23
Di made o Sarah, gei Abraham gaa hui dana gowaa e danu iei mee
Sarah ne mouli nia ngadau e lau madalua maa hidu (127). Mee ne made i Hebron, i tenua go Canaan, gei Abraham gu lodo huaidu gi di made o maa.
Mee ga hagatanga i di gowaa e moe ai dono lodo, gaa hana gi digau Hittite, ga helekai, “Au tangada tuadimee e noho i kinei i godou baahi. Huia mai tei gowaa gii mee au di danu dogu lodo.”* Hebrews 11.9,13; Acts 7.16
Digaula ga helekai, “Meenei, hagalongo mai gi gimaadou, gimaadou e mmada adu bolo goe taane aamua gei e mogobuna. Danumia doo lodo i taalunga dela e kaedahi e humalia i madau baahi. Tei gimaadou e tenetene di gowadu taalunga e danu iei mee.”
Abraham ga bala gi lala i mua digaula, ga helekai, “Maa goodou e hiihai gi di au e danu dogu lodo i kinei, dumaalia, hai gi Ephron tama daane a Zohar gi huia mai di Bagungoo Machpelah dela e hoohoo gi taalinga di gowaa o maa. Dangi ang gi mee gi huia mai di maa gi di hui o di gowaa hagatau i godou mua e hai dagu gowaa danu dangada.”
10 Ephron nogo noho dalia digau Hittite i di gowaa hai dagabuli i di bontai di abaaba di waahale, gei mee ga helekai gi Abraham i mua nia daangada huogodoo, 11 “Hagalongo mai mua meenei. Au e gowadu di gowaa hagatau mo di bagungoo no lodo. I mua ogu daangada donu, au ga gowadu di maa gii mee goe di danu doo lodo.”
12 Abraham gaa bala gi lala i mua digau Hittite, 13 ga helekai gi Ephron gi longono nia daangada huogodoo, “Goe gi dumaalia mai mua, hagalongo mai. Au e hui di gowaa hagatau. Kaina di hui di maa, gei au gaa danu dogu lodo i golo.”
14 Ephron ga helekai, 15 “Meenei, di gowaa le e hui gi nia bahihadu silber haa lau (400), gei nia bahi hadu aalaa la di aha i tau mehanga? Danu mia doo lodo i lodo di gowaa.”
16 Abraham guu donu ginai, ga pauna di hulu be di helekai Ephron ne hai i mua digau dogologo aalaa ala go nia bahihadu silber haa lau (400), e hagatau gi di hui dela e hai hegau ai digau huihui mee.
17 Deelaa di hai o di gowaa Ephron i Machpelah i bahi i dua o Mamre ne hai di gowaa ni Abraham. Di gowaa deelaa la iai di gowaa dogi mee mo di bagungoo no lodo, mo nia laagau huogodoo e tugi i taalinga di gowaa. 18 Di gowaa deenei guu dugu go digau Hittite huogodoo ala nogo dagabuli bolo di gowaa ni Abraham.
19 Nomuli, gei Abraham gaa danu dono lodo Sarah i lodo di bagungoo deelaa i tenua Canaan. 20 Malaa, di gowaa digau Hittite mo dono bagungoo guu hai di gowaa ni Abraham belee hai di gowaa danu dangada.

*23.4: Hebrews 11.9,13; Acts 7.16