44
Dimaadua dela hua go God
Dimaadua e helekai boloo, “Israel dagu dangada hai hegau, hagalongo malaa, agu daangada ala ne hilihili, go di madawaawa Jacob. Au go Dimaadua dela ne hai goodou. Daamada i di madagoaa dela ne haanau ai goodou, gei Au nogo hagamaamaa goodou. Hudee mmaadagu, goodou nia gau hai hegau ni aagu, agu daangada ne hilihili ala e aloho iei Au.
“Au gaa wanga nia wai gi nia henua ala e hieinu, gaa hai nia wai gii mmidi laa hongo di gelegele gowaa maangoo. Au gaa llingi dogu Hagataalunga gi hongo godou dama, mo dogu haga maluagina gi hongo do hagadili. Digaula ga tomo aga hagahumalia be nia laagau ala e tomo i di magalillili o nia wai, e hai be nia laagau ‘willow’ ala e tomo i nia daalinga o nia monowai ala e mmidi ono wai.
“Tangada nei mo tangada nei, nia daangada ga helekai boloo, ‘Au tangada ni Dimaadua.’ Digaula ga lloomoi ga buni anga gi digau Israel. Tangada nei mo tangada nei gaa hihi di ingoo Dimaadua i di gili dono lima, ga haga ingoo ia bolo ia tangada Israel.”
Dimaadua dela e dagi ge e abaaba a Israel, Dimaadua di Gowaa Aamua e helekai ai boloo, “Au go Taamada mo di Hagaodi, go di God hua e dahi, deai di god labelaa i golo ai, dela hua ko Au.* Isaiah 48.12; Hagagida 1.17; 22.13 Ma iai tangada i golo e mee di hai agu mee ala ne hai? Ma koai e mee di haga modongoohia aga nia mee huogodoo ala ne belee hai mai taamada, gaa dae loo gi di hagaodi o di madagoaa? Agu daangada nei, goodou hudee mmaadagu! Goodou gu iloo bolo mai i di madagoaa namua ga tugi mai gi dolomeenei, Au gu haga modongoohia aga nia mee ala ma ga kila aga, gei goodou ala go agu hagadoodonu. Ma di god i daha mo Au i golo? Ma di god e mogobuna i golo dela digi longono e Au?”
Taumaha gi nia ada mee la di balumee hua
Digau huogodoo ala e hai nadau ada mee la dono hadinga ai, mo nadau ada god ala e hai bolo nia mee hagalabagau, la nia balumee. Digau ala e daumaha gi nia god beenei, la digau deegida ge e de kabemee. Digaula ga haga langaadia. 10 E balumee go di hai di ada mee gi nia baalanga gii hai be dahi god e daumaha ginai. 11 Digau huogodoo ala e daumaha ang gi di maa la ga haga langaadia. Digau ala e hai nadau ada mee la nia daangada balumee hua. Heia digaula gi lloomoi gi mua digau hai gabunga. Digaula ga mmaadagu huoloo, ga langaadia.
12 Tangada hai baalanga gaa hai dana bida baalanga, gaa dunu go mee i hongo di ahi. Mee e dugidugi dana haamaa gi dono lima maaloo huoloo, e tugi di baalanga deelaa, gii hai be di ada dela e hiihai ginai. Mee e ngalua, gei mee gu hiigai, hieinu ge gu duadua.
13 Tangada paa mee e hagatau di laagau, mee ga maaga di laagau deelaa, gii hai di ada gi di mee hihi, ga daadaa go mee gi ana goloo paa mee, gaa hai di maa gii hai di ada daane, di ada dangada madanga, gaa dugu i lodo dono hale. 14 Holongo mee ne hele di laagau ‘cedar’ e hai hegau iei ia, be e hilihili di laagau ‘oak’, be go di laagau ‘cypress’ i lodo henua. Be holongo mee gaa dogi dana laagau ‘pine’, gaa tali nia uwa e hai di maa gii tomo. 15 Tangada e hai hegau gi di bida di laagau deenei, e hai ai nia dohomu, ge e hai hegau gi di bida dela i golo, e hai ai dana ada mee. Tangada e akaa dana ahi gi di bida o di laagau e haga mahanahana ia ge dunu ana palaawaa, ge di bida dela i golo e hai dana ada mee, e daumaha gineia. 