17
Jesus e dalodalo i de Ia
I muli ana helekai aanei, Jesus gaa mmada gi di langi, ga helekai, “Tamana, di madagoaa gu dau mai. Haga uda ina di madamada gi Tama, gei Tama ga haga madamada Goe. I do haga uda ang gi de Ia di mogobuna e dagi nia daangada huogodoo, bolo gii mee ai dana wanga di mouli dee odi gi digau huogodoo ala ne wanga Kooe gi de Ia. Gei di mouli e dee odi, dono hadinga e hai bolo gi iloo ginaadou Goe, go di God e donu hua e dahi, gi iloo labelaa Jesus Christ dela ne hagau mai Kooe. Au gu haga modongoohia do madamada gi henuailala. Au gu haga lawa dagu hegau dela ne gaamai Kooe bolo gi heia. Tamana! Haga madamada ina Au i mua o hadumada dolomeenei, gi di madamada dela nogo i dogu baahi i mua henuailala ne hai.
Jesus e dalodalo i ana dama agoago
“Au gu haga modongoohia Goe gi au daangada ala ne gaamai Koe gi di Au i henuailala. Nia daangada ni aau, gei Goe ne dugu mai digaula gi di Au. Digaula gu daudali au helekai, gei dolomeenei digaula gu iloo bolo nia mee huogodoo ala ne gaamai Kooe, la ne lloomoi i do baahi. Au guu wanga gi digaula nia agoago ala ne gaamai Kooe gi di Au, gei digaula guu kae nia maa. Digaula gu iloo bolo ma e donu bolo Au ne hanimoi i do baahi, gei gu hagadonu bolo Goe ne hagau mai Au.
“Au e dalodalo i digaula. Au hagalee dalodalo i digau henuailala hagatau, gei Au e dalodalo hua i digau ala ne gaamai Kooe gi di Au, i digaula nia dama ni aau. 10 Agu mee huogodoo nia mee ni aau, gei au mee huogodoo la nia mee ni aagu. Gei dogu madamada gu modongoohia aga mai i nadau baahi. 11 Dolomeenei, gei Au ga hanadu gi di Goe. Au ga hagalee noho i henuailala, gei digaula e noho i henuailala. Meenei dogu Damana Dabu! Benabena ina digaula i nia mahi o do ingoo, di ingoo dela ne gaamai Kooe gi di Au, gii hai digaula gii dahi, gadoo be Goe mo Au ala e dahi. 12 Dogu madagoaa nogo i baahi digaula, Au nogo benebene digaula i nia mahi o do ingoo, go di ingoo dela ne gaamai Kooe gi di Au. Au nogo madamada humalia i digaula, tangada digaula ne ngala ai, dela hua go tangada dela gu haga ingoo bolo e ngala, gii donu ai nia helekai o di Beebaa Dabu.* Pisalem 41.9; John 13.18 13 Dolomeenei gei Au ga hanadu, gei Au e helekai nia mee aanei i henuailala, bolo gii honu dogu tene i lodo nadau manawa. 14 Au guu wanga gi digaula au agoago, gei digau henuailala e de hiihai gi digaula, idimaa, ma digaula la hagalee digau ni henuailala, gadoo be Au dela hagalee tangada ni henuailala. 15 Au hagalee dangi adu bolo Goe gi daawa digaula gi daha mo henuailala, gei Au e dangi adu bolo Goe gi benabena ina digaula gi daha mo tangada haga magiaa. 16 Digaula hagalee digau ni henuailala, gadoo be Au dela hagalee tangada ni henuailala. 17 Hagadabu ina digaula adu gi di Goe gi di tonu. Au helekai la go di tonu. 18 Au ne hagau digaula gi lodo henuailala, gadoo be dau hagau mai Au gi lodo henuailala. 19 Au e hagadabu Au adu gi di Goe i digaula, bolo gii donu di hagadabu digaula adu gi di Goe.
Jesus e dalodalo i nia daangada huogodoo ala e hagadonu
20 “Au hagalee dalodalo hua i agu dama agoago, gei Au e dalodalo labelaa i digau ala e hagadonu Au mai nadau agoago. 21 Au e dalodalo i digaula huogodoo gii hai be di mee e dahi. Meenei Tamana, digaula belee hai gii noho i tau lodo, be Goe dela i ogu lodo, gei Au i oo lodo. Digaula belee hai gii hai be di mee e dahi, gei digau henuailala ga hagadonu bolo ma Kooe dela ne hagau mai Au. 22 Au ne wanga gi digaula di madamada dela ne gaamai Kooe gi di Au, bolo gii hai digaula gii dahi, be Gidaua ala e dahi. 23 Au i nadau lodo, gei Goe i ogu lodo, gei digaula gi hai hua be di mee e dahi, gii hai digau henuailala gi iloo bolo ma Kooe dela ne hagau mai Au, ge e aloho i digaula, be do aloho i di Au.
24 “Meenei Tamana, Goe ne dugu mai digaula gi di Au. Au e hiihai bolo digaula gi madalia Au i di gowaa dela e noho iei Au, gi gidee ginaadou ogu madamada, go nia madamada ala ne dugu mai Kooe gi di Au, i do aloho i di Au i mua di hai o henuailala.
25 “Meenei Tamana dela e donu, digau henuailala e de iloo e ginaadou Goe, gei Au e iloo e Au Goe. Gei digau aanei gu iloo bolo ma Kooe dela ne hagau mai Au. 26 Au ne haga modongoohia aga Goe gi digaula, gei Au ga duudagi hua beelaa, bolo di aloho dela ne gaamai Kooe gi di Au, la gii noho i nadau lodo, gei Au gii noho labelaa i nadau lodo.”

*17.12: Pisalem 41.9; John 13.18