22
“Maa goodou ga gidee di kau be siibi tangada Israel, e heehee i daha, hudee mmada hua ginai, kaina gi muli, wanga ina gi mee.* Exodus 23.4-5 Maa tangada dana manu le e noho mogowaa, be goe e de iloo be di maa di manu ni aai, la kaina di maa dalia goe gi doo hale. Tangada dana manu ma ga hanimoi e halahala di maa, wanga ina gi mee. Heia go di hai la hua, ma gaa gida dau ‘donkey’, be di bida gahu, be di ingoo hua di mee tangada Israel ma gaa ngala.
“Dolomaa di ‘donkey’ be di kau tangada Israel ne hinga gi lala, hudee noho hua, hagamaamaa ina a mee, e hagaduu aga a mee labelaa.
“Nia ahina la hagalee ulu nia gahu daane, gei nia daane hagalee ulu nia gahu ahina. Dimaadua di godou God e ginagina digau ala e hai nadau mee beelaa.
“Dolomaa goe gaa gida dau waehongo manu i tomo di laagau, be i hongo di gelegele, ge tinana e noho i hongo nia ngogo, be madalia ana dama, goe hagalee kae tinana nia dama. Goodou e mee di kae nia dama manu, malaa, goodou e hai loo gi hagau tinana gii hana, gei goodou ga mouli waalooloo ge humalia adu gi goodou.
“Goodou ma gaa hau godou hale hoou, heia laa di abaaba e haganiga di longodala di hale. Gei goodou ga hagalee dau gi di made o tangada ma gaa doo i golo.
“Hudee dogi huai mee i lodo godou hadagee waini. Ma gaa hai beelaa, gei goodou gaa bule gi di hai hegau gi nia huwa nia mee aalaa, be nia ‘grape’.* Leviticus 19.19
10 “Hudee nneennagia di kau daane mo di ‘donkey’ bolo e hagamaluu nia gelegele.
11 “Hudee ulu nia goloo ala ne llanga gi nia gili siibi mo nia deleedu gahu.
12 “Duia nia tasel hagamadamada mee gi nia madaaduge e haa o godou goloo.* Numbers 15.37-41
Di madammaa o di hiihai tuaidina
13 “Dolomaa taane ma gaa lodo gi dahi dama ahina, ga nomuli ga hagamaanadu bolo ia gu de hiihai gi mee. 14 Gei mee gaa hai ana kai dilikai, ga helekai hai baahi gi mee bolo mee hagalee di ahina digi kii i baahi taane di nau madagoaa ne haga hai lodo. 15 Maa di mee beenei gaa gila aga, gei nia maadua tama ahina gi kaina di tei haga hai lodo, dela e bigibigi dodo, dela e hagamodongoohia bolo mee di ahina digi kii i baahi taane. Gei meemaa gi haga gida ina di maa i di gowaa hai gabunga, ang gi nia dagi o di guongo. 16 Tamana tama ahina gi helekai gi digaula boloo, ‘Au guu wanga dagu dama ahina gi taane deenei gi lodo ginai, dolomeenei gei mee gu de hiihai gi mee. 17 Mee guu hai ana kai dilikai hai baahi gi mee, e hai bolo mee hagalee nogo di ahina digi kii i baahi taane dono madagoaa ne lodo gi mee. Gei di maa, deelaa dono hagadonu i golo, bolo dagu dama ahina la digi kii i baahi taane: mmada gi di angammee dodo dela i di gili di tei haga hai lodo!’ 18 Malaa, nia dagi di guongo gi lahia taane hai lodo deelaa, daaligidia. 19 Digaula e hai a mee gii hui ana silber e lau labelaa, gaa wanga nia bahi hadu aalaa gi tamana tama ahina, idimaa taane la gu haga balumee tama ahina Israel. Ga hagapuni anga, tama ahina le e lodo hua gi mee, gei taane e deemee di hagamaewae ginaua, i di waalooloo o dono mouli.
20 “Maa bolo nnelekai hai baahi taane le e donu, gei di maa deai di hagamodongoohia ai bolo ma tama ahina digi kii i baahi taane i mua dono hai lodo gi mee, 21 gei digaula gi lahia tama ahina gi di bontai di hale dono damana, ga dilidili a mee gii made go nia daane o dono guongo. Mee guu hai dana mee haga langaadia dangada i mehanga tadau daangada, dela ne kii i baahi taane i mua gei mee digi hai dono lodo, dono madagoaa nogo noho i lodo di hale dono damana. Malaa, deenei di godou hai ga tanga iei goodou gi daha mo di hagadilinga hai huaidu beenei.
22 “Maa dahi daane ma gaa gida bolo mee guu kii ginaua mo di lodo tuai daane, meemaa dogolua e daaligi gii mmade. Malaa, deenei di godou hai ga tanga iei goodou gi daha mo di hagadilinga hai huaidu beenei.
23 “Dolomaa dahi daane ne mmada ginai digau di guongo e kii ginaua mo tama ahina gu hagababa gi tuai dangada. 24 Goodou lahia meemaa gi daha mo di waahale, ga dilidili meemaa gii mmade. Tama ahina e hai gii made i mee digi gahigahi dana hagamaamaa, gei mee hogi nogo i lodo di waahale di lee o maa belee mee hua di longono. Taane e hai gii made i mee dela ne kii ginaua mo tama ahina gu hagababa. Malaa, deenei di godou hai gaa tanga iei goodou gi daha mo di hagadilinga hai huaidu beenei.
25 “Dolomaa taane ga mada maaloo, gaa kumi dana dama ahina gu hagababa gi tuai dangada, i di gowaa mogowaa ono hale ai. Malaa, go taane la hua dela e hai gii made, 26 hagalee di hai e hai gi tama ahina ai, idimaa mee digi hai di huaidu dela e tau gi di made. Di mee deenei le e hai dono ala be di huaidu o dahi daane ma ga heebagi gi tei daane, ga daaligi a mee gii made. 27 Taane ne mada maaloo gaa kumi tama ahina dela guu lawa di hagababa, i di gowaa mogowaa, gei mee hogi gu wolowolo bolo gi hagamaamaa ina ia, gei di maa tangada e hagamaamaa a mee ai.
28 “Dolomaa taane gaa gida bolo mee ne mada maaloo gaa kumi dana dama ahina dono hagababa ai.* Exodus 22.16-17 29 Taane deelaa le e hui gi tamana tama ahina di hui o di ahina nogo hai hua dono lodo, nia silber e madalima ge tama ahina le e noho gi taane, idimaa taane la ne mada maaloo gi tama ahina gii kii ginaua. Taane e deemee di hudu a mee gi daha, i di waalooloo o dono mouli.
30 “Deai taane e haga langaadia be e haga balumee dono damana ai, i dono kii i baahi tei o nia lodo o dono damana.* Leviticus 18.8; 20.11; Deuteronomy 27.20

*22.1: Exodus 23.4-5

*22.9: Leviticus 19.19

*22.12: Numbers 15.37-41

*22.28: Exodus 22.16-17

*22.30: Leviticus 18.8; 20.11; Deuteronomy 27.20