44
Di ibu ne hagalee
Joseph ga helekai gi di tagi gau hai hegau dono hale, “Haawa ina nia meegai digaula gii logo gi lodo nadau peege gii tugi nadau mee ala e mee di aamo. Wanga ina nia bahihadu tangada nei mo tangada nei gi di ulu dana peege. Wanga ina dagu ibu silber gi lodo di ulu di peege o tuaahina daane dulii dalia nia bahihadu ne hui ana meegai.” Di tagi gau hai hegau guu hai gii hai be nnelekai.
Luada loo dono daiaa, tagahaanau daane gaa hula mo nadau manu ‘donkey’. Digaula gaa hula digi mogowaa, gei Joseph ga helekai gi di tagi gau hai hegau dono hale, “Hagalimalima hula i muli digau aalaa, heeu gi digaula: ‘Goodou ne aha ala e hui gi muli di huaidu gi di humalia? Goodou e aha ala ne gaiaa di ibu silber o dogu dagi? Ma di ibu e inuinu ei mee gei e hai ana hegau dabu. Goodou guu hai di godou ihala damana!’ ”
Tagi gau hai hegau ne dau adu gi digaula, gei mee ga helekai i nnelekai aanei labelaa. Digaula ga helekai gi mee, “Au helekai le e hai bolo aha? Gimaadou e doangi bolo gimaadou digi hai di mee beelaa. Goe e iloo bolo gimaadou gu gaamai gi muli nia bahihadu ne kida i nia ulu madau peege. Gimaadou belee gaiaa madau silber be nia goolo mai di hale doo dagi eimaha? Meenei, maa tangada e dahi i gimaadou guu gida di mee deelaa i dono baahi, mee e daaligi gii made, gei gimaadou huogodoo e hai godou hege.”
10 Tagi gau hai hegau ga helekai, “Au e donu ginai, gei di maa go tangada hua ne kae di maa e hai dagu hege, gei goodou ala i golo gaa hula.” 11 Digaula gaa dugu nadau peege hagalimalima gi hongo nia gelegele, tei gii huge dana peege. 12 Tagi digau hai hegau a Joseph ga halahala di maa, daamada i tangada madua gaa hana gi tangada dulii, gei di ibu ne gida i lodo di peege Benjamin. 13 Nia duaahina o maa ga hahaahi nadau gahu i nadau lodo huaidu, ga hagauda nadau ‘donkey’, gaa hula gi muli gi di waahale.
14 Di nadau dau mai gi di hale Joseph, gei mee nogo i golo. Digaula gaa pala gi lala i mua o mee. 15 Joseph ga helekai, “Ma di aha ne hai go goodou? Goodou digi iloo bolo tangada i di lohongo deenei le e mee di halahala goodou mai i ono mogobuna?”
16 Judah ga helekai, “Meenei, gimaadou e mee di helekai adu bolo aha? Gimaadou e mee di lagamaaloo behee? Gimaadou e mee di haga madammaa gimaadou behee? God gu hagagila mai madau ihala. Gimaadou huogodoo dolomeenei nia hege ni aau, hagalee go tangada hua dela ne gida ai di ibu i dono baahi.” 17 Joseph ga helekai, “Deeai, au hagalee loo e hai beenaa. Go tangada hua dela nogo iai dagu ibu i dono baahi e hai dagu hege. Goodou ala i golo hula gi muli gi di godou damana.”
Tangidangi a Judah i Benjamin
18 Judah gaa hana gi hoohoo gi Joseph, ga helekai, “Meenei, hudee heheia, dumaalia mai au e helekai adu. Hudee hagawelewele mai, goe e hai hua be di king. 19 Meenei, goe ne heeu mai gi gimaadou, ‘Di godou damana mo di godou duaahina daane i golo?’ 20 Gimaadou ga helekai, ‘Gimaadou di madau damana gu madua, mo tuaahina daane dulii, dela ne haanau gi mee gei mee gu madua. Tuaahina daane o tama daane deelaa la guu made, go mee hua dela e mouli i nia dama o di ahina, gei tamana o maa e aloho huoloo i mee.’ 21 Meenei, goe ne helekai mai gi gimaadou gi laha mai a mee gi gidee goe, 22 gei gimaadou ga helekai bolo tama daane la deemee di hagatanga gi daha mo dono damana. Maa mee ga hagatanga gi daha, tamana o maa la gaa made. 23 Gei goe ga helekai, ‘Goodou ga deemee di loomoi labelaa gi dogu baahi, ma di godou duaahina la digi hanimoi i godou muli.’
24 “Di madagoaa gimaadou ne hula gi di madau damana, gimaadou ga hagi anga au helekai. 25 Di madau damana ga helekai bolo gi loomoi e hui madau meegai dulii. 26 Gimaadou ga helekai boloo, ‘Gimaadou e deemee di hula gi taane deelaa, go di maa hua di madau duaahina ga madalia gimaadou. Gimaadou e deemee di hula ma di madau duaahina daane la hagalee hana.’ 27 Di madau damana ga helekai, ‘Goodou e iloo bolo dogu lodo go Rachel ne haanau hua ana dama daane dogolua mai gi di au. 28 Tangada e dahi guu hana gi daha mo au. Holongo gu gadigadi go nia manu lodo geinga, idimaa au digi mmada gi mee i muli dono laangi ne hagatanga. 29 Maa goodou gaa lahi tama daane deenei gi daha mo au dolomeenei, gei mee gaa tale gi di haingadaa, di lodo huaidu ne hai go goodou mai gi di au la ga daaligi au gii made, i dogu madua.’ ”
30-31 Judah ga duudagi ana helekai, “Gei dolomeenei, meenei, maa au gaa hana gi muli gi dogu damana, gei tama daane la hagalee i dogu baahi, di madagoaa hua dogu damana ga gidee, gei dogu damana la gaa made hua. Di mouli o maa la i lodo di mouli o tama daane, gei mee gu madua huoloo, di lodo huaidu dela gaa hai go gimaadou gi mee ga daaligi a mee gii made. 32 Au guu wanga dogu mouli gi dogu damana i tama daane deelaa. Au ne helekai gi mee bolo maa au ga hagalee laha mai tama daane gi muli gi deia, gei dogu mouli gaa hai di hui ni di maa. 33 Meenei, dumaalia mai gi di au gaa pono di lohongo tama daane deelaa, gei au gaa noho i kinei gaa hai di hege ni aau. Dugua a mee gii hana madalia ono duaahina daane. 34 Dehee dagu hai e hana gi muli gi dogu damana ma tama daane la hagalee madalia au? Au e deemee di daumada di haingadaa deenei ma gaa hai gi dogu damana.”