2
Di king a Dimaadua ne hilihili
Ma e aha dela digau tuadimee e haga togotogomaalia
bolo ginaadou e hai baahi?
Ma e aha dela nia daangada e haganohonoho nadau hagamamaanadu balumee?
Nadau king mo nadau dagi e haga togotogomaalia
bolo ginaadou e hai baahi gi Dimaadua mo dana king dela ne hilihili.* Acts 4.25-26
Digaula e helekai,
“Gidaadou ga haga maahede gidaadou gi daha mo nia haganoho meemaa,
gaa kili gi daha mo gidaadou nia mogobuna meemaa ala e dagi gidaadou!”
 
Di Tagi e gadagada mai i dono lohongo king i di langi,
ge e helekai haga balumee nia hagamaanadu digaula.
Gei Mee ga helekai gi digaula i lodo dono hagawelewele,
gaa hai digaula gi mmaadagu huoloo i dono hagawelewele,
ga helekai, “Au guu dugu dagu king dela ne hilihili
gi hongo dagu gonduu haga madagu go Zion.”
 
Di king ga helekai,
“Au ga haga iloo nia mee a Dimaadua ala ne helekai ai.
Mee ne helekai mai boloo,
‘Goe go dagu dama daane. Dangi nei gei Au guu hai tamana ni oou.* Acts 13.33; Hebrews 1.5; 5.5
Dangi mai, gei Au ga gowadu gi di goe digau tuadimee huogodoo.
Henuailala hagatau gaa hai di mee ni aau.
Goe ga daaligi digaula gi togodogo baalanga.
Goe ga hagamaawa digaula gi meheuheu dagidahi gadoo be di loaabi hadu.’ ”* Revelation 2.26-27; 12.5; 19.15
 
10 Malaa, goodou go nia king, goodou hagalongo gi dagu helekai,
ge goodou go nia dagi o henuailala, goodou la gi hagalongo gi di haga iloo deenei:
11 Goodou hai hegau gi Dimaadua mo di mmaadagu, mo di polepole,
12 mo di pala gi Mee gi de nnoo aga di hagawelewele o Maa hagalimalima,
gei goodou gaa mmade hagalimalima.
E haga maluagina go digau huogodoo ala e hula gi Mee
bolo gi abaaba lia ginaadou.

*2.2: Acts 4.25-26

*2.7: Acts 13.33; Hebrews 1.5; 5.5

*2.9: Revelation 2.26-27; 12.5; 19.15