24
Di ahina e hai di lodo Isaac
Abraham gu madumadua, gei Dimaadua gu haga maluagina a mee i ana mee huogodoo ala e hai. Mee ga helekai gi dana dangada hai hegau dela madua, dela e dagi ana mee huogodoo, boloo, “Dugu ina doo lima i mehanga ogu gadawae* Dugua doo lima i mehanga ogu gadawae Di hai deenei e haga modongoohia bolo di hagamodudahi dela gaa hai la di mee e deemee di huli , heia dau hagamodudahi. Au e hiihai bolo goe gi heia dau hagamodudahi i di ingoo o Yihowah, di God o di langi mo henuailala, bolo goe hagalee hilihili dau ahina e hai di lodo dagu dama daane i lodo digau Canaan ala i ginei. Goe hana gi muli gi tenua dela ne haanau iei au, e laha mai dau ahina dela e hai di lodo dagu dama daane go Isaac mai i lodo ogu gau ala i golo.”
Gei tangada hai hegau ga heeu, “Dolomaa tama ahina la ga de hiihai di diiagi dono guongo, ga hagalee hanimoi i ogu muli gi tenua deenei. Au ga hagau dau dama daane la gi tenua dela ne hanimoi iei goe?”
Abraham ga helekai, “Heia gi humalia gi dee lahi hua dagu dama daane la gi golo. Yihowah go di God o di langi ne laha mai au gi daha mo di guongo o dogu damana mo di gowaa o ogu gau. Mee guu hai dana hagababa hagahumalia mai gi di au bolo Ia gaa wanga tenua deenei gi dogu hagadili. Mee ga hagau dana dangada di langi i oo mua gii mee di laha mai dau ahina e hai di lodo dagu dama daane. Tama ahina ma ga de hiihai di hanimoi i oo muli, gei goe gu i daha mo di hagababa deenei. Gei goe hude lahia dagu dama daane gi golo.” Gei tangada hai hegau gaa dugu dono lima gi mehanga nia gadawae o Abraham go dono dagi, gaa hai dana hagababa hagamodudahi bolo ia gaa hai nia mee a Abraham ala guu hai ang gi deia.
10 Tangada hai hegau dela e dagi nia goloo Abraham, ga hagatogomaalia ana ‘camel’ madangaholu i nia manu o dono dagi go Abraham, gaa hana gi di waahale dela nogo noho ai a Nahor i bahi i ngeia Mesopotamia. 11 Mee ne dau i golo, gei mee gaa hai nia ‘camel’ gi togo iha gi lala i baahi di monowai geli i daha mo di waahale deelaa. Hiahi ia di mee, la di madagoaa nia ahina e loomoi e kae nadau wai. 12 Mee ga dalodalo, “Meenei Yihowah, di God o dogu dagi go Abraham, gaamai dogu haadanga lamalia dangi nei, gei daahia dau hagababa dela ne hai ang gi dogu dagi. 13 Deenei au i di monowai geli dela e lolloomoi ginai nia ahina o di waahale deenei, e lloomoi ginai e kae nadau wai. 14 Au ga helekai gi tei digaula boloo, ‘Hudee heheia mua, dugu eia dau loloaabi mo di dumaalia mai gi di au, au e inu.’ Maa mee ga helekai boloo, ‘Inu, gei au ga gaamai labelaa agu wai gi au “camel”,’ gei au ga iloo bolo ma go mee dela guu dongo Kooe bolo e hai di lodo dau dama hai hegau go Isaac. Ma gaa hai beenei, gei au ga iloo bolo Goe gu daahi dau hagababa ang gi dogu dagi.”
15 Mua dana haga lawa dana dalodalo, gei Rebecca gaa dau mo dana loloaabi i hongo dono bakau. Mee go tama ahina Bethuel, tama ni tuaahina daane Abraham go Nahor mo dono lodo go Milcah. 16 Mee tama ahina madanga huoloo, ge digi hai di huaidu, ge madammaa. Mee ne hana gi di monowai i lala, gaa udu dana loloaabi wai, ga hanaga. 17 Tangada hai hegau gaa lele gi mee, ga helekai, “Hudee heheia mua, heia au gi inu nia wai i dau loloaabi.”
18 Gei mee ga helekai, “Meenei, inu,” mo di dugu ia dana loloaabi i dono bakau, ga daahi gi mee, gei mee ga inu. 19 Mee dela ne lawa, gei di ahina ga helekai, “Au ga huai aga labelaa agu wai gi au ‘camel’, gaa hai digaula gi inu huogodoo i nadau mee ala e hiihai ginai.” 20 Gei mee ga haga inu hagalimalima nia ‘camel’ a maa, gaa lele labelaa gi di monowai e gowaga labelaa ana wai gaa dae loo gi nia ‘camel’ la gu inu huogodoo. 21 Gei taane le e daumada a mee dee muu, e mmada be Dimaadua gu hagagila humalia dono hanimoi.
