6
Gidaadou gi dugua nia agoago matagidagi o di Longo Humalia, gi kae ina nia agoago mmaadua. Gidaadou hagalee belee hagaduu labelaa di hagamau o di huli gi daha o nnegau balumee mo di hagadonu a God, di hagamau o di agoago di babdais, mo di dugu o nia lima, di hagamau o di haga mouli aga digau mmade, mo di hagi aga a God dela e hana hua beelaa. Gidaadou gii hula gi mua. Deenei tadau mee gaa hai, maa God ga dumaalia.
Dehee di hai o digau ala ne kili gi daha nadau hagadonu, e loomoi labelaa e huli hoou? Digaula nogo i lodo di maalama o God, guu momi di wanga dehuia di langi, guu kae ngaadahi di Hagataalunga Dabu. Digaula gu iloo mai nadau modongoohia humalia bolo nia helekai a God le e humalia, ge gu longoneia ginaadou nia mogobuna o di madagoaa dela ma ga hanimoi. Malaa, digaula guu kili gi daha nadau hagadonu! E deemee loo di laha mai digaula e hagahuli hoou, idimaa, digaula guu ala be digau ne daudau haga lua di Tama a God, gu hagateetee i mua teenua.
God e hagahumalia nia gelegele ala e noho mau e doodoo ginai di uwa, ge e haga tomo aga nia huwa laagau, e hagahumalia digau ala ne ngalua gi nia maa. Maa di gelegele ga haga tomo aga nia laagau duduia mo nia geinga huaidu, di gelegele le e balumee hua, gei God e haga halauwa di maa, di hagaodi gi muli gei di maa gaa dudu.* Genesis 3.17-18
Madau ihoo hagaaloho, gimaadou e helehelekai beenei i madau hagadagadagagee hua adu gi goodou. Gimaadou gu iloo bolo goodou guu kae di maluagina koia humalia, dalia godou haga mouli. 10 God le e hai donu huoloo, Mee hagalee de langahia godou hegau humalia mo godou aloho i Mee, i lodo godou hagamaamaa ne wanga gi Mee, gei e wanga hua igolo gi godou duaahina dama Christ. 11 Deenei di madau hiihai, bolo tangada nei mo tangada nei gi hagamahi, gaa dae loo gi di hagaodi, gei godou mee ala e hagadagadagagee ginai gaa mee di gila. 12 Goodou hudee hagatoo, kawe i digau ala e hagadonu ge hagakono nadau manawa, gii kae di mee a God dela ne hagababa ang gi digaula.
Di hagababa donu a God
13 Di madagoaa God ne hai dana hagababa gi Abraham, Mee gu hagamodu bolo Ia ga haga gila aga dana hagababa dela ne hai. Di hagababa deenei ne hai i dono ingoo donu, idimaa, go Mee hua dela e aamua i hongo nia mee huogodoo. 14 Mee ne helekai,
“Au e hagababa adu gi di goe,
bolo Au ga haga maluagina goe,
ga haga dogologowaahee do madawaawa.”* Genesis 22.16-17
15 Abraham gu hagakono dono manawa, guu kae di hagababa a God dela ne hai. 16 Tangada ma gaa hai dana hagamodu, le e hagamodu i di ingoo dela e aamua i deia, gei di hagamodu deenei la gaa mee di dugu nia lagalagamaaloo huogodoo. 17 Idimaa God gu hiihai e haga modongoohia aga gii donu humalia ang gi digau ala ga hai mee gi nia maluagina o dana hagababa bolo Ia hagalee huli dono manawa, malaa, Mee ne haga puni anga dana hagamodu gi dana hagababa. 18 Di hagababa mo di hagamodu le e deemee di huli, gei God e deemee di helekai tilikai i nia mee e lua aanei. Gidaadou ala guu noho baba i baahi o Mee, gidaadou gi maaloo, gi daahia hua di hagadagadagagee dela i tadau mua. 19 Di hagadagadagagee deenei la go taula o tadau mouli. Taula deenei le e duuli ge hagadagadagagee ginai, e hana laa lodo di gahu duuli o di Hale Daumaha dela i di langi, gi lodo di gowaa dabuaahia dela e noho ai a God.* Leviticus 16.2 20 Jesus guu hana gi golo i tadau mua, guu hai tagi aamua hai mee dabu gaa hana hua beelaa, i di ala hai mee dabu o Melchizedek.* Pisalem 110.4

*6.8: Genesis 3.17-18

*6.14: Genesis 22.16-17

*6.19: Leviticus 16.2

*6.20: Pisalem 110.4