12
Di haga iloo hai baahi gi nnegau ngudu golomada
(Matthew 10.26-27)
Dogologowaahee ne lloomoi gi di gowaa e dahi, gu deeoo di heehee. Jesus ga helekai matagidagi gi ana dama agoago, “Goodou hagaligaliga i daha mo nia ‘yeast’ o nia Pharisee, aalaa go nia hegau ngudu golomada digaula.* Matthew 16.6; Mark 8.15 Nia mee ala guu gahu gii nngala, le e huge aga. Gei nia mee huogodoo ala gu hagammuni, le e haga modongoohia gi iloo.* Mark 4.22; Luke 8.17 Gei godou mee ala ne helekai ai i lodo di bouli, la ga longono i lodo di maalama. Gei godou mee ala ma ga helekai haga moolee i lodo di ruum tai, la ga longono mai i nia dahuhu o nia hale.
Ma koai belee madagu ai
(Matthew 10.28-31)
“Au e hagi adu gi goodou, ogu ihoo hagaaloho, hudee mmaadagu i digau ala e daaligi tuaidina, ga nomuli ga deemee di hai di mee dela koia e mada huaidu. Au ga haga modongoohia adu gi goodou, be di maa ko ai belee madagu ai. Madagu i God, dela ono mogobuna e hudu goe gi lodo di ahi dee odi, i muli do daaligi gii made. Au e helekai adu, goodou gi mmaadagu i Mee.
“Nia lomilomi e lima le e hui hua gi nia teenedi e lua, gei God e hagalee de langahia dahi lomilomi. Nia ngaahulu o godou libogo hogi la guu lawa di dau. Deelaa laa, hudee mmaadagu, goodou koia e mada hagalabagau laa hongo nia lomilomi e logo!
Di haga modongoohia mo di hudu gi daha Christ
(Matthew 10.32-33; 12.32; 10.19-20)
“Au e hagi adu gi goodou bolo digau ala e haga modongoohia ginaadou i mua digau dogologo bolo ginaadou nia dama ni aagu, gei Tama Tangada e haga modongoohia aga digaula labelaa i mua digau di langi a God. Gei digau ala e haga de iloo ginaadou Au i mua digau dogologo, gei Tama Tangada ga haga de iloo digaula labelaa i mua digau di langi a God.
10 “Tangada dela ga helekai hai baahi gi Tama Tangada le e mee hua di dumaalia ginai, gei tangada dela ga helekai hai baahi gi di Hagataalunga Dabu, le e deemee di dumaalia ginai.* Matthew 12.32; Mark 3.29
11 “Di madagoaa digaula gaa lahi goodou e gabunga i lodo nia synagogee, be i mua nia gobinaa mo nia dagi, goodou hudee mamaanadu e logo be goodou ga duuli goodou behee, be goodou ga helekai bolo aha.* Matthew 10.19-20; Mark 13.11; Luke 21.14-15 12 Idimaa, di Hagataalunga Dabu ga aago laa goodou i di madagoaa deelaa, be goodou e helekai bolo aha.”
Di ala kai o tangada maluagina dadaulia
13 Taane i lodo digau dogologo ga helekai gi Jesus, “Tangada Agoago, helekai gi dogu duaahina gi duwwaa i gimaua nia mee di mau damana.”
14 Jesus ga helekai, “Dogu ihoo hagaaloho, ma koai ne gaamai gi di Au di tonu e haga donu goolua, be e duwwe di maluagina i goolua?”
15 Gei Mee ga helekai gi digaula huogodoo, “Gii pula i goodou i nia hagagailaa huogodoo, idimaa, di mouli hagatau o tangada la hagalee go nia mee ala e hai mee ginai, eimaha hogi ma mee tangada maluagina behee.”
16 Jesus ga helekai gi digaula di ala kai deenei: “Tangada maluagina dana gowaa dela koia e huwa nia huwa laagau humalia. 17 Gei mee ga hagabaubau boloo, ‘Dagu gowaa ai e benebene agu huwa laagau huogodoo. Au gaa hai dagu aha?’ 18 Mee gaa bida hagamaanadu boloo, ‘Deenei dagu hai gaa hai: Au ga oho gi lala agu doogoo, gaa hau gi mada llauehe gi oo, e dugu agu huwa laagau huogodoo, mo ogu goloo ala i golo. 19 Gei au ga hagamaanadu mai gi di au boloo: Goe taane haadanga lamalia, goe guu hai au mee humalia huogodoo ala ga hai hegau iei goe nia ngadau e logo. Mouli haingoohia, miami, inu mo di tenetene adu gi di goe.’ 20 Gei God ga helekai gi mee, ‘Goe tangada dadaulia! Di boo hua deenei gei goe ga diiagi do mouli, gei di maa koai dela ga hai mee gi nia mee huogodoo nogo benebene kooe?’ ”
