20
Nia Waahale Pala Daangada
Dimaadua ga helekai gi Joshua bolo gi helekai gi digau Israel, “Hilihilia godou waahale pala hagammuni daangada dela gu helekai iei Au gi Moses bolo gi hagi adu gi di goe. Maa iai tangada i goodou gaa tiba ga daaligi dana dangada gaa made, geia gaa lele hagammuni gi golo i tangada dela e hiihai e tala di hui. Gei mee gaa lele gi tei nia waahale aanei, hana gi di gowaa hagi aga i di ngudu di bontai di waahale, hagamodongoohia ina gi nia dagi o di waahale deelaa di mee dela ne hai. Gei digaula ga haga ulu a mee gi lodo di waahale, gaa wanga di gowaa e noho iei mee, gii mee ai di noho i golo. Maa tangada ga halahala a mee gi di gowaa deelaa e hiihai e tala di hui, gei digau o di waahale deelaa hagalee wanga a mee gi tangada deelaa. Digaula e hai gi abaaba a mee, idimaa mee ne tiba hua ga daaligi dana dangada, hagalee mai i lodo di hagawelewele. Mee e mee di noho hua i lodo di waahale deelaa, gaa dae loo gi di gabunga damana gaa hai, be di madagoaa tagi hai mee dabu la guu made. Gei mee gaa mee di hana labelaa gi dono guongo donu dela ne hanimoi ai.”
Malaa, digaula gu hilihili nia waahale aanei i bahi i dai Jordan,
go Kedesh i lodo Galilee i tenua gonduu o Naphtali,
mo Shechem i tenua gonduu o Ephraim,
mo Hebron i tenua gonduu o Judah.
Gei digaula gu hilihili nia waahale aanei i bahi i dua Jordan,
go Bezer i di anggowaa baba i bahi i dua o Jericho i lodo tenua o Reuben,
mo Ramoth i tenua go Gilead,
mo Golan i Bashan i lodo tenua o Manasseh.
Aanei la nia waahale abaaba dangada ala ne hilihili ang gi digau Israel huogodoo mo digau mai i daha ala e noho madalia digaula. Maa tangada guu tiba gu daaligi dana dangada gaa made, le e mee di gida dono gowaa e bala ai i tei nia guongo aanei i tangada dela e hiihai e tala di hui. Digaula e deemee di daaligi gii mmade gaa dae loo gi di gabunga la gaa hai.* Numbers 35.9-34; Deuteronomy 4.41-43; 19.1-13

*20.9: Numbers 35.9-34; Deuteronomy 4.41-43; 19.1-13