9
Daumaha i di langi mo i henuailala
Di hagababa matagidagi la iai nia haganoho daumaha, mo di gowaa hai daumaha henuailala. Di Hale laa ne haga duu aga, di ruum mugi daha la di Gowaa Dabu e dugu ai teebele mo di palaawaa tigidaumaha, mo di lohongo malama.* Exodus 26.1-30; 25.31-40; 25.23-30 Di ruum mugi lodo dela i taalinga di ruum mugi daha, le e haga ingoo bolo di Gowaa Dabuaahia Huoloo.* Exodus 26.31-33 I lodo di gowaa dabuaahia deenei, la iai di gowaa goolo dudu tigidaumaha hagakala, mo Tebedebe o di Hagababa ne hai labelaa gi nia goolo. I lodo Tebedebe deenei la iai di ulu mee goolo dela e dugu ai nia ‘manna’ no lodo, mo togodogo Aaron dela e matilitili nia lau laagau, mo nia baahi hadu e lua ala ne hihi ginai nnaganoho i dono gili.* Exodus 30.1-6; 25.10-16; 16.33; Numbers 17.8-10; Exodus 25.16; Deuteronomy 10.3-5 I hongo Tebedebe la iai nia ada manu nau bakau, di haga modongoohia bolo God le e noho i golo. Nau bakau le e gahu di gowaa dela e wwede ai nia huaidu. Malaa, dolomeenei la hagalee di madagoaa e haga donu nia mee hagalligi huogodoo.* Exodus 25.18-22
Deenei di hai o di haganohonoho nia mee digau hai mee dabu ala e ulu gi lodo di ruum mugi daha i nia laangi huogodoo, e hai nadau hegau.* Numbers 18.2-6 Tagi aamua hai mee dabu la hua dela e mee di ulu gi lodo di ruum mugi lodo. Mee e hana haga dahi i lodo di ngadau e dahi. Mee gaa hana le e kae ana dodo, e hai dana tigidaumaha ang gi God i ono hala, mo nia huaidu o nia daangada ala ne hai gei e de iloo ginaadou.* Leviticus 16.2-34 Di Hagataalunga Dabu e agoago modongoohia mai nia haganohonoho aanei bolo di ala dela e hana gi di Gowaa Dabuaahia Huoloo le e hagalee mahuge maa di hale laa mugi daha le e duu hua igolo. Deenei di ala mee dela e haga modongoohia aga di madagoaa dolomeenei. E haga modongoohia bolo nia wanga dehuia mo nia tigidaumaha manu ala e hai gi God, e deemee di haga madammaa lodo digau ala e daumaha beenei, 10 idimaa, nia tigidaumaha aanei e hai gi nia meegai mono mee inu, mo nia haihai haga madammaa. Malaa, nia mee aanei huogodoo e haga modongoohia nia ada haganoho e hai hegau ai gaa dae loo gi di madagoaa a God ga haga duu aga dana hagatau hoou.
11 Malaa, Christ gu hanimoi, e hai Tagi Aamua Hai mee dabu, ge haga maluagina nia mee huogodoo ala gu i tadau baahi. Di hale laa dela ne ulu iei Mee, hagalee hagatau ang gi dahi mee, e aamua, ge madamada huoloo i nia hale laa o henuailala huogodoo, ge hagalee ne hai go tangada, ge hagalee ni henuailala. 12 Christ ne ulu hagadahi di hale laa deenei gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo belee hai dana tigidaumaha. Digi kae ana dodo kuudi, be nia dodo kau, go ono dodo donu hua ne kae go Mee, belee hui gidaadou gi di mouli dee odi. 13 Nia dodo kuudi mono dodo kau, mono lehu damaa kau ne dudu, ga haga nonnono gi hongo nia daangada ala gu milimilia nadau mouli, e haga madammaa digaula.* Leviticus 16.15-16; Numbers 19.9,17-19 14 Malaa, nia dodo o Christ koia e mogobuna. Christ ne tigidaumaha dono huaidina madammaa ang gi God, mai di Hagataalunga Dabu dee odi. Nia dodo o Christ ga haga madammaa tadau lodo i nia daumaha balumee, gii mee ai gidaadou di hai hegau gi di God Mouli.