16 Tei bida i di laagau deelaa e hai dana ahi e dunu ana goneiga gaa gai gi maaluu ia. Mee ne haga mahana eia ga helekai boloo, “E humalia huoloo go di mahana. Di ahi humalia huoloo giibeni!” 17 Di bida o di laagau dela ne dubu i golo, gaa hai di ada mee, gaa bala ginai ga daumaha ginai. Mee ga dalodalo gi di maa, e helekai boloo, “Goe dela go dogu god. Benabena ina au!”
18 Nia hagadilinga daangada beelaa le e dadaulia huoloo di iloo nadau mee ala e hai. Digaula e tai nadau golomada mo nadau hagamaanadu gi de iloo di tonu. 19 Tangada paa ada mee e deai dana hagamaanadu ai, bolo ia gaa hai boloo, “Hunu malala i di laagau ne dudu ko au, ne dunu agu palaawaa, ge ne lallala labelaa agu goneiga gaa gai ko au, gei nia mee ala ne dubu i di laagau deelaa, ne hai dagu ada mee. Gei deenei au e bala gi lala gi mua di bida laagau!”
20 Di hagadilinga beenei e hai be tangada e gaigai ana luaahi, dono hagamamaanadu dadaulia e koia e damana, dela gaa hidi ai dono hagamaamaa le e haingadaa huoloo, ge digi iloo ia bolo di ada mee dela e dadaahi ko ia, la hagalee di god donu.
Dimaadua go Tangada ne hai nia mee huogodoo, mo Tangada Hagamouli
21 Dimaadua e helekai boloo, “Israel, goe la gi langahia nia mee aanei. Langahia bolo goe tangada hai hegau ni aagu. Au ne hai goe belee hai tangada hai hegau ni aagu, gei Au e deemee loo di de langahia e Au goe. 22 Au gu duidui gi daha o huaidu be nia gololangi. Hanimoi gi muli gi dogu baahi, ma ko Au dela e hagamouli goe.”
23 Wwolo i di tenetene, goodou go di langi! Wwolowwolo, goodou go nia gowaa nnoo lala o henuailala! Wwolowwolo i di tenetene, goodou go nia gonduu mono laagau huogodoo ala i lodo henua! Idimaa, Dimaadua gu haga gida dono madamada, i dana hagamouli digau Israel.
24 “Ma ko Au go Yihowah go di godou Dangada Hagamouli. Ma ko Au dela ne hai goodou. Au go Dimaadua, go Tangada ne hai nia mee huogodoo. Ko Au modogo Au dela ne hai di langi i nua, gei deai tangada ne hagamaamaa Au i dogu madagoaa ne hai henuailala ai. 25 Ma ko Au e haga dadaulia nia soukohp agoago tilikai, ge e haga de gila nia agoago digau manamana lodo di ahiaalangi. Nia helekai o digau kabemee ne haga balumee ko Au gaa hai bolo nadau kabemee la nia de kabemee.* 1 Corinthians 1.20 26 Gei Au gaa hai nia agoago o dagu dangada hai hegau la gii kila gii donu. Dogu madagoaa ma ga hagau ai dagu dangada kae hegau e haga kila aga agu maanadu, malaa, Au e hai nia maanadu aalaa la gii kila gii donu. Au e helekai gi Jerusalem bolo nia daangada gaa noho i golo labelaa. Au e helekai gi nia waahale o Judah bolo nia waahale gaa hau labelaa. Nia waahale ala ne mooho, la ga haga duu aga labelaa. 27 Au e helekai hagadaba bolo Au ga haga maangoo di moana. 28 Au ga helekai gi Cyrus boloo, ‘Kooe dela gaa dagi, e pono dogu lohongo. Goe gaa hai nia mee ala e hiihai ginai Au bolo gi heia. Goe gaa hai bolo Jerusalem gi hauhia labelaa, gei ogo di haga mau o di Hale Daumaha la gi daamada ina.’ ”* 2 Kronikel 36.23; Ezra 1.2

*44.6: Isaiah 48.12; Hagagida 1.17; 22.13

*44.25: 1 Corinthians 1.20

*44.28: 2 Kronikel 36.23; Ezra 1.2