22 Di madagoaa nia ‘camel’ la guu lawa di inu, gei taane ga dahi aga dana buulei goolo hui ngadaa, gaa wanga gi di uhi o maa, ge nia duu lima goolo e lua, gaa wanga gi nia lima o maa. 23 Gei mee ga helekai, “Hudee heheia mua, hagia mai be do damana la go ai, gei di maa e oo i baahi o mee e kii ai gimaadou mo ogu ihoo ma ga boo nei?”
24 Tama ahina ga helekai, “Dogu damana la go Bethuel, go tama daane Nahor mo Milcah. 25 Gei di maa e logo hua nia geinga mono mee haangai manu i di madau hale, gei e oo hua di gowaa e noho ai goodou.”
26 Gei taane la ga dogoduli iha gi lala ga daumaha gi Dimaadua, 27 mo di helekai, “Au e hagaamu Dimaadua, go di God o dogu dagi go Abraham, dela nogo daahi dana hagababa dela ne hai ang gi dogu dagi. Dimaadua gu dugu mai au gii hana haga huudonu gi nia gau o dogu dagi.”
28 Tama ahina deelaa gaa lele gi di hale dono dinana, ga hagi anga gi mee nia mee ala ne hai huogodoo. 29 Gei Rebecca dono duaahina daane go Laban. Gei Laban gaa lele gi di malaelae belee hana gi di gowaa dela e iai tangada hai hegau Abraham. 30 Laban gu gidee ia di buulei uhi mo nia duu lima ala e ulu ai dono duaahina ahina, gei gu hagalongo gi Rebecca e hai nia helekai taane ne hai ang gi deia, gei Laban gaa hana gi tangada hai hegau Abraham dela e duu i baahi ana ‘camel’ i di monowai geli, 31 ga helekai, “Hanimoi i ogu muli, gaa hula. Goe go taane dela ne haga maluagina go Dimaadua. Goe e duu i ginei eiaha? Au dagu ruum gu togomaalia adu gi di goe i lodo dogu hale, gei iai di gowaa i golo e dugu ai au ‘camel’.”
32 Gei taane gaa hana gi lodo di hale, gei Laban gaa dugu gi lala nia goloo o nia ‘camel’, gaa wanga nadau lau laagau mono mee haangai manu gi digaula. Gaa lawa ga gaamai ana wai gi tangada hai hegau Abraham mo ono ehoo e tono nadau wae. 33 Di madagoaa nia meegai ala ne gaamai, gei taane ga helekai, “Au hagalee miami, ga miami laa i muli agu helekai ala belee hai.”
Laban ga helekai, “Helekai goe.”
34 Mee ga helekai, “Au tangada hai hegau ni Abraham. 35 Dimaadua gu haga maluagina dogu dagi guu hai a mee gii hai tangada maluagina. Mee guu wanga ana llongo siibi mo kuudi, nia kau, silber, goolo, mo ana hege ahina mo daane, nia ‘camel’ mono ‘donkey’. 36 Sarah go di lodo dogu dagi ne haanau dana dama daane, gei mee gu madua, gei dogu dagi guu wanga ana mee huogodoo nogo hai mee ginai la gi mee. 37 Dogu dagi ne hai au gii hai dagu hagababa hagamodudahi, bolo au e hagalongo ang gi dana helekai hagalabagau. Mee ne helekai, ‘Hudee hilihilia dau ahina i tenua go Canaan belee hai di lodo dagu dama daane. 38 Goe e hana gi di madawaawa o dogu damana, mo ogu gau, ga hilihili di lodo o dagu dama daane.’ 39 Gei au ga heeu gi dogu dagi, ‘Ma e hai behee maa di ahina la ga hagalee hanimoi i ogu muli?’ 40 Gei mee ga helekai, ‘Dimaadua dela koia e hagalongo ginai au i nia madagoaa huogodoo, ga hagau dana dangada di langi dalia goe, gaa hai goe gi haadanga lamalia. Goe ga laha mai di lodo dagu dama daane mai i ogu gau donu, mai di hale o dogu damana. 41 Ma di ala hua e dahi deenei dela e hai goe gi mehede gi daha mo dau hagababa hagamodudahi: Maa goe gaa hana gi ogu gau gei digaula ga dumaanga, gei goe gu mehede.’
