25
Di ala kai o nia ahina dilongoholu
“Di madagoaa deelaa, Teenua King o God di Langi le e hai gadoo be nia ahina dilongoholu ala ne kae nadau malama, gaa hula e haga heetugi gi taane hai lodo.* Luke 12.35 Dogolima e de kabemee, ge dogolima e kabemee. Digau de kabemee ne kae hua nadau malama, gei digi kae nadau lolo digagi. Gei digau kabemee ne kae nadau mee dugu lolo honu belee digagi nadau malama. Taane hai lodo e duai dono hanimoi, gei nia ahina huogodoo gu molemoe, gu haga inaina, guu kii danu mmoe.
“I di madahidi waelua di boo, di lee e wolo gi nua boloo, ‘Deenei taane hai lodo. Lloomoi e heetugi gi mee!’ Nia ahina dilongoholu aalaa ga aala aga ga hagatogomaalia nadau malama. Nia ahina de kabemee ga helekai gi nia ahina kabemee boloo, ‘Gaamai hunu lolo dulii, i madau malama la guu odi.’ Nia ahina kabemee ga helekai boloo, ‘Deeai, ma e dee dohu i gidaadou. Hula gi di hale goloo, huia mai godou lolo malama.’ 10 Nia ahina de kabemee gaa hula belee hui mai nadau lolo malama. I muli di nadau hula gei taane hai lodo gaa dau, gei nia ahina dogolima ala gu togomaalia, ga ulu dalia a mee gi tagamiami haga hai lodo, gei di bontai di hale la guu tai.
11 “Nomuli, gei nia ahina de kabemee gaa dau, ga tangitangi mai i tua boloo, ‘Meenei, meenei, haga ulu ina adu gimaadou!’* Luke 13.25 12 Taane hai lodo ga helekai gi digaula boloo, ‘Deeai, au e de iloo eau goodou.’ ”
13 Jesus ga hagaodi dana ala kai deenei, “Gii pula i goodou, idimaa, goodou e de iloo di laangi be di aawaa.
Di ala kai o nia hege dogodolu
(Luke 19.11-27)
14 “Teenua King o God di Langi le e hai gadoo be taane dela ne hagatogomaalia bolo e hana gi tenua mogowaa. Geia ga haga dagabuli mai ana hege, gaa wanga ginai ana bahihadu gi haga hai hegau ina. 15 Mee ne wanga gi digaula nadau mee ala e mee di haga hai hegau: ne wanga gi tangada e dahi nia bahihadu e lima mana (5,000), di hoo tangada e lua mana (2,000), gei tangada dela i golo e mana (1,000), gei mee gaa hana. 16 Di hege dela ne kae ana bahihadu e lima mana (5,000), ga haga hai hegau ana bahihadu aalaa, ga gila mai labelaa nia bahihadu e lima mana (5,000) gi nonua. 17 E hai gadoo be di hege dela ne kae ana bahihadu e lua mana (2,000). Mee ga haga hai hegau ana bahihadu aalaa, ga gila mai labelaa nia bahihadu e lua mana (2,000) gi nonua. 18 Gei di hege dela ne kae ana bahihadu e mana (1,000), ne hana hua, gaa geli dana lua, gaa danu hagammuni nia bahihadu dono dagi.
19 “Nomuli loo, gei di tagi nia hege ga hanimoi, ga hagadina di nadau hai hegau nadau bahihadu. 20 Di hege dela ne kae ana bahihadu e lima mana (5,000), ga hanimoi ga gaamai nia bahihadu e lima mana (5,000) labelaa gi nonua, ga helekai gi dono dagi, ‘Meenei, goe ne gaamai nia bahihadu e lima mana (5,000), gei deenei labelaa e lima mana (5,000) ne gila mai gi nonua.’ 21 Tagi o maa ga helekai gi mee bolo koia e humalia, ‘Goe tangada hai hegau donu. Goe guu donu i dau haga hai hegau di mee dulii, malaa, au ga haga uda adu di mee damana e madamada humalia iei goe. Hanimoi laa gi tenetene goe madalia au!’ 22 Di hege dela ne kae ana bahihadu e lua mana (2,000) ga hanimoi labelaa, ga helekai gi mee, ‘Meenei, goe ne gaamai gi di au nia bahihadu e lua mana (2,000), gei deenei e lua mana (2,000) labelaa ne gila mai gi nonua.’ 