15
Nnaganoho i nia hai tigidaumaha
Dimaadua gaa wanga gi Moses nnaganoho aanei belee daudali go digau Israel i tenua dela gaa wanga go Mee gi digaula: Di kau daane, siibi daane, be di kuudi e mee di wanga gi Dimaadua e hai ai tigidaumaha dudu, be tigidaumaha o di haga gila aga di hagababa, be tigidaumaha e hiihai bolo e hai di wanga dehuia, be tigidaumaha o di hai daumaha. Nia hauiha o nia tigidaumaha meegai aanei le e haga manawa tenetene ginai Dimaadua. 4-5 Be goai hua dela ma gaa hai dana tigidaumaha dudu gi siibi be di kuudi ang gi Dimaadua le e gaamai ana pauna palaawaa e lua gu unugi gi nia lolo olib dalia di manu e dahi, e hai ai tigidaumaha huwa laagau, ngaadahi mo nia paini waini e lua.
Maa siibi daane dela e hai ai tigidaumaha, nia pauna e haa palaawaa gu unugi gi nia paini lolo olib e dolu, le e wanga labelaa gi Mee e hai ai tigidaumaha o nia huwa laagau, madalia labelaa nia paini waini e dolu. Nia hauiha o nia tigidaumaha aanei e haga tenetene di manawa Dimaadua.
Di kau daane ma gaa wanga gi Dimaadua e hai ai tigidaumaha dudu be e haga gila aga di hagababa, be e hai ai tigidaumaha o di hagadaubuni, gei nia pauna e ono palaawaa gu unugi gi nia paini lolo olib e haa le e wanga labelaa gi Mee, 10 mo nia paini waini e haa. Nia hauiha o nia tigidaumaha aanei le e haga tenetene di manawa Dimaadua.
11 Aanei nia mee ala e wanga gi Dimaadua dalia nia kau daane, siibi daane, kuudi daane, nia dama siibi be nia damaa kuudi ma ga tigidaumaha. 12 Ma ga tigidaumaha nia manu e logo i di manu e dahi, gei nia mee ala e hai dalia nia maa le e haga mada logo labelaa, e hai hegau gi nia hagatau aalaa. 13 Digau Israel donu huogodoo e hai gii hai di mee deenei i di nadau madagoaa ma gaa hai nadau tigidaumaha meegai, e hauiha kala e haga manawa lamalia ang gi Dimaadua. 14 Di ingoo hua di madagoaa ma gaa noho digau mai i daha i godou baahi, noho bodobodo be noho beelaa gi muli, gei digaula e hai tigidaumaha meegai, e hauiha kala e haga manawa lamalia ang gi Dimaadua, digaula e hai gi haga gila aga nnaganoho hua aalaa. 15 Nia madagoaa huogodoo ala e loomoi, goodou mo digau mai i daha ala ma gaa noho i godou baahi e hai gi daudali nnaganoho aanei. Goodou mo digaula e hai hua be di mee dahi i mua nia golomada Dimaadua. 16 Go nnaganoho hua aanei ala e hai hegau goodou mo digaula.* Leviticus 24.22
17 Dimaadua gaa wanga gi Moses 18 nnaganoho aanei belee daudali go digau Israel i tenua dela gaa wanga go Mee gi digaula: 19 Di ingoo hua nia meegai ala ma gaa hai i golo le e gai, hunu maa e dugu gi daha ang gi Dimaadua. 20 Goodou ma gaa dunu godou palaawaa mai godou huwa laagau, di palaawaa matagidagi le e wanga gi Dimaadua. Deenei e hai di godou wanga dehuia hagalabagau mai godou huwa laagau ala nogo haga madammaa go goodou. 21 Nia madagoaa huogodoo ala ma ga loomoi, di wanga dehuia deenei le e wanga gi Dimaadua mai i godou palaawaa ala e dunu.
