45
Joseph e hagi aga ia
Joseph gu deemee di hagakono i mua ana daangada hai hegau, ga helekai gi digaula huogodoo gii hula gi daha. Joseph nogo modogoia hua i di madagoaa a mee ne hagi aga ia gi ono duaahina.* Nnegau 7.13 Joseph ne dangi gi nua, gei digau Egypt gu longono, gei di longo guu kae gi di hale di king. Joseph ga helekai gi ono duaahina daane, “Au go Joseph. Dogu damana e mouli?” Di madagoaa ono duaahina ne longono nnelekai a maa, digaula gu homouli gu mmaadagu, gu deemee di helekai. Joseph ga helekai, “Dumaalia, mmaanege gi hoohoo mai.” Digaula gu mmaanege mai, gei mee ga helekai, “Au go di godou duaahina go Joseph, dela ne hui go goodou gi digau Egypt. Goodou hudee lodo huaidu be bida hagahuaidu goodou idimaa goodou ne hui au i kinei. Ma go God ne hagau mai au i godou mua belee haga humalia nia mouli nia daangada. Deenei di lua ngadau o tau magamaga i hongo tenua. Nia ngadau e lima e lloomoi i tadau mua, tangada e haga maluu dana hadagee be e hagi ana huwa laagau ai. God ne hagau mai au i godou mua belee benebene goodou gi di hai humalia deenei, mo di hagatogomaalia gi dogomaalia goodou mo godou hagadili gi mouli. Malaa, hagalee go goodou ne hagau mai au gi kinei, go God. God guu hai au gii hai tangada kaedahi aamua ni di king. Au e dagi Egypt hagatau.
“Hula gi muli hagalimalima, haga iloo gi dogu damana bolo deenei telekai dana dama daane go Joseph ne helekai, ‘God guu hai au di tagi o Egypt hagatau, hudee duai, hanimoi gi di au.* Nnegau 7.14 10 Goe e mee di noho i Goshen, e hoohoo mai gi di au, kooe, au dama, nia dama au dama, au siibi, au kuudi, kau, mo au mee huogodoo. 11 Goe ma gaa noho i Goshen, au e mee di madamada humalia i di goe. Nia ngadau e lima e hai tau magamaga hua igolo. Au hagalee hiihai bolo goe, do madahaanau mo au manu gi hiigai.’ ”
12 Joseph ga duudagi adu dana kai, “Goodou huogodoo, mo goe go Benjamin, e gidee bolo au go Joseph donu. 13 Hagi anga ina gi dogu damana ogu mogobuna dagi maaloo dangihi i Egypt, mo godou mee huogodoo ne mmada ginai. Laha mai a mee hagalimalima gi kinei.”
14 Joseph ga bulubulu mai dono duaahina go Benjamin, ga daamada gaa dangi. Benjamin guu dangi labelaa mo di hongihongi a mee. 15 Dono madagoaa e dangidangi hua igolo, gei Joseph ga bulubulu adu ono duaahina dagidahi ga hongihongi. Nomuli ono duaahina ga daamada ga helekai gi Joseph.
16 Nia longo ne dau di hale di king bolo nia duaahina Joseph la gu loomoi, di king mo ana dagi hai hegau gu tenetene. 17 Mee ga helekai gi Joseph, “Helekai gi o duaahina gi hagauda ina nadau manu gii hula gi muli gi Canaan. 18 Heia digaula gi lahamai di nadau damana, mo nadau madahaanau gi loomoi gi kinei. Au gaa wanga gi digaula tenua e kaedahi humalia i Egypt, gei digaula gaa dohu gi nia mee e mouli ai. 19 Helekai labelaa gi digaula gi kaina nadau kulumaa mai i Egypt ang gi nadau lodo mo nadau dama lligi, gei gi lahamai di nadau damana dalia ginaadou. 20 Digaula hagalee heie ginaadou nadau mee ala e diiagi gi muli, nia mee kaedahi humalia i Egypt la gaa hai nadau mee.”
21 Digaula guu hai gii hai be nnelekai. Joseph guu wanga gi digaula nia kulumaa gii hai be telekai di king ne hai, mono meegai ang gi di nadau hula. 22 Joseph guu wanga gi digaula huogodoo nia goloo gahu ulu ai ginaadou, gei ang gi Benjamin nia silber e dolu lau mono gahu e lima. 23 Mee gu hagau gi dono damana nia ‘donkey’ e madangaholu, gu hagauda ginai nia goloo humalia o Egypt, gei madangaholu ‘donkey’ ne hagauda gi nia huwa laagau, palaawaa mo nia meegai ala i golo ang gi di nadau hula. 24 Mee ga hagau ono duaahina, ga helekai hagamuliagina gi digaula, “Hudee lagalagamaaloo i di godou hula.”
25 Digaula ga hagatanga i Egypt, gaa hula gi di nadau damana i Canaan. 26 Digaula ga helekai gi mee, “Joseph le e mouli hua igolo. Mee e dagi Egypt hagatau!” Jacob gu homouli gu deemee di hagadonu digaula. 27 Di nadau hagi anga nnelekai huogodoo Joseph ne hai ang gi ginaadou, gei Jacob gaa mmada gi nia kulumaa Joseph ne hagau mai belee lahi ia gi Egypt, Jacob gu manawa lamalia gi daha mo dono homouli, 28 ga helekai, “Dagu dama daane le e mouli hua igolo! Deenei hua dagu mee e hiihai ginai, au e hai gii hana gii mmada au gi mee i mua dogu made.”

*45.1: Nnegau 7.13

*45.9: Nnegau 7.14