23
Taga aloha a Joshua hagamuliagina
Mai gi no muli Dimaadua guu dugu ang gi digau Israel gii noho i di aumaalia i nadau hagadaumee. Di madagoaa deelaa, gei Joshua gu madumadua, gei mee ga gahi mai digau Israel huogodoo, digau mmaadua, nia dagi, digau hai gabunga, mo nia dagi o nia daangada, ga helekai, “Au gu madumadua dolomeenei. Goodou gu gidee goodou nia mee huogodoo Dimaadua, go di godou God, ne hai ang gi nia henua aanei idimaa go goodou. Dimaadua, go di godou God, nogo heebagi i di godou lohongo. Au guu wanga nia gowaa ala e dubu gi godou madawaawa e hai mee ginai, mono gowaa ala guu kumi ko au, mai i di Monowai Jordan i bahi i dua gaa hana gi di Tai go Mediterranean i bahi i dai. Dimaadua, go di godou God, ga hagabagi digaula gi daha mo goodou. Mee gaa hono digaula gi daha mo godou mua, gei goodou ga hai mee gi nia gowaa digaula, be di hagababa Dimaadua, go di godou God, ne hai adu gi goodou. Goodou gi maaloo, gii pula i goodou gii hai digau e daudali nnaganoho huogodoo ala guu hihi gi lodo di Beebaa Nnaganoho Moses. Hudee haga delangahia ina tei haganoho i nia maa. Goodou hudee hagabuni ina goodou gi digau o nia guongo ala e dubu i godou baahi, be e helehelekai nia ingoo o nia god digaula, be e hai hegau gi nia ingoo o nia god digaula i lodo godou hagababa, be e hai daumaha ginai be e pala ang ginai. Goodou gi manawa dahi hua gi Dimaadua, be di godou hai nogo hai gaa dae mai gi dolomeenei. Dimaadua gu hagabagi nia henua maaloo dangihi gi daha mo goodou i di godou lloo adu gi tenua deenei, hagalee tenua guu mee di duu hai baahi adu gi goodou ai. 10 Di ingoo hua tangada e dahi i goodou e mee di hagabagi ana daane e mana gii llele gi daha, idimaa Dimaadua, go di godou God, e heebagi i godou lohongo, be dana hagababa ne hai.* Deuteronomy 3.22; 32.30 11 Malaa, goodou gii pula i goodou, gii hai digau e aloha i Dimaadua, go di godou God. 12 Maa goodou ga de hagalongo ga buni anga gi nia guongo ala e dubu hua igolo i godou baahi, ga hai lodo gi digaula, 13 goodou la gi iloo bolo Dimaadua, go di godou God, la ga hagalee hagabagi gi daha mo godou mua digau o nia henua aanei. Digaula gaa hai digau e hagalliga huoloo ginai goodou, gadoo be di hele be di lua llala, gei e hagammae huoloo adu gi goodou be di mmae o di loahi ma ga haga maawa godou dua, be di manga laagau duduia i lodo godou golomada. Di hai deenei e hai hua beelaa gaa dae loo gi tangada e dahi e dubu ai i hongo tenua humalia deenei ne gowadu go Dimaadua, di godou God.
14 “Dolomeenei gei dogu madagoaa e made iei au guu dae mai. Goodou huogodoo gu iloo i lodo godou manawa mo i lodo godou mouli bolo Dimaadua, go di godou God, la gu gowadu nia mee humalia huogodoo ala ne hagababa adu gi goodou. Ana hagababa ne hai gu haga kila aga huogodoo, hagalee di mee digi heia ai. 15 Gei dana haga kila aga ana hagababa huogodoo adu gi goodou, dela hogi dana haga kila aga ana hagaduadua huogodoo ala gu hagababa go Mee adu gi goodou. 16 Maa goodou ga hagalee haga kila aga di hagababa a Dimaadua, go di godou God, dela e hiihai ginai bolo goodou gi hagakila ina aga, gei goodou e hai hegau mo e daumaha gi nia balu ieidu, malaa, mai i lodo dono hagawelewele, gei Mee ga hagaduadua goodou, gei tangada e dahi i goodou e dubu ai i hongo tenua humalia deenei ne gowadu go Mee gi goodou.”

*23.10: Deuteronomy 3.22; 32.30