go Dimaadua di Gowaa Aamua ma ga hagawelewele.
14 “Digau henua gee ala e noho i Babylon gaa llele gi daha gi nadau henua donu, ga lellele dagidahi be nia ee ala e llele gi daha mo tangada puu ee, gadoo be siibi dono dangada hagaloohi ai. 15 Dahi dangada ma gaa kumi, le e daalo gii made. 16 Nadau dama lligi ga daaligi gii mmade i mua nadau golomada, nadau hale ga gaiaa, nadau lodo gaa kumi go nia daane gaa hai ginai nadau hiihai.”
17 Dimaadua ga helekai, “Au ga haga ngalua digau Media gi heebagi gi digau Babylon. Digaula ga hagalee hagalabagau nia silber, ge hagalee hagamada go nia goolo. 18 Digaula ga daaligi nia dama daane gi nadau maalei mono amu maalei. Digaula ga hagalee aloho i nia ligiana, hagalee dumaalia gi nia dama lligi. 19 Babylonia la tenua dela e kaedahi humalia huoloo i lodo nia henua huogodoo, gei digau tenua le e hagapuu ginai. Gei Au go Dimaadua gaa oho Babylon gadoo be dagu oho Sodom mo Gomorrah.* Genesis 19.24 20 Deai tangada e noho labelaa i golo ai, tangada Arab e haga duu aga dono hale i golo ai, deai tangada hagaloohi siibi e haangai ana siibi i di gowaa deelaa ai. 21 Ma gaa hai di gowaa e noho ai nia manu lodo henua, e hai nia hale ngogo o nia manu ‘owl’. Nia manu ‘ostrich’ gaa noho i golo, gei nia kuudi lodo henua ga hobohobo laa lodo nia gowaa mooho.* Isaiah 34.14; Zephaniah 2.14; Hagagida 18.2 22 Nia hagadilinga lee manu ‘hyena’ mo ‘jackal’ e longono mai i lodo nia hale angulaa hagaloohi mo nia hale di king. Di madagoaa Babylon la gu dau mai, ono laangi gu hoohoo ga hagaodi.”

*13.1: Isaiah 47.1-15; Jeremiah 50.151.64

*13.6: Joel 1.15

*13.10: Ezekiel 32.7; Matthew 24.29; Mark 13.24-25; Luke 21.25; Hagagida 6.12-13

*13.19: Genesis 19.24

*13.21: Isaiah 34.14; Zephaniah 2.14; Hagagida 18.2