22 Gei dolomaa dahi dangada ma ga dibaiaa hua ga hagalee daudali hunu haganoho aanei ala ne wanga go Dimaadua gi Moses, 23 gei dolomaa i lodo di madagoaa dela e hanimoi, gei nia daangada digi heia nia mee huogodoo ala ne helekai ai Dimaadua mai baahi o Moses. 24 Maa di hala la ne hai idimaa nia daangada la de iloo ginaadou, digaula e dahi aga di nadau damaa kau e hai ai tigidaumaha dudu e hauiha kala e haga manawa lamalia ang gi Dimaadua, dalia tigidaumaha huwa laagau mo waini ala e tau anga. Digaula e hai gi tigidaumaha labelaa di kuudi daane e hai ai tigidaumaha e wwede nadau huaidu. 25 Tangada hai mee dabu gaa hai taumaha o di haga madammaa o digau Israel, gei nia huaidu digaula ga maahede, idimaa di hala la hagalee di mee ne haga maanadu bolo e hai, di mee hua ne dibaiaa, gei digaula la ne gaamai nadau tigidaumaha e wwede nadau huaidu, guu hai tigidaumaha o nia meegai ang gi Dimaadua. 26 Digau Israel huogodoo mo digau mai i daha ala e noho i nadau baahi, le e dumaalia ginai, idimaa digaula huogodoo ne dibaiaa hua guu tale gi di hala deelaa.
27 Maa tei goodou ga dibaiaa hua gaa hala ge digi maanadu bolo ia e hai di hala deelaa, ia e hai gi tigidaumaha dana kuudi ahina guu dahi dono ngadau, e hai ai tigidaumaha wwede nia huaidu. 28 Tangada hai mee dabu e hai taumaha i di gowaa dudu tigidaumaha e hagamadammaa tangada gi daha mo ono hala, gei tangada la gu dumaalia ginai ono huaidu.* Leviticus 4.27-31 29 Taganoho la hua deenei dela e hai hegau ang gi digau huogodoo ala ma ga ihala, hagalee hilihili be digaula la digau Israel donu, be digau mai i daha ala e noho i Israel.
30 Gei tangada dela ma gaa hai dana mee hala, ge gu iloo ia di mee ne hai, hagalee hilihili be mee tangada donu o Israel be mee tangada mai i daha, mee gu ihala i di haga balumee a Dimaadua, gei mee e daaligi gii made, 31 idimaa tangada la gu haga balumee nnelekai Dimaadua, gu haga hai gee ana haganoho. Ia e bida hai mee hua gi dono made.
Taane ne oho taganoho di Laangi Sabad
32 Di madagoaa digau Israel nogo i lodo di anggowaa, taane e dahi gaa gida nogo hagabudu ana dohomu i di Laangi Sabad. 33 Taane deenei guu lahi gi Moses, Aaron mo nia daangada huogodoo, 34 gaa dugu e hagaloohi, idimaa digi modongoohia be di maa di aha e hai gi mee. 35 Dimaadua ga helekai gi Moses, “Taane deenaa e hai gi daaligi gii made; digau Israel huogodoo la gi dilidilia a mee gii made i daha mo di gowaa e noho ai goodou.” 36 Malaa, digau Israel gaa lahi a mee gi tua di nadau waahale laa, ga dilidili a mee gii made gii hai be nnelekai Dimaadua.
Nnaganoho o di wanga nia ‘tasel’ gi godou gahu
37 Dimaadua ga helekai gi Moses 38 bolo gi helekai gi digau Israel: “Heia nia ‘tasel’ i nia madaaduge o godou gahu, wanga ina di loahi halatee gi nia mee humu mee aalaa. Goodou e hai di hai deenei i nia madagoaa huogodoo ala ga loomoi.* Deuteronomy 22.12 39 Nia ‘tasel’ aalaa e hai nia mee hagalangahia; goodou ma gaa mmada gi nia maa, gei goodou ga langahia agu helekai huogodoo, ga daudali nia maa, ga hagalee huli gi daha mo Au, bolo e daudali godou hiihai. 40 Nia ‘tasel’ e haga langahia bolo goodou gi daudalia agu haganoho huogodoo, gei goodou gaa hai nia daangada ni aagu. 41 Au go Yihowah go di godou God dela ne lahamai goodou i Egypt belee hai di godou God. Au go Yihowah, go di godou God.”

*15.16: Leviticus 24.22

*15.28: Leviticus 4.27-31

*15.38: Deuteronomy 22.12