5
Daahia godou dagaloaha
Christ dela ne haga mehede gidaadou, malaa, goodou tuu gii mau i lodo godou dagaloaha, hudee dugu anga gii hai nia hege labelaa.
Ko au go Paul, e hagi adu bolo maa goodou ga sirkumsais, dono hadinga bolo Christ le e balumee hua adu gi goodou. Au e haga iloo labelaa ang gi tangada nei mo tangada nei, dela ga sirkumsais, bolo ia e hai loo gi haga gila aga Nnaganoho hagatau. Digau ala e hagamada bolo ginaadou e hai gii donu i baahi o God mai i nadau haga gila aga Nnaganoho, digaula ne daa ginaadou gi daha mo Christ, guu noho i daha mo tumaalia dehuia o God. Gei gidaadou e hagadagadagagee gi God dela gaa hai gidaadou gii donu i dono baahi. Deenei tadau mee dela e talitali, mai di mogobuna o di Hagataalunga dela e hai hegau i tadau hagadonu. Gei gidaadou ala gu buni anga gi Jesus Christ, tadau sirkumsais guu dono hadinga ai. Gei di mee dela dono hadinga, la go tadau hagadonu dela e hai hegau i di aloho. Goodou nogo mouli humalia! Ma koai ne dugu goodou di daudali di tonu? Dehee dana hai ne hai goodou gi hagalee daudali di tonu? Hagalee ne hai mai baahi o God, dela ne gahigahi goodou. Nia ‘yeast’ hua dulii loo e mee di hai di palaawaa hagatau gii tanga.* 1 Corinthians 5.6 10 Au e hagadagadagagee adu gi goodou mai i tadau hagadaubuni ang gi Tagi, bolo godou hagamamaanadu la hagalee hai gee mo agu maanadu. Gei tangada, de hilihili be koai, dela e haga hinihini godou mehanga, e kae dono hagaduadua mai i baahi o God.
11 Ogu duaahina nei, maa nei bolo au ga agoago hua igolo bolo sirkumsais le e hagalabagau, malaa, nia daangada le e hagahuaidu au eiaha? Maa di mee deenei le e donu, malaa, dagu agoago i di loobuu o Christ la hagalee di mee e hagawelewele ginai. 12 Au bolo digau ala e haga hinihini goodou la gii hula gii tugi, heia digaula gii hula gii bida teletele ina ginaadou!
13 Gei goodou, go ogu duaahina nei, goodou ne gahigahi bolo gi maahede. Malaa, goodou ala gu dagaloaha, hudee haga haingoohia ina goodou gi nia hiihai o tuaidina gi dagi ina goodou. Gei goodou gi hagadau maamaa i godou mehanga i di aloho. 14 Idimaa, Nnaganoho hagatau le e daabui mai go taganoho hua e dahi boloo,
“Aloho i tangada dela i do baahi,
gii hai be do aloho i di goe.”* Leviticus 19.18
15 Maa goodou gaa hai be nia manu lodo geinga, ala e haga huaidu, ge haga mmaemmae ginaadou, malaa, goodou gii pula i goodou, gi de hagadau daaligi goodou gi daha.
Di Hagataalunga mo di mouli o tangada
16 Deenei dagu mee ga helekai iei au: dugu ang gi di Hagataalunga gi dagia goodou, hudee haga kila aga ina nia hiihai o tuaidina. 17 Idimaa, di hiihai o tuaidina le e hai baahi gi di hiihai o di Hagataalunga, gei di hiihai o di Hagataalunga le e hai baahi gi di hiihai o tuaidina. Nia hiihai e lua aanei le e hagadaumee i nau mehanga. Gei di mee deenei e hai dono hadinga bolo goodou e deemee di hai godou hiihai.* Romans 7.15-23 18 Maa di Hagataalunga e dagi goodou, goodou la hagalee noho i lala Nnaganoho. 19 Nia hangahaihai o tuaidina la aanei: di hai be di manu, di manawa manu i mehanga taane mo di ahina, nnangaahai milimilia, 20 daumaha ang gi nia balu god, hai buubuu, hagadugina, tee donu, tubua, hagawelewele, lagamaaloo, tee buni, 21 hagagailaa, libaliba, mono mee beenei ala i golo. Au e helekai adu gi goodou be agu helekai i mua: Digau ala e hai nia mee aanei, la hagalee e ulu i Teenua King o God.
22 Aanei laa go nia huwa o di Hagataalunga: aloho, manawa tenetene, noho i di aumaalia, hagakono di manawa, dumaalia, humalia, manawa dahi, 23 hila gi lala mo di haga ligaliga i daha mo di huaidu. Taganoho i golo e hai baahi gi nia mee aanei ai. 24 Nia dama a Jesus Christ gu daaligi gi daha nnagadilinga hiihai huaidu huogodoo o nadau huaidina. 25 Di Hagataalunga gu dugu mai gi gidaadou di mouli, malaa, e hai gii dagi tadau mouli labelaa. 26 Gidaadou hudee hagamuamua, hagawelewele, be hagadau dubua i tadau mehanga.

*5.9: 1 Corinthians 5.6

*5.14: Leviticus 19.18

*5.17: Romans 7.15-23