42 “Dogu hanimoi gi di monowai geli dangi nei, gei au ga dalodalo boloo, ‘Meenei Yihowah go di God o dogu dagi go Abraham, hudee heheia mua, gaamai dogu haadanga lamalia i agu mee ala e hai. 43 Deenei au i di monowai geli. Maa iai tama ahina gu hanimoi belee kae ana wai, gei au ga helekai gi mee bolo au e inu i dana loloaabi wai, 44 gei mee gu hiihai gei gu gaamai labelaa ana wai gi agu ‘camel’, deelaa laa go mee dela gu hilihili Kooe bolo dela di lodo o tama daane o dogu dagi.’ 45 I mua di haga lawa dagu dalodalo dee muu, Rebecca ga haneia mo dana loloaabi i hongo dono bakau gaa hana gi lala gi di monowai e huai ana wai, gei au ga helekai gi mee, ‘Hudee heheia mua, gaamai hunu wai e inu.’ 46 Gei mee gu limalima hua gu dugu iha dana loloaabi i dono bakau mo di helekai, ‘Inu, gei au ga haga inu labelaa au ‘camel’.’ Malaa, au ga inu, gei mee ga haga inu agu ‘camel’. 47 Au ga heeu gi mee, ‘Do damana la go ai?’ Gei mee ga helekai, ‘Dogu damana la go Bethuel, go tama daane a Nahor mo Milcah.’ Gei au gaa wanga dagu buulei goolo gi di uhi o maa mono duu lima gi ono lima. 48 Gei au ga dogoduli gi lala ga daumaha gi Dimaadua. Au e hagaamu Dimaadua go di God o dogu dagi go Abraham dela ne lahi haga huudonu au gi nia gau o dogu dagi, dela gu gidee au tama ahina ang gi tama daane o dogu dagi. 49 Dolomeenei, helekai mai be maa goolua e haga gila di gulu waawa ang gi dogu dagi, ge e hai a mee hagahumalia, gei goolua ga dumaalia. Be maa e deeai, gei goolua gi helekai haga huudonu gi iloo eau be dehee dagu hai gaa hai.”
50 Laban mo Bethuel ga helekai, “Idimaa di mee deenei ne hai mai i baahi Dimaadua, gei di maa hagalee go gimaua belee hai di mau hiihai. 51 Deenei Rebecca, lahia a mee, hula. Heia a mee gii hai di lodo ni tama daane o doo dagi gii hai be nia helekai a Dimaadua ne hai.” 52 Tangada hai hegau Abraham deenei ne longono ia telekai deenei, gei mee gu bala loo gi lala gu daumaha gi Dimaadua. 53 Gei mee gaa dugu mai gi daha ana goloo gahu mono silber mono hadu hagalabagau, gaa wanga gi Rebecca, gei mee guu wanga ana wanga dehuia hui ngadaa gi tuaahina daane o maa mo tinana o maa.
54 Tangada hai hegau Abraham mono daane ala i baahi o mee ga miami gei ga inu, gaa kii boo i golo. Digaula ga aala aga luada, gei mee ga helekai, “Dugua mai au gii hana labelaa gi dogu dagi.”
55 Gei ogo tuaahina daane o Rebecca mo tinana o maa ga helekai, “Dugu ina ang gi tama ahina gii noho i madau baahi i tabu e dahi be nia laangi madangaholu, nomuli gei mee gaa hana.”
56 Gei mee ga helekai, “Hudee dugua gimaadou gii noho. Dimaadua guu hai dogu holongo nei gii gila humalia, dugua mai au gii hana gi dogu dagi.”
57 Gei meemaa ga helekai, “Gahigahia malaa tama ahina gi hagalongo gidaadou be mee e helekai bolo aha.” 58 Gei digaula ga gahi mai Rebecca, ga heeu, “Goe e hiihai e hana i muli taane deenei?”
Gei mee ga helekai, “Uaa.”
59 Gei meemaa gaa dugu anga Rebecca mo dana hege ahina madua gii hula i muli tangada hai hegau Abraham mo ono ehoo daane. 60 Gei meemaa gaa wanga di nau hagaaloho haga muliagina gi Rebecca i nia helekai aanei:
“Kooe go di madau duaahina ahina,
goe gii hai tinana
ni digau dogologowaahee!
Gei do hagadili gi gumidia
nia waahale o nadau hagadaumee!”
 
61 Rebecca mo ono ehoo dama ahina gu togomaalia guu kaga gi hongo nia ‘camel’ belee hula i muli tangada hai hegau Abraham, gei digaula ga hagatanga.
62 Isaac gu hanimoi gi lodo geinga i Beer Lahai Roi Beer Lahai Roi dono hadinga bolo “Di monowai di God mouli dela e mmada mai gi di au”, gei mee e noho i Negev i bahi i ngaaga o Canaan. 63 Mee guu hana haga hiahi loo belee heehee i lodo nia gowaa maalama, geia gaa mmada gi nia ‘camel’ e loomoi. 64 Di madagoaa Rebecca ne gidee ia Isaac, gei mee gaa doo gi lala mo dana ‘camel’, 65 ga heeu gi tangada hai hegau Abraham, “Ma taane koai dela e hanimoi gi gidaadou i di gowaa maalama?”
Tangada hai hegau Abraham ga helekai, “Mee go dogu dagi.” Gei Rebecca ga dahi aga dana mee gahu libogo, gaa gahu ono golomada.
66 Tangada hai hegau ga hagi anga gi Isaac ana mee ala ne hai huogodoo. 67 Gei Isaac ga laha mai a Rebecca gi lodo di hale laa dela nogo noho ai dono dinana go Sarah, gei Rebecca gaa hai di lodo ni mee. Isaac gu aloho i Rebecca, gei gu haga manawa lamalia ia i muli dono dinana ne made.

*24.2: Dugua doo lima i mehanga ogu gadawae Di hai deenei e haga modongoohia bolo di hagamodudahi dela gaa hai la di mee e deemee di huli

24.62: Beer Lahai Roi dono hadinga bolo “Di monowai di God mouli dela e mmada mai gi di au”