43
Dimaadua e hagababa bolo Ia ga haga dagaloaha ana daangada
Israel, Dimaadua dela ne hai goodou, e helekai boloo, “Hudee mmaadagu, Au ga haga dagaloaha goodou. Au gu gahigahi goodou i godou ingoo bolo goodou nia daangada ni aagu. Di madagoaa ma ga hula ai goodou laa lodo di moana, gei Au e madalia goodou, gei nia haingadaa hagalee haga aabulu goodou. Di madagoaa ma ga lloo adu ai goodou laa lodo di ahi, gei goodou hagalee wwele, gei godou haingadaa llauehe hagalee haga mmaemmae goodou. Idimaa, Au go Dimaadua di godou God, di God Dabuaahia o Israel dela e benebene goodou. Au gaa hui gi daha Egypt gii mee di hagamehede goodou. Au gaa hui gi daha Ethiopia mo Seba labelaa. Au gaa hui gi daha nia henua llauehe gi benebene ina godou mouli, idimaa, goodou e dahidamee mai gi di Au, dela e aloho i goodou, e gowadu gi goodou di aamua. Hudee mmaadagu, Au e madalia goodou!
“Au ga laha mai godou daangada gi godou guongo, mai nia mada mogowaa o henuailala, i bahi i dua mo i bahi i dai. Au ga helekai gi di bahi i ngeia gi hagau ina digaula, gei Au gaa hai gi di bahi i ngaaga gi hudee daahia digaula. Dugua agu daangada gi lloomoi mai nia henua mogowaa i nia mada o henuailala. Digaula nia daangada ni aagu, Au ne hai digaula belee haga madamada Au.”
Israel la di hagadoodonu ni Dimaadua
Dimaadua e helekai boloo, “Agu daangada la gi lloomoi gi di gowaa hai gabunga! Nadau golomada i golo, gei digaula e dee gida. Nadau dalinga i golo, gei digaula e longoduli. Haga gahi ina mai nia henua llauehe gi dagabuli mai gi di hagi aga. Ma di god dehee dela e mee di kokohp nia mee ala ma ga kila aga maalia? Ma di god koai i digaula dela ne haga modongoohia nia mee ala e kila aga dangi nei? Heia nia god aanei gi laha mai nadau hagadoodonu, gi hagadonu bolo ginaadou le e donu, mo di haga modongoohia bolo nadau helekai le e donu.
10 “Nia daangada Israel, goodou ala go ogu hagadoodonu. Au ne hilihili goodou belee hai agu gau hai hegau bolo gi iloo e goodou Au, ge e hagadonu Au, gi modongoohia goodou bolo ma ko Au dela go di God. Deai di god i daha mo Au ai, be nogo i golo, be ga i golo, hagalee loo!
11 “Au modogo Au go Dimaadua, dela hua ko Au modogo Au dela e mee di benebene goodou. 12 Au ne kokohp nia mee ala ga kila aga, gaa lawa, gei Au gu hanimoi e hagamaamaa goodou i godou haingadaa. Deai di god mai i daha ne hai beenei ai, goodou ala go ogu hagadoodonu. 13 Au go di God gaa hana hua beelaa. Deai tangada e lele gi daha mo ogu mogobuna ai. Deai tangada e mee di huli agu mee ala e hai ai.”
Llele gi daha mo Babylon
14 Di God Dabuaahia o Israel, go Yihowah dela e benebene goodou, e helekai boloo, “Au ga hagau dagu buini dauwa gi Babylon, belee haga dagaloaha goodou. Au gaa oho gi lala nia bontai di abaaba o di waahale deelaa, mono lee wwolowwolo o ana daangada gaa huli gi di lee dangidangi. 15 Au go Yihowah go di godou God Dabuaahia, Au ne hai goodou, go Israel, gei Au go di godou King.”
16 I mua loo Dimaadua ne hai dana ala laa lodo tai, ne hai dana ala i mehanga nia wai bagibagia. 17 Mee ne dagi mai di buini dauwa maaloo dangihi gi lodo di made, di buini dauwa mono waga hongo henua mono hoodo. Digaula gu monnono gi lala digi tuu aga gi nua, gu hagalee gadoo be di malama ma ga diinai dono ulaula.
18 Gei Dimaadua e helekai boloo, “Goodou hudee daahia nia haihai namua, be hudee mamaanadu ina nia hangaahai ala nogo hai namua loo. 19 Gii mmada gi di mee hoou dela gaa hai ko Au. Ma guu lawa di kila aga, gei goodou e gidee di maa dolomeenei! Au gaa hai dagu ala laa lodo di anggowaa, ga gowadu gi goodou nia monowai e mmidi laalaa. 20 Nia manu lodo geinga hogi ga hagalaamua nia manu ‘jackal’ mono ‘ostrich’ ga hagahagaamu Au i dogu madagoaa dela ma gaa hai ai agu monowai gii hali laa lodo di anggowaa e inu go agu gau ala ne hilihili. 21 Aalaa go digau ala ne hai ko Au belee hai agu daangada, digaula ga hagahagaamu Au gi nia daahili hagaamu!”
Di huaidu o Israel
22 Dimaadua e helekai boloo, “Goodou go digau Israel, goodou nogo buhi i di Au, goodou digi daumaha mai gi di Au. 23 Goodou digi gaamai gi di Au godou tigidaumaha siibi dudu, goodou digi hagalaamua ina Au gi godou hai tigidaumaha. Au digi haga daamaha ina goodou i godou hai tigidaumaha. Au digi hagaduadua ina goodou i dagu dangi adu gi goodou gi daumaha mai gi di Au gi godou ‘incense’. 24 Goodou digi huia godou ‘incense’ mai gi di Au, be e haga manawa lamalia Au gi nia kiliidi o godou manu. Goodou ne haga daamaha Au gi godou huaidu, gei goodou ne hai Au gi hagawelewele gi godou ihala. 25 Gei deenei laa, Au go Dimaadua dela e dumaalia adu gi godou huaidu, Au e hai di mee deenei, idimaa ma ko Au. Au ga haga de langahia godou huaidu.
26 “Gidaadou gaa hula gi di gowaa hai gabunga, gaamai di godou helekai hagahuaidu! Haga gila aga ina labelaa godou helekai bolo goodou godou ihala ai! 27 Di godou damana madua namua loo nogo hai di huaidu, gei godou dagi nogo hai hala mai gi di Au. 28 Godou dagi gu haga gulugulua dagu gowaa dabu. Gei Au guu hai a Israel gi mooho damana, guu hai agu daangada gii hai digau e tee ge langaadia.”