15 Malaa, deenei laa Christ guu hai mee gi tegau dela e hagahumalia di hagababa hoou. Digau huogodoo ala ne gahigahi mai go God, e kae di maluagina dee odi dela gu hagababa ang gi digaula. Di mee deenei guu mee hua di hai, idimaa, Christ guu made, guu wwede nia huaidu ala ne hai go digaula i di madagoaa di hagababa namua nogo hai hegau.
16 Maa di boloagi ga i golo, e hai gi hagamodongoohia bolo e donu bolo tangada dana boloagi la guu made. 17 Maa tangada dana boloagi le e mouli hua igolo, di boloagi e hagalee mogobuna. Di boloagi le e mogobuna hua i muli tangada dana boloagi la guu made. 18 Dela tadinga di gila o di hagababa matagidagi, le e mogobuna hua mai nia dodo. 19 Matagidagi, gei Moses ne dau gi digaula nia haganoho huogodoo ala i lodo di Beebaa Haganoho, ga nomuli, gei mee ga hai hegau gi di lau laagau hisop mo nia huluhulu siibi ala e mmee, ga daalo gi lodo nia dodo kau mo kuudi, ga unugi gi nia wai, ga dahi aga, ga hagatulutulu di Beebaa Haganoho mo nia daangada huogodoo.* Exodus 24.6-8 20 Gei mee ga helekai,
“Aanei nia dodo ala e hagamodongoohia
di hagababa dela ne helekai ai God
bolo goodou gi daudalia le e donu.”
21 Mee ne hagatulu labelaa di Hale laa Daumaha mono goloo huogodoo ala e hai hegau no lodo gi nia dodo aanei.* Leviticus 8.15 22 Nnaganoho e haga modongoohia bolo nia mee huogodoo le e haga madammaa gi nia dodo, gei di huaidu le e wwede gi daha gi nia dodo.* Leviticus 17.11
Tigidaumaha a Christ e daa gi daha nia hala
23 Nia mee aanei la nia ada mee o nia mee donu ala i di langi, la ne hai gi haga madammaa beelaa. Gei nia mee donu o di langi e haga madammaa gi nia tigidaumaha koia e donu ge humalia. 24 Idimaa, Christ la digi ulu gi lodo di Gowaa Dabu dela ne hai go tangada, di mee deenei la di ada mee hua ni di mee dela e donu. Mee ne ulu i di langi i di gowaa dela e noho iei Mee dolomeenei i baahi o God, e hagamaamaa gidaadou. 25 Tagi aamua hai mee dabu o Jew e ulu gi lodo di Gowaa Dabuaahia Huoloo i nia ngadau huogodoo, e kae nia dodo manu, gei Christ digi ulu nnolongo e logo belee tigidaumaha Ia. 26 Maa nei bolo ne hai beenei, gei Mee ne belee hagaduadua i nia holongo e logo mai taamada henuailala. Gei deeai, Mee ne hanimoi hua haga dahi, hoohoo gi di hagaodi gi muli o nia hagadili o nia madawaawa ala nogo hagadau mai i mua. Mee ne hanimoi belee tigidaumaha Ia, e daa gi daha nia huaidu. 27 Ma guu lawa di haga noho bolo tangada le e made hua haga dahi, ga nomuli, gaa kae di hagi aga i baahi o God. 28 E hai gadoo be Christ dela ne tigidaumaha hua Ia haga dahi belee wwede ai nia huaidu o nia daangada dogologowaahee. Gaa lawa, ga hanimoi labelaa haga lua, hagalee wwede labelaa nia huaidu, e haga mouli digau ala e talitali a Mee.* Isaiah 53.12

*9.2: Exodus 26.1-30; 25.31-40; 25.23-30

*9.3: Exodus 26.31-33

*9.4: Exodus 30.1-6; 25.10-16; 16.33; Numbers 17.8-10; Exodus 25.16; Deuteronomy 10.3-5

*9.5: Exodus 25.18-22

*9.6: Numbers 18.2-6

*9.7: Leviticus 16.2-34

*9.13: Leviticus 16.15-16; Numbers 19.9,17-19

*9.19: Exodus 24.6-8

*9.21: Leviticus 8.15

*9.22: Leviticus 17.11

*9.28: Isaiah 53.12