10
Digau Israel nogo hai be di laagau ‘grape’ e honu i nia ‘grape’. Digaula ma gaa logo nadau maluagina, ge digaula ga haga tuu aga gi mada logo nadau gowaa dudu tigidaumaha. Nadau gowaa ma gaa logo ono meegai, ge digaula ga haga madamada gi mada humalia nia duludulu hagamadagu ala nogo daumaha ginai ginaadou. Nia daangada ala nadau manawa huaidu e hai gi hagaduadua i nadau ihala dolomeenei. Dimaadua gaa oho nadau gowaa dudu tigidaumaha mo nadau duludulu haga madagu.
Digau aanei ga limalima hua ga helekai, “Gidaadou tadau king ai, idimaa gidaadou hagalee hagalaamua Dimaadua. Gei di king hogi e hai dana aha mai gi gidaadou?” Digaula e haihai nadau balu helekai, e haihai nadau hagababa hai gee mo nia hagababa balumee gi nnenua ala i golo. Nia hegau hai donu guu hai nnegau hai gee, e tomo aga be nia geinga poisin i lodo di hadagee gu haga maluu.
Nia daangada e noho i lodo Samaria la ga mmaadagu mo di tangitangi gi di ngala o di nadau kau daane goolo i Beth Aven.* Hosea 4.15 Digaula mo digau hai mee dabu ala e hai hegau gi di ada mee deelaa la ga tangi i di maa. Digaula gaa wwolo gi nua i di hagalee o nia madamada o di maa. Di ada balu god la gaa kae gi Assyria, e hai di kisakis ang gi di king aamua. Digau Israel la ga manawa paagege, ga haga langaadia i di helekai hagamaamaa dela ne daudali go digaula. Di nadau king gaa lahi gi daha be di bida laagau i hongo nia wai. Nia gowaa daumaha i hongo di gonduu Aven, di gowaa nogo daumaha digau Israel gi nia balu god, la gaa oho gi daha. Nia laagau duduia mo nia geinga ga tomo aga laa hongo nadau gowaa hai tigidaumaha. Nia daangada gaa wwolo gi nia gonduu, “Hagammuni ina gimaadou!” ge ang gi nia gonduu lligi, “Uhia gimaadou!”* Luke 23.30; Hagagida 6.16
Dimaadua e hagi aga Israel
Dimaadua ga helekai, “Nia daangada Israel digi dugua nadau hai hala mai gi di Au daamada mai di nadau hai di hala i Gibeah, malaa, tauwa gaa hai gi digaula i Gibeah.* Gabunga 19.1-30 10 Au ga heebagi gi digau huaidu aanei ga hagaduadua digaula. Nia henua llauehe gaa buni e hai baahi gi digaula, gei digaula ga hagaduadua i nadau ihala e logo.
11 “Israel la nogo hai be tamaa kau dela gu aago gi humalia, gu togomaalia ge hiihai e hagadagadaga ana huwa laagau palaawaa. Gei Au ne hagamaanadu bolo e wanga di mee aamo mee gi hongo di uwa madamada o maa, gaa hai a mee gi ngalua damana. Au guu hai Judah gi huudia di mee geli gelegele, ge guu hai Israel gi huudia di mee haga maluu gelegele. 12 Au gu helekai gi digaula, ‘Goodou gii bida hagamaluu ina godou gowaa gelegele hoou, dogi ina nia donu gaa hadi nia huwa ala gaa hai go di godou aloho mai gi di Au. Deenei di madagoaa e huli mai ai goodou gi di Au, go Dimaadua, gei Au ga hanimoi ga dui adu nia hagahumalia.’* Jeremiah 4.3 13 Gei goodou ne dogi hua godou mee huaidu, ga hadi ono huwa. Goodou guu gai nia huwa ne hai go godou kai dilikai.
“Idimaa goodou gu hagadagadagagee gi godou waga hongo henua hai dauwa mo godou gau dauwa dogologo, 14 tauwa la ga hanimoi gi godou daangada, gei godou waahale abaaba mau dangihi huogodoo ga mooho. E hai gadoo be di laangi di king Shalman ne oho di waahale Beth Arbel, gei nia dinana mo nadau dama gu mmade mmade. 15 Deelaa di mee gaa hai adu gi goodou, nia daangada o Bethel, idimaa goodou guu hai nia mee huaidu giibeni. Tauwa ma ga daamada, gei di king o Israel gaa made.”

*10.5: Hosea 4.15

*10.8: Luke 23.30; Hagagida 6.16

*10.9: Gabunga 19.1-30

*10.12: Jeremiah 4.3