33
Di haele mai Egypt gi Moab
Nnelekai aanei le e hagamodongoohia nia ingoo nia gowaa ala ne haga tuu aga nia waahale laa digau Israel i muli di nadau hagatanga mai i Egypt nogo dagi go Moses mo Aaron. Mai nnelekai Dimaadua, Moses guu hihi gi lala nia ingoo nia gowaa ala e haga tuutuu aga nadau hale laa.
Digau Israel ne hagatanga i Egypt i di madangaholu maa lima laangi o tahi malama o di ngadau, di laangi i muli di Pasoobaa matagidagi. I lala di madamada humalia o Dimaadua, digaula ne hagatanga i di waahale Rameses i mua nia golomada o digau Egypt, ala nogo danudanu nadau ulu mmaadua daane ala ne daaligi gii mmade go Dimaadua. Mee ne hai nia mee aanei belee haga modongoohia bolo Ia la koia e maaloo i nia god o Egypt.
Digau Israel ga hagatanga i Rameses ga haga duu aga nadau hale laa i Sukkoth. Nomuli gei digaula ga haga duu nadau hale laa i Etham i taalinga di anggowaa. Mai i golo, digaula gaa huli gi muli gi Pi Hahiroth, i baahi i dua o Baal Zephon, gaa noho hoohoo gi Migdol. Digaula ga hagatanga i Pi Hahiroth ga loo adu laa lodo Tai Mmee, gaa hula gi hongo di Anggowaa o Shur. I muli nadau taele i nia laangi e dolu, digaula ga haga duu nadau hale laa i Marah. Digaula ga hagatanga i golo, gaa hula gi Elim, gaa noho i golo, idimaa ma iai nia monowai uwa aga e madangaholu maa lua i di gowaa deelaa ge madahidu niu. 10 Digaula ga hagatanga i Elim gaa noho hoohoo gi di Malua o Suez.* Di ingoo di tai deenei i nnelekai Hebrew go Yam Suph dono hadinga bolo di Tai o nia Aalek 11 Nomuli, digaula gaa noho i lodo di Anggowaa o Sin. 12 Nomuli gaa noho i Dophkah, 13 ge nomuli i Alush. 14 Nomuli go Rephidim, di gowaa ono wai ai belee inu go digaula.
15-37 Mai Rephidim gaa tugi di gonduu Hor, digaula ne nohonoho i nia gowaa aanei: di Anggowaa o Sinai, Kibroth Hattaavah Kibroth Hataavah, dono hadinga bolo Nia Daalunga o di Hiihai, Hazeroth, Rithmah, Rimmon Perez, Libnah, Rissah, Kehelathah, di Gonduu Shepher, Haradah, Makheloth, Tahath, Terah, Mithkah, Hashmonah, Moseroth, Bene Jaakan, Hor Hagidgad, Jotbathah, Abronah, Ezion Geber, di Anggowaa o Zin (deelaa la go Kadesh), mo di Gonduu Hor i taalinga tenua go Edom.
38-39 Mai telekai Dimaadua, Aaron tangada hai mee dabu gaa gaga gi tomo di Gonduu Hor. Nia ngadau o maa gu lau madalua maa dolu (123), gei mee gaa made i golo i tahi laangi o di lima malama o di madahaa ngadau i muli di hagatanga digau Israel i Egypt.* Numbers 20.22-28; Deuteronomy 10.6; 32.50
40 Di king o Arad i bahi i ngaaga o Canaan ne longono bolo digau Israel e loomoi.* Numbers 21.1
41-49 Mai di Gonduu Hor gaa tugi loo gi nia gowaa maalama o Moab, digau Israel ne hagaduu aga nadau hale laa i nia gowaa aanei: Zalmonah, Punon, Oboth, nia Gowaa Mooho o Abarim i lodo tenua Moab, Dibon Gad, Almon Diblathaim, di gowaa gonduu o Abarim e hoohoo gi di Gonduu Nebo, mo i hongo di Anggowaa o Moab i di baahi gi golo di monowai Jordan e huli adu gi Jericho, i mehanga Beth Jeshimoth mo di gowaa mehanga gonduu o Acacia.
Nnelekai hagamaamaa i mua di loo adu gi di baahi i golo di monowai Jordan
50 I hongo di gowaa baba o Moab i di baahi gi golo Jordan mai Jericho, Dimaadua ga helekai gi Moses 51 nnelekai aanei ang gi digau Israel: “Goodou ma gaa hula gi di baahi i golo di monowai Jordan e hula gi Canaan, 52 goodou e hai gi hagabagi gi daha nia daangada huogodoo o tenua deelaa. Oha ina gi daha nadau ada balu god huogodoo ala ne hai gi nia hadu mo baalanga mo nadau gowaa hai daumaha huogodoo. 53 Noho gii mau i tenua deelaa, idimaa Au e gowadu di maa gi goodou. 54 Duha ina tenua i nia madawaawa mo nia madahaanau, e hai di hudihudi, e wanga nia gowaa llauehe gi nia madahaanau ala e dogologo, gei nia gowaa lligi la gi wanga ina gi nia madahaanau ala e hogoohi.* Numbers 26.54-56 55 Gei maa goodou ga hagalee hagabagi digau tenua deelaa gi daha, digau ala e dubu i golo la gaa hai nia mee e haga huaidu goodou gadoo be nia madageinga i lodo godou golomada, be nia laagau duduia i lodo godou baahi, digaula gaa hai di nadau dauwa adu gi goodou. 56 Maa goodou ga hagalee hagabagi digaula gi daha, gei Au ga haga huaidu goodou be dagu haga huaidu digaula.”

*33.10: Di ingoo di tai deenei i nnelekai Hebrew go Yam Suph dono hadinga bolo di Tai o nia Aalek

33.15-37: Kibroth Hataavah, dono hadinga bolo Nia Daalunga o di Hiihai

*33.38-39: Numbers 20.22-28; Deuteronomy 10.6; 32.50

*33.40: Numbers 21.1

*33.54: Numbers 26.54-56