16
Di Laangi Haga madammaa nia Huaidu
Dimaadua ga helekai gi Moses i muli di mmade o nia dama daane dogolua a Aaron, ala ne mmade i di nau de hagalongo gi Dimaadua. Dimaadua ga helekai gi Moses boloo, “Helekai gi do duaahina daane go Aaron bolo ma go di madagoaa hua donu dela e hana ieia gi tua di gahu duuli, mo gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo, idimaa deenei di gowaa e gila mai iei Au i lodo di gololangi i hongo di uhi Tebedebe o di Hagababa. Mee ga de hagalongo mai gi di Au, gei mee ga daaligi gii made.* Hebrews 6.19 Mee gaa mee di ulu gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo deelaa, i muli dono gaamai dana kau daane dulii e hai tigidaumaha wwede nia huaidu, ge tama siibi daane e hai tigidaumaha dudu.”* Hebrews 9.7 Gei Dimaadua ga hagi anga ana helekai aanei gi mee: I mua Aaron ma ga ulu gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo, mee e hai gi gaugau, ga ulu nia goloo tangada hai mee dabu, aalaa go nia gahu lloo ‘linen’, mo dono gahu wae laa lodo, di tuu mo dono goobai ‘linen’. Digau Israel e hai gi wanga gi Aaron nia damaa kuudi daane e lua e hai tigidaumaha wwede nia huaidu, ge dahi dama siibi daane e hai tigidaumaha dudu. Gei mee e hai gi tigidaumaha dana damaa kau daane e wwede ono huaidu mo nia huaidu o dono madahaanau. Ga nomuli, gei mee gaa kae nia kuudi daane e lua gi di bontai di Hale laa Dimaadua. Gei mee gaa hai dana hilihili i di gowaa deelaa, e hai hegau gi nia hadu e lua, e dahi e hihi nonua bolo “Ang gi Yihowah”, ge dahi e hihi bolo “Ang gi Azazel”.* Azazel: Gidaadou e de iloo tadinga di ingoo deenei, holongo di ingoo di balu ieidu dela i di anggowaa Aaron gi heia tigidaumaha gi di kuudi dela ne hilihili gi di hai o di hudu di hadu ne hai, la gi Yihowah, gi heia tigidaumaha wwede nia huaidu. 10 Gei di kuudi dela ne hilihili ang gi Azazel le e wanga hua mouli gi Dimaadua, e hagau gi lodo di anggowaa gi Azazel, e wwede nia huaidu o nia daangada.
11 Di madagoaa hua o Aaron ma ga tigidaumaha dana damaa kau daane, e hai tigidaumaha e wwede ono huaidu mo nia huaidu o dono madahaanau, 12 gei mee e hai gii kae dana baalanga akaa ahi e honu i nia malala gaa, ala ne gaamai i hongo di gowaa dudu tigidaumaha, ge lua lima honu ‘incense’, gaa kae nia maa gi tua di tuuli gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo. 13 Deelaa di gowaa e llingi ai nia ‘incense’ gi hongo di ahi i mua o Dimaadua, gei di huiahi o nia ‘incense’ aalaa gaa gahu di uhi Tebedebe o di Hagababa la gii ngala, gi dee mmada ginai mee gaa made. 14 Mee e hai gii kae ana dodo i di kau daane deelaa, ga haga nonnono nia maa gi ono madaalima gi hongo di uhi Tebedebe deelaa, gaa lawa ga haga nonnono labelaa i nia holongo e hidu i mua Tebedebe o di Hagababa.
15 Nomuli, gei mee ga daaligi dana kuudi e hai tigidaumaha e wwede nia huaidu o nia daangada, gei mee gaa kae nia dodo di maa gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo, ga haga nonnono gi hongo di uhi Tebedebe, mo i mua Tebedebe o di Hagababa, gadoo be dana hai dela ne hai gi nia dodo kau daane.* Hebrews 9.12 16 Deenei di hai hegau dabu e haga madammaa di Gowaa Dabuaahia Huoloo deelaa gi daha mo nia hai gulugulua digau Israel mo nadau de hagalongo. Mee e hai gii hai di mee deenei ang gi di Hale laa deelaa, idimaa di Hale laa le e duu i tungaalodo di waahale laa dela gu milimilia. 17 Tangada e ulu gi lodo di Hale laa Dimaadua ai, i di madagoaa o Aaron ma ga ulu gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo e hai ana hegau dabu haagi hala, gaa dae loo gi dono ulu mai gi daha. Muli dono hai tegau dabu deenei e haagi ono hala mo nia hala o dono madahaanau mo digau huogodoo, 18 gei mee e hai loo gii hana gi di gowaa dudu tigidaumaha, e hai dana tigidaumaha dudu, e haga madammaa di maa. Mee gii kae ana dodo kau daane mono dodo kuudi, e dugu gi hongo nia madaagoo ala i nia madaaduge e haa o di gowaa dudu tigidaumaha. 19 Mee ga haga nonnono nia dodo gi dono madaalima gi hongo di gowaa dudu tigidaumaha i nia holongo e hidu. Deenei di hai e haga madammaa di mee deenei gi daha mo nia huaidu o digau Israel, ge e hai di maa gii dabu.