23 Tagi o maa ga helekai gi mee bolo koia e humalia, ‘Goe di hege hai hegau donu, goe gu manawa dahi i dau haga hai hegau nia hulu bahihadu lligi, deelaa laa gei au ga gowadu di hulu bahihadu damana e madamada humalia iei goe. Hanimoi laa gi tenetene goe madalia au!’ 24 Di hege dela ne kae ana bahihadu e mana (1,000) ga hanimoi, ga helekai, ‘Meenei, au e iloo bolo goe tangada hagalee dumaalia, gei e hadi au mee i di gowaa hagalee ne dogi kooe, gei e hagabudu au mee i di gowaa dela digi haga nonnono ginai au lii. 25 Au gu madagu huoloo i di goe, au ne hana hua, gaa danu hagammuni au bahihadu gi lodo di gelegele. Malaa, aanei go au bahihadu la hua.’ 26 Tagi o maa ga helekai, ‘Goe di hege huaidu gei e hagatoo. Goe gu iloo hua bolo au e hadi agu mee i di gowaa digi dogi ginai agu mee, gei au e hagabudu agu mee i di gowaa digi haga nonnono ginai agu lii. 27 Gei goe ne aha, dela digi dugu agu bahihadu gi lodo di ‘bank’, ga hanimoi laa ginai au, gaa kae nia maa huogodoo mono wiini. 28 Daawa ina nia bahihadu ala i mee, wanga ina gi tangada dela ana bahihadu e madangaholu mana (10,000). 29 Tangada dana mee i golo, e wanga labelaa gi nonua gii logo ana mee. Gei tangada dela dana mee i dono baahi ai, di mee dulii dela i dono baahi le e daa gi daha.* Matthew 13.12; Mark 4.25; Luke 8.18 30 Gei di balu hege la hudua gi malaelae, gi di gowaa bouli dongoeho, e dangidangi ge e gadigadi ono niha.’* Matthew 8.12; 22.13; Luke 13.28
Di hagi aga haga muliagina
31 “Di madagoaa ma ga hanimoi ai Tama Tangada be di King mo ana gau di langi huogodoo, Mee gaa noho gi hongo dono lohongo king.* Matthew 16.27; 19.28 32 Gei digau henuailala huogodoo ga dagabuli mai gi ono mua, gei Mee ga wwae lua nia daangada gii hai nia hagabuulinga e lua, e hai be tangada hagaloohi siibi dela e wwae ana siibi gi daha mo nia kuudi. 33 Gei Mee gaa dugu digau ala e donu gi dono baahi gau donu, gaa dugu gi dono baahi gau ihala digau ala i golo. 34 Di King ga helekai gi nia daangada ala i dono baahi gau donu, ‘Lloomoi, goodou gu hagahumalia go dogu Damana! Lloomoi, hai mee gi Teenua King o God dela guu lawa di hagatogomaalia adu gi goodou, mai i taamada o henuailala. 35 Au nogo hiigai, goodou gu haangai Au. Au nogo hieinu, goodou gu haga inu Au. Au tangada mai i daha, goodou gu benebene Au gi lodo godou hale. 36 Au nogo ogu goloo ai, goodou gu haga gahu Au. Au nogo magi, goodou gu benebene Au. Au nogo galabudi, goodou gu lloomoi haga hidihidi.’ 37 Digau ala e donu ga helekai gi Mee boloo, ‘Meenei, ana hee gimaadou ne gidee Goe e hiigai, ga haangai Goe, nogo hieinu, ga haga inu Goe? 38 Ana hee gimaadou ne gidee bolo Goe tangada mai i daha, ga benebene Goe gi lodo madau hale, be o goloo ai, ga haga gahu Goe? 39 Ana hee gimaadou ne gidee Goe e magi, be e galabudi, gei gimaadou gu lloo adu haga hidihidi?’ 40 Di King ga helekai, ‘Au e hagi adu bolo godou mee huogodoo ala ne hai gi ogu duaahina lligi aanei, la ne hai hua mai gi di Au!’
41 “Di King ga helekai gi digau dono baahi dau ihala, ‘Tuu gi daha mo Au. Goodou gu haga halauwa go God! Hula gi lodo di ahi dee odi dela gu hagatogomaalia gi Setan mo ana gau di langi! 42 Au nogo hiigai, goodou digi haangai ina Au. Nogo hieinu, digi gaamai agu wai e inu. 43 Au tangada mai i daha, goodou digi benebene Au gi lodo godou hale. Ogu goloo ai, goodou digi haga gahu Au. Nogo magi, nogo galabudi, gei goodou digi benebene Au.’ 44 Digaula ga helekai gi Mee, ‘Meenei, ana hee gimaadou ne gidee Goe e hiigai, be e hieinu, tangada mai i daha, o goloo ai, e magi, e galabudi, gei gimaadou digi hagamaamaa ina Goe?’ 45 Di King ga helekai, ‘Au e hagi adu bolo maa goodou e de hiihai di hagamaamaa ogu duaahina lligi aanei, goodou ne de hiihai di hagamaamaa Au.’
46 “Malaa digau huogodoo beenei ga hagau gi di gowaa hagaduadua dee odi, gei digau ala e donu gaa hula gi di mouli dee odi.”* Daniel 12.2

*25.1: Luke 12.35

*25.11: Luke 13.25

*25.29: Matthew 13.12; Mark 4.25; Luke 8.18

*25.30: Matthew 8.12; 22.13; Luke 13.28

*25.31: Matthew 16.27; 19.28

*25.46: Daniel 12.2