21 Jesus ga helekai haga muliagina, “Deenei di hai e hai gi digau ala e haga bae nadau maluagina anga hua gi ginaadou, gei digaula la hagalee maluagina i mua o God.”
Hagadagadagagee gi God
(Matthew 6.25-34)
22 Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Deelaa laa Au e helekai adu bolo gi hudee hei e goodou nia meegai ala e hiihai ginai belee mouli ai, be go nia goloo ala e gahu ai goodou. 23 Di mouli le e mada hagalabagau i nia meegai, ge tuaidina le e mada hagalabagau i nia goloo gahu. 24 Mmada gi nia manu mamaangi: digaula hagalee dogi nadau lii laagau, be e hadi taugai. Digaula nadau hale dugu mee ai, gei God e haangai digaula! Goodou le e mada hagalabagau i nia manu mamaangi! 25 Ma tangada i goodou e mee di mouli mada waalooloo i dana hagabaubau e logo? 26 Maa goodou e deemee di hai di mee dulii loo deenei, gei goodou e hagabaubau e logo i nia mee ala i golo eimaha? 27 Mmada gi nia akai lodo geinga ala e tomo. Digaula hagalee ngalua e gahu ginaadou. Gei Au e hagi adu gi goodou bolo di King Solomon mo ono maluagina la hagalee madamada i tei akai aanei.* 1 Kings 10.4-7; 2 Kronikel 9.3-6 28 Go God dela e haga gahu nia geinga lodo henua, nia geinga ala e tomo dangi nei, daiaa gu hagalee, guu dudu i lodo di mee dudu geinga, malaa, Mee hagalee ga haga gahu labelaa goodou? Godou hagadonu le e lligi!
29 “Goodou hudee manawa gee i nia madagoaa e logo, be goodou gaa gai be e inu godou aha. 30 Idimaa, digau e noho i lodo di bouli henuailala e hagabaubau nia mee beenei. Di godou Damana le e iloo di godou dee dohu. 31 Gei goodou gi haa manawa hua i dono Henua, gei Mee ga hagahumalia goodou gi nia mee aanei.
Nia maluagina i di langi
(Matthew 6.19-21)
32 “Hudee mmaadagu dagu hagabuulinga siibi dulii nei, i di godou Damana le e manawa tenetene di gowadu gi goodou Teenua King o God. 33 Huia gi daha godou mee huogodoo, wanga ina nia bahihadu gi digau hagaloale. Heia godou mee dugu hadu hagalee mooho, mo di benebene godou maluagina i di langi i di gowaa dela hagalee ngudu ai, idimaa, digau gaiaa e kae nia maa ai, ge hagalee gai go manu. 34 Idimaa, di gowaa dela iai godou maluagina, deelaa di gowaa e haa manawa ai goodou.
Digau hagaloohi hagamadabouli
35 “Gi togomaalia gi tei mee ga hanimoi, gi ulu i nia goloo hai hegau, ge godou malama gi ula,* Matthew 25.1-13 36 gadoo be digau hai hegau e tali nadau dagi e hanimoi gi muli i tagamiami haga hai lodo. Mee ga hanimoi ga dugidugi, gei digaula ga hagalimalima gaa huge di bontai gi mee.* Mark 13.34-36 37 E maluagina go digau hai hegau ala gaa mmada ginai di nadau dagi e aala, gu togomaalia gi dono hanimoi. Au e hagi adu gi goodou di tonu, mee ga daa gi daha dono gahu mahaa, gaa hai digaula gii noho gi lala, ga ngalua gi digaula. 38 E maluagina go digau ala ma gaa mmada ginai mee gu togomaalia, ma e aha maa mee ga hanimoi i di madahidi waelua di boo, be no muli! 39 Gei goodou guu mee hua di iloo bolo maa tangada dono hale ga iloo di madagoaa tangada gaiaa ga hanimoi, gei mee hagalee hai a mee gi ulu gi lodo dono hale.* Matthew 24.43-44 40 Goodou gi togomaalia labelaa, idimaa, Tama Tangada le e hanimoi i di aawaa dela hagalee e kana go goodou.”
Tangada hai hegau manawa dahi mo tangada hai hegau manawa logo
(Matthew 24.45-51)
41 Peter ga helekai, “Meenei Tagi, di ala kai deenei laa mai gi gimaadou, be gi digau huogodoo?”