Di kuudi e pono di lohongo o nia huaidu
20 Di madagoaa Aaron ma gaa lawa di hai tegau dabu o di haga madammaa di Gowaa Dabuaahia Huoloo, mo nia gowaa ala i golo i lodo di Hale laa Dimaadua, mo di gowaa dudu tigidaumaha, gei mee e hai gii dugu ang gi Dimaadua di kuudi mouli dela ne hilihili ang gi Azazel. 21 Mee e hai gii dugu ono lima gi hongo di libogo o di kuudi deelaa, ga haga modongoohia aga nia haihai huaidu huogodoo, nia huaidu huogodoo, mo nia de hagalongo huogodoo o digau Israel, gei mee gaa wanga nia huaidu aanei huogodoo gi hongo di libogo di kuudi deelaa. Gei di kuudi deelaa gaa lahi gi lodo di anggowaa go taane dela ne hagatogomaalia belee lahi di maa. 22 Gei di kuudi gaa kae nadau huaidu huogodoo gi lodo di gowaa lomo, gei taane deelaa ga diiagi a mee i lodo di anggowaa.
23 Gei Aaron gaa hana gi lodo di Hale laa, ga daa gi daha ono gahu hai mee dabu ala ne ulu ginai i mua dono ulu gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo, gaa dugu nia maa i golo.* Ezekiel 44.19 24 Mee e hai gi gaugau i lodo di Gowaa Dabu ga ulu laa ono goloo donu. Nomuli, gei mee ga ulu gi di malaelae gaa hai dana tigidaumaha dudu, e haga madammaa ono huaidu mo nia huaidu o nia daangada. 25 Mee e hai gii dudu i hongo di gowaa dudu tigidaumaha nia kiliidi o di manu dela ne hai tigidaumaha wwede nia huaidu. 26 Taane dela ne lahi di kuudi gi Azazel i lodo di anggowaa, le e hai gi gaugau ono gahu mo dono huaidina gii mmaa i mua dono haneia gi di waahale laa. 27 Gei di kau daane mo di kuudi ala ne daaligi belee hai tigidaumaha wwede nia huaidu, aalaa nau dodo ne gaamai gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo ne haga madammaa nia huaidu, le e hai gii kae gi daha mo di waahale e dudu. Nia gili, nia goneiga mono mee huogodoo ala i lodo tinae le e hai gii dudu.* Hebrews 13.11 28 Tangada dela e dudu nia maa le e hai gi gaugau ono gahu mo dono huaidina gii mmaa i mua dono haneia gi di waahale laa.
Di hagalabagau o di Laangi Haga madammaa nia Huaidu
(Leviticus 23.26-32; Numbers 29.7-11)
29 Malaa, nia haganoho ala ga haga modongoohia i lala, le e daudali go goodou i nia madagoaa huogodoo ala ga lloomoi. I di madangaholu laangi o di hidu malama, gei digau Israel huogodoo mo digau mai i daha ala e noho i nadau baahi, le e hai gi haga onge ge hagalee ngalua. 30 I di laangi deelaa, gei tegau dabu o di haga madammaa le e hai e haga madammaa digaula gi daha mo nadau huaidu huogodoo, gi madammaa digaula i di madagoaa hai daumaha. 31 Di laangi deelaa e hai di laangi hagalabagau huoloo, di laangi e haga onge ge hagalee ngalua. Nia haganoho aanei le e hai gi daudali go goodou i nia laangi huogodoo ala ga lloomoi. 32 Tagi aamua hai mee dabu dela ne haga menege aga ga hagadabu belee kae di waawa o dono damana, deelaa go mee dela e hai tegau dabu o di haga madammaa deenei. Mee e hai gi ulu nia goloo tangada hai mee dabu, 33 gaa hai tegau dabu o di haga madammaa i lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo, mo nia gowaa ala i golo i lodo di Hale laa Dimaadua, di gowaa dudu tigidaumaha, digau hai mee dabu, mo digau Israel huogodoo. 34 Nia haganoho aanei le e hai gi daudali i nia madagoaa huogodoo. Tegau dabu deenei le e hai gii hai haga dahi i lodo di ngadau e dahi, e haga madammaa digau Israel gi daha mo nadau huaidu huogodoo.
Malaa, Moses guu hai nia mee huogodoo gii hai be nnelekai Dimaadua ne hai.

*16.2: Hebrews 6.19

*16.3: Hebrews 9.7

*16.8: Azazel: Gidaadou e de iloo tadinga di ingoo deenei, holongo di ingoo di balu ieidu dela i di anggowaa

*16.15: Hebrews 9.12

*16.23: Ezekiel 44.19

*16.27: Hebrews 13.11