20
Nia hagaduadua o tee hagalongo
Dimaadua ga helekai gi Moses gi hagi anga ina gi digau Israel, “Tangada i goodou be tangada mai i daha dela e noho i godou baahi ma gaa wanga dana dama e hai tigidaumaha ang gi di god Molech, le e dilidili gii made go digau huogodoo o di guongo. Tangada i goodou ma ga tigidaumaha dana dama gi Molech, ga haga huaidu dogu Hale laa dabu, ge e haga milimilia dogu ingoo dabu, malaa, Au ga hai baahi ang gi mee, ga hagalee dau a mee bolo tangada ni aagu. Digau di guongo ma ga haga de iloo labelaa dana mee dela ne hai ga hagalee daaligi a mee gii made, malaa, ko Au hua dela ga hai baahi ang gi mee mo dono madahaanau huogodoo, mo ang gi digau huogodoo ala nogo madalia ia e de hagalongo mai gi di Au, ge e daumaha ang gi Molech. Au hagalee dau digaula bolo nia daangada ni aagu.
“Tangada i goodou ma gaa hana e halahala ana hagamaamaa mai baahi nia hagataalunga digau ala guu mmade, gei Au ga hai baahi gi mee, gei mee ga hagalee dau bolo di tama ni aagu. Heia goodou gii dabu, idimaa, Au go Yihowah, go di godou God. Haga gila ina aga agu haganoho, idimaa, Au go Dimaadua dela e hai goodou gii dabu.”
Dimaadua gaa wanga nia haganoho aanei: Tangada dela ma ga haga halauwa dono damana be go dono dinana, mee e daaligi gii made. Di made o maa le e dau hua gi mee.* Exodus 21.17; Matthew 15.4; Mark 7.10
10 Maa taane ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di lodo o dono ehoo dangada Israel, meemaa dogolua le e daaligi gii mmade.* Exodus 20.14; Leviticus 18.20; Deuteronomy 5.18 11 Tangada dela ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di ahina i nia lodo o dono damana, mee gu haga langaadia dono damana, gei taane mo di ahina deelaa le e daaligi gii mmade. Di mmade o meemaa le e dau hua gi meemaa.* Leviticus 18.8; Deuteronomy 22.30; 27.20 12 Taane dela ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di lodo o dana dama daane, malaa, taane mo di ahina deelaa le e daaligi gii mmade. Meemaa guu hai di huaidu ang gi di madahaanau gei di mmade o meemaa le e dau hua gi meemaa.* Leviticus 18.15 13 Taane ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi taane, meemaa guu hai di huaidu haga langaadia dangada. Meemaa dogolua le e daaligi gii mmade. Di mmade o meemaa le e dau hua gi meemaa.* Leviticus 18.22 14 Taane dela ma gaa hai dono lodo gi tama ahina mo tinana tama ahina deelaa, digaula dogodolu le e dudu gii mmade, idimaa di haga langaadia o di mee dela ne hai go digaula. Di mee beenei la hagalee belee hai go goodou.* Leviticus 18.17; Deuteronomy 27.23 15 Taane dela ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di manu, taane deelaa mo di manu deelaa le e daaligi gii mmade. 16 Di ahina ma ga hagamada bolo ia e hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di manu, mee mo di manu deelaa le e daaligi gii mmade. Di mmade o meemaa le e dau hua gi meemaa.* Exodus 22.19; Leviticus 18.23; Deuteronomy 27.21
17 Maa taane gaa hai dono lodo gi dono duaahina ahina, be go tama ahina dono damana be go dono dinana, meemaa e hagabagi gi daha mo di guongo idimaa di hai haga langaadia dangada deenei. Mee guu hai di hiihai huaidu deenei ang gi dono duaahina, gei mee e hai gii kae di hagaduadua o di mee deenei.* Leviticus 18.9; Deuteronomy 27.22 18 Taane dela ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di ahina dela e hai dono magi malama, meemaa dogolua le e hagabagi gi daha mo nia daangada, idimaa, meemaa gu oho nnaganoho o di madammaa di hai daumaha.* Leviticus 18.19
19 Taane dela ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi tuaahina ahina o dono dinana be go tuaahina ahina o dono damana, meemaa dogolua e kae di hagaduadua o di huaidu mehanga di madahaanau. 20 Taane dela ma gaa hai di hiihai o taga hai lodo ang gi di lodo o tuaahina daane o dono damana, mee gu haga langaadia tuaahina o dono damana, malaa, taane deelaa mo di ahina deelaa le e kae di hagaduadua o di mee deenei: tangada i meemaa e hai dana dama ai.* Leviticus 18.12-14 21 Taane dela ma gaa hai dono lodo gi di lodo o dono duaahina daane, meemaa gaa mmade gei nau dama ai. Mee guu hai dana mee haga langaadia dangada, gu haga langaadia labelaa dono duaahina. Tangada i meemaa e hai dana dama ai.* Leviticus 18.16
22 Dimaadua ga helekai, “Goodou haga gila ina aga agu haganoho mo agu mee ala ne haganoho, gi dee daa hua goodou gi daha mo tenua go Canaan, dela e lahi ginai goodou ko Au. 23 Hudee hai hegau gi nia hangaahai digau o tenua deelaa. Au e daa gi daha digau dee hagadonu ala i lodo tenua deelaa gii mee goodou di ulu gi lodo tenua deelaa. Au gu de hiihai gi nia hangaahai gulugulua ala e hai go digaula. 24 Gei Au gu hagababa adu gi goodou bolo Au ga gowadu gi goodou tenua deelaa e hai mee ginai goodou, tenua dela e logo ono meegai. Au go Yihowah, di godou God, Au guu dugu goodou gi daha mo nia henua ala i golo. 25 Malaa, goodou mmada gi humalia gi nia manu dolodolo mono manu mamaangi, dugua nia manu ala e madammaa gi daha mo nia manu ala e milimilia. Hudee geina nia manu dolodolo be nia manu mamaangi ala e milimilia. Au guu lawa di hagamodongoohia nia manu behee ala e milimilia. Maa goodou gaa gai nia maa, gei goodou ga milimilia. 26 Goodou e hai gii dabu ge e hai nia daangada ni aagu, idimaa, Au go Dimaadua, gei Au e dabuaahia. Au ne hilihili aga goodou i lodo nia henua ala i golo bolo goodou gii hai nia daangada ni aagu.
27 “Tangada i goodou, taane be di ahina, dela ma ga halahala ono hagamaamaa mai baahi nia hagataalunga digau mmade le e dilidili gii made. Tangada i goodou ma gaa hai di mee deenei, dono made le e dau hua ang gi deia.”

*20.9: Exodus 21.17; Matthew 15.4; Mark 7.10

*20.10: Exodus 20.14; Leviticus 18.20; Deuteronomy 5.18

*20.11: Leviticus 18.8; Deuteronomy 22.30; 27.20

*20.12: Leviticus 18.15

*20.13: Leviticus 18.22

*20.14: Leviticus 18.17; Deuteronomy 27.23

*20.16: Exodus 22.19; Leviticus 18.23; Deuteronomy 27.21

*20.17: Leviticus 18.9; Deuteronomy 27.22

*20.18: Leviticus 18.19

*20.20: Leviticus 18.12-14

*20.21: Leviticus 18.16