42 Gei Tagi ga helekai, “Ma koai tangada hai hegau manawa dahi ge kabemee? Tangada beenei gaa dugu go dono dagi e dagi di hale mono hegau, ge e wanga nia duhongo meegai gi digau hai hegau i di madagoaa e tau anga. 43 E maluagina huoloo go tangada hai hegau ma gaa mmada ginai dono dagi e hai nia mee aanei i dono hanimoi gi dono hale! 44 Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo tangada dono hale, la gaa dugu a mee e dagi ono goloo huogodoo. 45 Maa tangada hai hegau ga maanadu bolo dono dagi le e duai nau ga hanimoi laa, gei mee ga daamada ga dadaaligi nia daane mono ahina huogodoo, geia ga miami ga inuinu gi libaliba. 46 Dahi laangi hua di tagi ga hanimoi, gei tangada hai hegau deelaa e hagalee talitali a mee, e de iloo ia di madagoaa dela e hanimoi iei mee. Di tagi ga duuduu a mee haga ligiligi, gaa hai a mee gii dau gi di hagaduadua o digau de hagalongo.
47 “Tangada hai hegau dela e iloo nia mee o dono dagi ala bolo gi heia, geia hagalee hai nia maa, tangada deelaa le e hagaduadua kono. 48 Gei tangada hai hegau dela e de iloo nia mee o dono dagi ala bolo gi heia, geia gu hai hala, tangada deelaa le e hagaduadua maamaa.
“Nia mee e logo e hai gii hai go tangada dela ne wanga ginai nia mee e logo, gei nia mee e mada logo gi nonua le e hai gii hai go tangada dela ne wanga ginai nia mee mada logo.
Di waewae ne hidi mai i Jesus
(Matthew 10.34-36)
49 “Au ne hanimoi belee dudu henuailala, gei dogu hiihai le e hai bolo ma gii lawa di gaa! 50 Au belee kae di babdais, gei Au gu lodo huaidu huoloo gaa dae loo gi di kae di maa.* Mark 10.38 51 Goodou e hagabau bolo Au ne hanimoi belee gaamai di aumaalia gi henuailala? Deeai, hagalee di aumaalia, gei go di waewae. 52 Dangi nei gaa hana, gei digau o di hale dogolima ga dee buni, dogodolu ga hai baahi gi dogolua, gei dogolua ga hai baahi gi dogodolu.
53 “Nia damana ga hai baahi ang gi nadau dama daane, gei nia dama daane ang gi nadau damana. Nia dinana ga hai baahi ang gi nadau dama ahina, gei nia dama ahina ang gi nadau dinana. Nia dinana dau aga ga hai baahi ang gi nadau dama ahina dau aga, gei nia dama ahina dau aga ga hai baahi ang gi nadau dinana dau aga.”* Micah 7.6
Di iloo di madagoaa
(Matthew 16.2,3)
54 Jesus e helekai labelaa gi nia daangada, “Goodou ma gaa mmada gi di gololangi e hanaga i dai, gei goodou ga helekai bolo di uwa gaa doo, gei di maa gaa doo. 55 Goodou ga hagalongoia di madangi e hanimoi i ngaaga, gei goodou e helekai bolo ma ga welengina, gei di maa ga welengina. 56 Goodou digau hai hegau ngudu golomada! Goodou e iloo nia hagamodongoohia i di gili di langi mo henuailala, malaa, goodou le e aha ala e de iloo nia hagamodongoohia o di madagoaa dolomeenei?
Hagahumalia ina goe gi do hagadaumee
(Matthew 5.25-26)
57 “Goodou e aha ala e hagalee halahala gii donu goodou di hai di mee dela e hai donu? 58 Maa tangada ga hai baahi adu gi di goe i nnaganoho, gaa lahi goe gi di gabunga, hagahumalia ina gulu mehanga i mua doo hana gi di gabunga. Maa goe ga hagalee hai beenei, mee gaa dagi goe gi mua tangada hai gabunga, gaa wanga goe gi tinggee, gaa haa gi lodo di hale galabudi. 59 Au e hagi adu gi di goe bolo goe gaa noho i golo gaa dae loo gi di madagoaa ma gaa hui do boibana gii odi!”

*12.1: Matthew 16.6; Mark 8.15

*12.2: Mark 4.22; Luke 8.17

*12.10: Matthew 12.32; Mark 3.29

*12.11: Matthew 10.19-20; Mark 13.11; Luke 21.14-15

*12.27: 1 Kings 10.4-7; 2 Kronikel 9.3-6

*12.35: Matthew 25.1-13

*12.36: Mark 13.34-36

*12.39: Matthew 24.43-44

*12.50: Mark 10.38

*12.53: Micah 7.6