43
Nia duaahina Joseph guu lahi Benjamin gi Egypt
Taumagamaga i Canaan gu huaidu huoloo, malaa, di madahaanau Jacob guu gai nia mee huogodoo ala ne gaamai i Egypt, gei Jacob ga helekai, “Hula gi muli, huia hunu meegai mai gi gidaadou.”
Judah ga helekai gi Jacob, “Taane deelaa gu helekai maaloo bolo gimaadou e deemee di lloo adu gi dono baahi go di maa hua gimaadou ga lahadu a Benjamin. Maa goe ga hiihai e hagau a mee dalia gimaadou, gimaadou gaa hula gaa hui au meegai. Maa goe hagalee hiihai e hagau a mee, gimaadou hagalee hula, idimaa taane deelaa guu hai bolo gimaadou e deemee di lloo adu maa Benjamin la hagalee i madau baahi.”
Jacob ga helekai, “Goodou e aha ala e gaamai di haingadaa i di godou helekai gi taane deelaa bolo di godou duaahina labelaa i golo?”
Digaula ga helekai, “Go taane ne helekai e logo i gimaadou mo di madau madahaanau, boloo, ‘Di godou damana e mouli hua igolo? Godou duaahina labelaa i golo?’ Gimaadou ne belee hai gii hui nia heeu a maa. Gimaadou e iloo di aha bolo mee ga helekai bolo gi laha mai di madau duaahina dalia gimaadou?”
Judah ga helekai gi dono damana, “Hagau ina tama daane dalia au, gei gimaadou ga hagatanga dolomeenei. Gei di maa ga hagalee tangada e dahi e hiigai ga made ai. Au ga dugu adu dogu mouli, gei goe e mee di dugu mai a mee e madamada humalia iei au. Maa nei bolo au ga hagalee laha mai a mee gi muli, e humalia, au gaa kae di hala i nia madagoaa huogodoo. 10 Maa gidaadou digi noho waalooloo beenei, gidaadou guu hula ge gu loomoi gi muli hagalua dolomeenei!”
11 Tamana digaula ga helekai, “Maa deenaa di hai gaa hai, kaina laa di mee e humalia huoloo i hongo tadau gowaa e hai di wanga dehuia gi di gobinaa, nia mee be hunu lolo kala hui ngadaa, hunu mee maangala, hunu mee haga kala meegai, hunu golee ‘pistachio’, mo nia golee leu ‘almond’. 12 Haga logo ina godou bahihadu gi holongo lua e kae dalia goodou, idimaa goodou belee kae gi muli nia bahihadu ne gaamai gi muli i lodo godou peege. Holongo ma di mee hala ne hai. 13 Lahia di godou duaahina, gei goodou hagalimalima lloomoi gi muli. 14 Di God Mogobuna gi heia taane deelaa gi dumaalia Benjamin mo di godou duaahina dela i golo adu gi goodou. Maa au belee hai gi hagalee agu dama, malaa, au gii hai beelaa.”
15 Digaula gaa kae nadau kisakis mono bahihadu e logo holongo lua, gaa hula gi Egypt guu lahi a Benjamin. Digaula gaa hula gi mua o Joseph. 16 Di madagoaa Joseph ne mmada gi Benjamin, Joseph ga helekai gi di tagi o ana gau hai hegau, “Lahia digau aanei gi dogu hale. Digaula e miami dalia au oodee, daaligi dia di manu, hagatogomaalia ina.” 17 Tangada hai hegau guu hai gii hai be nia helekai a Joseph, guu lahi digaula gi di hale o maa.
18 Di nadau lahi gi di hale, digaula gu mmaadagu ga hagamaanadu, “Gidaadou e laha mai gi kinei i di gili nia bahihadu ala ne gaamai gi muli i lodo tadau peege i di matagidagi. Digau aanei la ga heebagi mai gi gidaadou, gaa kae tadau ‘donkey’, gaa hai gidaadou gii hai nia hege ni mee.” 19 Digaula ga helekai gi di tagi tangada hai hegau i baahi di bontai, 20 “Dumaalia mai, gimaadou gu loomoi gi kinei hagadahi i mua e hui madau meegai. 21 Di madau hula gi muli gi di gowaa ne hagaduu madau hale laa, gaa huge madau peege, ga gidee madau bahihadu e dugu mugi nua i lodo madau peege, dolomeenei gimaadou gu gaamai nia bahihadu aanei gi di goe. 22 Gimaadou gu gaamai labelaa madau bahihadu e hui madau meegai. Gimaadou e de iloo be di ma koai ne dugu madau bahihadu gi lodo madau peege.”
23 Tangada hai hegau ga helekai, “Hudee heie e goodou, hudee mmaadagu. E hai be di godou God, di God di godou damana, ne dugu godou bahihadu gi lodo godou peege. Au guu kumi nia hui o godou meegai.” Gei tangada hai hegau ga laha mai Simeon gi digaula.
24 Tangada hai hegau gaa lahi digaula gi lodo di hale, gaa wanga nadau wai gaugau wae, ga haangai nadau ‘donkey’. 25 Digaula ga hagatogomaalia nadau wanga dehuia e wanga gi Joseph ma gaa dau oodee, i digaula gu longono bolo ginaadou e miami dalia Joseph.
26 Joseph ne dau, digaula gaa kae nia goloo gi mee, gaa pala gi lala i mua o mee. 27 Joseph ga heeu be ginaadou e hai behee, ga helekai, “Goodou ne helekai i di godou damana. Mee guu hai behee? Mee e mouli gei e humalia?”
28 Digaula ga helekai, “Dau dangada hai hegau, di madau damana e mouli hua igolo, gei e humalia.” Digaula gaa pala gi lala i mua o mee.
29 Di madagoaa Joseph ne mmada gi Benjamin, ga helekai, “Deenei di godou duaahina dulii nogo helekai ai goodou? God gi hagahumalia ina goe, go dagu dama daane.” 30 Joseph gaa hana gi daha hagalimalima, idimaa dono manawa gu aloho huoloo i dono duaahina. Mee bolo ga daamada ga dangidangi, gei mee gaa hana gi lodo dono ruum gaa dangi. 31 I muli Joseph ne gaugau ono golomada, ia ga ulu mai gi daha, ga helekai bolo gi taataa ina nia meegai. 32 Joseph nogo noho i teebele e dahi ge ono duaahina i tuai deebele. Digau Egypt nogo dau e miami nogo noho i di nadau deebele, idimaa e hagalangaadia di nadau noho dalia digau Hebrew e miami i teebele. 33 Tagahaanau nogo noho i teebele e huli mai gi Joseph, e hagatau daamada tangada madua gaa hana gi tangada dulii. Di nadau mmada gi di hagatau beenei, digaula gu gologolo huoloo. 34 Nia meegai ne taa mai i teebele Joseph, gei Benjamin ana meegai e logo nia holongo e lima i hongo nia meegai ono duaahina. Digaula ga miami mo di inuinu dalia a mee gaa dae loo gi nadau libaliba.