51
Nnelekai haga manawa lamalia gi Jerusalem
Dimaadua e helekai, “Hagalongo mai gi di Au, goodou ala e hiihai e hagamouli, ala e lloomoi e hiihai gi di hagamaamaa. Hagamaanadu ina di hadu dela ne lloomoi iai goodou, di gowaa mama hadu dela nogo mammama goodou. Hagamaanadu ina di godou damana madua go Abraham, mo Sarah ala go di godou hagadili. Dogu madagoaa ne gahigahi Abraham, mee ana dama ai, malaa, Au gu haga maluagina a mee, guu wanga gi mee ana dama. Au guu hai dono hagadili gi logowaahee.
“Au ga hagamodongoohia aga dogu aloho gi Jerusalem, gi digau huogodoo ala e noho i lodo di guongo mooho deelaa. Ma e aha maa dono henua guu hai di anggowaa, gei Au gaa hai di maa gii hai di hadagee, be di hadagee ne dogi ko Au i Eden. Di manawa lamalia mo di tenetene ga i golo, mono daahili hagaamu mo di mee bolo mee mai gi di Au.
“Agu daangada, hagalongo mai gi agu helekai: Au e wanga agu agoago gi nia henua, agu haganoho ga hagamaalama digaula. Au ga limalima dogu hanimoi e haga dagaloaha digaula. Di madagoaa o dogu aali gu hoohoo mai. Ko Au hua dela gaa dagi nia henua. Nia henua mogowaa e talitali Au gi hanimoi, digaula e talitali hagadagadagagee bolo Au ga haga dagaloaha ginaadou. Mmada gi di langi i nua, mmada gi henuailala. Di langi ga hagalee be di huiahi, henuailala ga ngudu be di gahu bobo, gei ana daangada huogodoo gaa mmade be nia lamu. Gei di hagamouli dela ga gaamai ko Au, e noho hua beelaa, dono hagaodi ai, gei dogu aali ga hagalawa nia mee huogodoo.
“Goodou ala e iloo nia mee ala e donu ge gu hagamau nadau manawa gi agu agoago, hagalongo mai gi di Au. Goodou hudee mmaadagu i di madagoaa nia daangada ma ga hagahuaidu goodou, idimaa digaula gaa hai be nia goloo ala e gai go hingodo! Gei di hagamouli dela ga gaamai ko Au le e noho hua beelaa, dono hagaodi ai, gei dogu aali ga i golo i nia madagoaa huogodoo.”
Dimaadua, ala aga, hagamaamaa ina gimaadou! Hai hegau gi o mogobuna, haga dagaloaha ina gimaadou; be o mogobuna nogo hai hegau ai namua loo. Ma kooe dela ne tuu di manu damanaiee o lodo di moana go Rahab gi ligilligi loo. 10 Ma Kooe labelaa dela ne hagamaangoo di tai, gaa hai di ala laa lodo nia wai, bolo gii hula digau ala e madamada humalia ai iei Goe nonua. 11 Digau ala ne haga dagaloaha Kooe i di haingadaa gaa dau loo i Jerusalem, ga manawa lamalia, ga dadaahili, ga wwolowwolo gi nua tenetene. Digaula ga tenetene gaa hana hua beelaa, ga hagalee lodo huaidu mo manawa gee.
12 Dimaadua e helekai, “Ma ko Au dela e hagamaaloo goodou. Goodou e aha ala e mmaadagu i tangada dela hua e mouli gaa made, dela dono hagadagadagagee ai be nia geinga tolo? 13 Goodou gu de langahia Dimaadua dela ne hai goodou, dela ne holo gi daha di langi, ga haganoho nia hagamau o henuailala? Goodou e aha ala e mmaadagu i di hagawelewele o digau ala e hagaduadua goodou, digau ala gu togomaalia belee daaligi goodou? Nadau hagawelewele e deemee di tale adu gi goodou. 14 Digau ala e lawalawa ga limalima di moholo maahede ang gi ginaadou, digaula ga mouli duainau ga maaluu ang gi ginaadou nia meegai i nia madagoaa huogodoo.
15 “Au go Dimaadua, go di godou God. Au e hagammidi di tai ge hagangoloolo nia beau. Dogu ingoo go Yihowah, di Gowaa Aamua! 16 Au ne hagamoholo gi daha di langi, ga haganoho nia hagamau o henuailala. Au e helekai gi Jerusalem, ‘Koe go agu daangada! Au gu gowadu gi di goe agu agoago, ge abaaba goe gi dogu lima.’ ”
Di hagalawa di duadua o Jerusalem
17 Jerusalem, ala aga, noho gi nua hagatogomaalia! Goe gu inu di ibu o di hagaduadua dela ne gowadu go Dimaadua i dono hagawelewele bolo gi inumia. Goe gu inu di maa, guu hai goe gi hingahinga.* Revelation 14.10; 16.19 18 Tangada e dagi goe ai, tangada i lodo au daangada e kumi doo lima e lahi goe ai.
19 Nia halauwa e lua e tale adu i tolongo e dahi: Do henua ga oho go tauwa, gei au daangada ga hiigai. Deai tangada e aloho i di goe ai. 20 I nia madaaduge o nia ala huogodoo, au daangada ga hingahinga i nadau paagege. Digaula e hai gadoo be di ee ma gaa kumi i lodo di gubenge tangada puu manu. Digaula gu longono di maaloo o di hagawelewele o God.
21 Goodou go digau duadua o Jerusalem, goodou ala e hingahinga be digau libaliba, 22 Dimaadua di godou God e abaaba goodou, ge helekai, “Au e daa gi daha mo goodou di ibu dela ne gowadu i lodo dogu hagawelewele. Goodou ga hagalee inu nia waini e hai goodou gi hingahinga. 23 Au gaa wanga nia maa gi digau ala e hagaduadua goodou, gi digau ala ne hai goodou gi kiikii i hongo nia ala, mo dagadagahi goodou be nia dogolia.”

*51.17: Revelation 14.10; 16.19