13
Nia gowaa belee kumi hua igolo
Di madagoaa o Joshua ne madumadua, Dimaadua ga helekai gi mee, “Goe gu madua huoloo, gei nia gowaa la i golo hua ala belee kumi: go nia guongo huogodoo a Philistia mo Geshur, mo nia guongo o digau Avvim ga hanadu loo gi ngaaga. (Di gowaa mai di monowai go Shihor, i tagageinga o Egypt, ga hanadu gi bahi ngeia gi tagageinga o Ekron dela e hai bolo tenua ni digau Canaan. Nia king o Philistia le e noho i Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath mo Ekron.) Mo nia guongo huogodoo o digau Canaan, daabui mai Mearah (dela nogo hai mee ginai digau Sidon) gaa hana gaa tugi i Aphek, i tagageinga a Amor. Mo di gowaa digau Gebal, go Lebanon hagatau gaa tugi gi bahi i dua, mai Baal Gad dela i bahi i ngaaga o di Gonduu Hermon, gaa tugi gi di Ala Nnoonua o Hamath i bahi i ngeia. Nia gowaa aanei le e daabui mai hagatau nia henua o digau Sidon, ala e noho i nia guongo gonduu i mehanga nia Gonduu o Lebanon mo Misrephoth Maim. Au ga hagabagi digau aanei huogodoo gi daha i mua digau Israel. Goe duha ina nia gowaa i digau Israel, be dagu hai ne hagawaalanga adu gi di goe.* Numbers 33.54 Duha ina di gowaa deenei i nia madawaawa e hiwa mo di baahi di madawaawa Manasseh, gi hai mee ginai digaula.”
Di duwwe nia guongo ala i bahi i dua o Jordan
Di madawaawa Reuben mo Gad mo di baahi di madawaawa Manasseh la gu hai mee gi nia gowaa ala guu lawa di wanga go Moses, tangada hai hegau Dimaadua, gi digaula. Nia guongo aanei la i bahi i dua di monowai Jordan.* Numbers 32.33; Deuteronomy 3.12 Nadau gowaa e hana loo e tugi i Aroer (i taalinga di gowaa mehanga gonduu o Arnon) mo i di waahale dela i tungaalodo di gowaa baba deelaa, mo nia gowaa bapaba huogodoo mai i Medeba gaa tugi i Dibon. 10 Nadau gowaa e hana loo e tugi i di hagageinga o Ammon gaa hana loo gi nia waahale huogodoo ala nogo dagi go di king o Amor go Sihon, dela nogo dagi i Heshbon. 11 Nadau gowaa le e daabui mai Gilead, mo nia gowaa ala e dau gi Geshur mo Maacah, mo di Gonduu Hermon hagatau, mo tenua Bashan hagatau, gaa tugi i Salecah. 12 Mo nia henua o di king go Og, tangada hagamuliagina di madawaawa Rephaim, dela nogo dagi i nia waahale go Ashtaroth mo Edrei. Moses ne daaligi digau aanei ga hagabagi digaula gi daha mo nadau henua. 13 Gei digau Israel digi hagabagia gi daha digau Geshur mo Maacah. Digaula e noho hua igolo i Israel.
14 Moses digi wanga dana gowaa gi di madawaawa Levi. Digaula e hai mee gi tuhongo dela mai i nia tigidaumaha ala e dudu i hongo di gowaa dudu tigidaumaha ang gi Dimaadua, go di God o Israel, be di kai a Dimaadua ne hai gi Moses.* Deuteronomy 18.1
Nia gowaa ala ne wanga gi di madawaawa Reuben
15 Moses ne wanga di baahi di gowaa la gi nia madahaanau o di madawaawa Reuben e hai mee ginai. 16 Nadau gowaa le e tugi i Aroer (i taalinga di gowaa mehanga gonduu o Arnon) mo di waahale i tungaalodo di gowaa baba deelaa, mo nia gowaa i hongo di gowaa bapaba dela i di gili Medeba. 17 Mo Heshbon mo nia waahale huogodoo ala i hongo di gowaa bapaba deelaa: go Dibon, Bamoth Baal, Beth Baal Meon, 18 Jahaz, Kedemoth, Mephaath, 19 Kiriathaim, Sibmah, Zereth Shahar i hongo di gonduu i lodo di gowaa baba deelaa, 20 mo Beth Peor, mo nia mololo o di Gonduu Pisgah, mo Beth Jeshimoth, 21 mo nia waahale ala i hongo di gowaa bapaba mo tenua hagatau o Sihon, di king o Amor, dela nogo dagi i Heshbon. Moses gu daaligi a mee mo nia dagi o Midian: go Evi, Rekem, Zur, Hur, mo Reba. Digaula huogodoo nogo dagi nia guongo a king Sihon. 22 Tangada hagi aga mee i lodo digau ala ne daaligi go digau Israel la go Balaam, tama daane a Beor. 23 Jordan la go tagageinga i bahi i dai di gowaa di madawaawa Reuben. Aanei la nia guongo mono waahale ala ne wanga gi nia madahaanau o di madawaawa Reuben belee hai mee ginai.
Nia guongo ne wanga gi di madawaawa Gad
24 Moses guu wanga di baahi di gowaa gi nia madahaanau o di madawaawa Gad. 25 Nia gowaa digaula la aanei gadoo: di waahale go Jazer mo nia waahale huogodoo o Gilead, dahi baahi di gowaa Ammon gaa hana gaa tugi i Aroer dela i bahi i dua o Rabbah. 26 Nia gowaa digaula e hana e tugi i Heshbon gaa hana gi Ramath Mizpeh mo Betonim, mai i Mahanaim gaa tugi i di tagageinga a Lo Debar. 27 Mo Beth Haram, Beth Nimra, Sukkoth, Zaphon, mo nia guongo ala i golo o king Sihon o Heshbon, ala i lodo di gowaa mehanga gonduu o Jordan. Tagageinga bahi i dai o nia guongo aanei la go di Monowai Jordan gaa hana gaa tugi i di Tai o Galilee. 28 Aanei nia waahale llauehe mono waahale lligi ala ne wanga gi nia madahaanau o di madawaawa Gad belee hai mee ginai.
Nia guongo ne wanga gi di madawaawa Manasseh Bahi i dua
29 Moses ne wanga di baahi di gowaa gi nia madahaanau di baahi di madawaawa Manasseh e hai mee ginai. 30 Nadau gowaa le e tugi i Mahanaim mo nia gowaa huogodoo i Bashan, go nia guongo hagatau o di king o Bashan go Og, mo nia dama waahale e modoono o Jair i lodo o Bashan. 31 Nia gowaa digaula la go di baahi o Gilead, mo Ashtaroth mo Edrei, nia waahale aamua di king go Og i lodo Bashan. Nia gowaa huogodoo aanei la ne wanga gi nia madahaanau di baahi di madawaawa Machir tama daane a Manasseh.
32 Deenei di hai a Moses ne duwwe nia gowaa ala i bahi i dua o Jericho mo Jordan i di madagoaa mee nogo noho i Moab. 33 Moses digi wanga dana gowaa gi di madawaawa Levi. Mee ne hai gi digaula bolo nadau duhongo le e hai mai i nia mee ala e tigidaumaha gi Dimaadua, go di God o Israel.* Numbers 18.20; Deuteronomy 18.2

*13.6: Numbers 33.54

*13.8: Numbers 32.33; Deuteronomy 3.12

*13.14: Deuteronomy 18.1

*13.33: Numbers 18.20; Deuteronomy 18.2