7
Di ala hagatautau o taga hai lodo
Ogu duaahina nei, goodou gu iloo agu mee ala ga helekai ai, idimaa, goodou gu iloo di hai o nia haganoho. Nnaganoho le e dagi hua nia daangada i di madagoaa dela e mouli ai digaula. Deenei dono ala: Di ahina hai lodo e noho i lala taganoho hagamau gi dono lodo i di waalooloo o dono lodo e mouli ai. Maa dono lodo gaa made, gei mee gu mehede gi daha mo taganoho hagamau deelaa. Malaa, mee gaa lodo gi tuai daane, gei di lodo o maa le e mouli hua igolo, gei mee e haga ingoo bolo di ahina mouli hai be di manu. Maa di lodo o maa la guu made, gei mee gu mehede, hagalee haga ingoo bolo di ahina mouli be di manu maa mee ga hai lodo gi tuai daane labelaa.
Ogu duaahina nei, deelaa di hai i godou baahi: I di hai o Nnaganoho Moses, goodou guu mmade labelaa, idimaa, goodou gu hagadaubuni ang gi tuaidina o Christ. Gei dolomeenei, goodou guu hai nia dama ni Mee dela ne haga mouli aga i di made, dela e hai gidaadou gii hai nnegau a God. Tadau madagoaa nogo mouli i tadau manawa, gei nia hiihai huaidu ala nogo hagangalungalua go nnaganoho i lodo tadau huaidina, la ne hai gidaadou gii hai nnegau o di made. Gei dolomeenei, gidaadou gu maahede gi daha mo nnaganoho, idimaa, gidaadou guu mmade gi nnaganoho dela nogo daahi gidaadou be digau galabudi, gei gidaadou gu hagalee hai hegau gi nnaganoho namua ala ne hihi, gei gu hai hegau hua gi di ala hoou o di Hagataalunga Dabu.
Nnaganoho mo di huaidu
Gidaadou ga helekai bolo aha, ma go nnaganoho ala e huaidu? Deeai! Nnaganoho ala ne hai au gi iloo di hai o di huaidu. Maa taganoho digi helekai boloo, “Hudee hagagailaa,” gei au e de iloo di hagagailaa.* Exodus 20.17; Deuteronomy 5.21 Malaa, di huaidu dela ne hagangalua aga nia hagadilinga maanadu dumaanga i ogu lodo mai i taganoho. Gei di maa bolo nnaganoho ai, di huaidu la dono hadinga ai. Au nogo mouli gi di mouli i daha mo nnaganoho. Di madagoaa taganoho ne gila aga, gei di huaidu gu gila aga labelaa, 10 gei au guu hai tangada e made. Malaa, taganoho dela belee hai au gi mouli, la ne hai au gii made. 11 Di huaidu ne gidee dono madagoaa humalia mai i taganoho, gu halahalau au, gu daaligi au gii made.* Genesis 3.13
12 Malaa, nnaganoho le e dabu, nia helekai o nnaganoho le e dabu, e donu ge e humalia. 13 E hai behee? Di mee deenei le e haga modongoohia bolo di mee humalia la guu hai au gii made? Deeai! Di huaidu dela ne hidi ai di maa. Di huaidu ne hai au gii hai tangada e made, i dana haga hai hegau di mee humalia bolo gi modongoohia aga di huaidu. Idimaa, nia helekai o nnaganoho gu haga modongoohia bolo di huaidu la di huaidu damanaiee.
Di hai baahi i lodo nia daangada
14 Gidaadou gu iloo bolo nnaganoho la mai baahi o God, gei au tangada dangada, guu hui be di hege ang gi di huaidu. 15 Au e de iloo agu mee ala e hai, idimaa, au hagalee hai nia mee ala e hiihai ginai au, gei au e hai hua go nia mee ala e de hiihai ginai au.* Galatians 5.17 16 Idimaa au e hai di mee dela e de hiihai ginai au, le e haga modongoohia bolo au e donu hua bolo nnaganoho le e donu. 17 Hagalee ko au deenei dela e hai di maa, go di huaidu dela i ogu lodo. 18 Au e iloo bolo di haihai humalia la hagalee i lodo dogu huaidina dangada. Idimaa, dogu hiihai e hai di mee humalia la i ogu lodo, gei di maa e deemee di hai ko au. 19 Au hagalee hai di mee humalia belee hai, gei au e hai di mee huaidu, go di mee dela e de hiihai ginai au le e hai koau. 20 Maa au gaa hai di mee dela e de hiihai ginai au belee hai, malaa, hagalee ko au dela ne hai di maa, di huaidu dela i ogu lodo ne hai di maa.
21 Malaa, au gu gidee bolo taga noho deenei le e ngalua: Dogu madagoaa dela e hiihai belee hai di humalia, gei di maa go di huaidu hua dela ne hilihili aga ko au. 22 Ogu lodo e tenetene gi nnaganoho a God, 23 gei au gu gidee tuai haganoho dela e ngalua i lodo dogu huaidina, go taganoho dela e hai baahi gi taganoho dela e donu ginai agu hagamamaanadu, gei au gu galabudi go taganoho o di huaidu dela e ngalua i dogu huaidina. 24 Au tangada hua e lodo huaidu! Ma koai dela ga haga dagaloaha au gi daha mo tuaidina deenei, dela e dagi au gi lodo di made? 25 Di mee bolo mee ang gi God dela e haga gila aga di mee deenei, mai baahi tadau Dagi go Jesus Christ!
Malaa deenei dagu hai: Au e hai hegau gi nnaganoho God i lodo agu hagamamaanadu, gei dogu huaidina dangada e hai hegau gi taganoho o di huaidu.

*7.7: Exodus 20.17; Deuteronomy 5.21

*7.11: Genesis 3.13

*7.15: Galatians 5.17