50
Dimaadua e helekai boloo, “Goodou e hagamaanadu bolo Au ne hagau agu daangada gi daha, gadoo be taane ne hudu gi daha dono lodo? Ma e hai beelaa, dehee laa di beebaa hagadoodonu o di haga maewae taga hai lodo? Goodou e hagamaanadu bolo Au ne hui goodou gi daha, gadoo be taane e hui gi daha ana dama gii hai nia hege? Ge deeai, goodou ne hula hua gi daha i di godou hai huaidu, gei goodou ne hagau gi daha idimaa godou hai hala ala ne hai.
“Ma e aha dela agu dama la hagalee hagalongo mai gi di Au i dogu madagoaa ma gaa hana belee daa mai digaula gi daha? Gei digaula le e aha ala hagalee helekai mai gi di Au i dagu gahigahi mai digaula? E hai behee: Au e bagege di daa mai digaula? Au e mee hua di haga maangoo di moana gi agu helekai ge e haga bagu nia monowai gii hai nia anggowaa, gei nia iga ala nogo i lodo gaa mmade i nia wai ne hagalee. Au e mee di hai di gololangi gi bouli gii hai be di bouli o di lodo huaidu o di made.”
Di hagalongo o Tangada Hai hegau Dimaadua
Di Tagi go Yihowah ne aago mai agu mee e helekai iei au gii mee au di hagamaaloo aga digau ala gu duadua. Nia luada huogodoo Mee e hai au gi haga mahi gi hagalongo au gi ana mee ala e aago mai au. Di Tagi go Yihowah ne gaamai gi di au di modongoohia, gei au hagalee hai baahi gi Mee be e huli gi daha mo Mee. Au guu wanga dogu dua gi digau ala e haga mamaawa au. Au digi dugu ina digaula i di nadau hagahuaidu au, i di nadau madagoaa dela ne hudihudi nia ngaahulu o dogu ngudu, ge e buibui haawale gi ogu golomada.* Matthew 26.67; Mark 14.65
Nadau hagahuaidu au le e deemee di haga mmaemmae au, idimaa go di Tagi go Yihowah dela e hagamaamaa au. Au nogo hagakono huoloo i dogu hagamahi i digaula. Au e iloo bolo au hagalee hai gii tee, idimaa, Dimaadua la gu hoohoo mai, Mee ga hagi aga bolo ogu ihala ai. Ma iai tangada e hai bolo ia e hagahuaidu au? Heia a mee gii hula gimaadou gi di gowaa hai gabunga ngaadahi! Heia a mee gi hagahuaidu ina au i golo. Di Tagi go Yihowah ga abaaba au i dono huaidina, ge koai dela e hagi aga au bolo au e ihala? Digau huogodoo nogo hagahuaidu au la ga hagalee, digaula ga hagalee, gadoo be di gahu dela guu gai go nia hogobinu.* Romans 8.33-34
10 Goodou huogodoo ala e hagalaamua Dimaadua ge daudali nnelekai o dana hege, holongo di ala dela e taele ai goodou le e bouli, gei gi hagadonu Dimaadua, hagadagadagagee gi di godou God. 11 Goodou huogodoo ala e haganohonoho belee daaligi digau ala i golo, goodou gaa bida daaligi hua go godou haganohonoho. Koia hua go Dimaadua gaa hai di mee deenei gii gila, goodou ga duadua kono.

*50.6: Matthew 26.67; Mark 14.65

*50.9: Romans 8.33-34