HEBREWS
Di Lede ang gi Digau o Hebrew
Di haga modongoohia:
Di lede ang gi digau o Hebrew la ne hihi ang gi di hagabuulinga dama a Christ ala guu tale gi di haingadaa, idimaa digaula nia dama ni Christ, gei digaula bolo gaa kili gi daha nadau hagadonu. Tangada dela ne hihi di lede deenei e hagamaaloo aga nadau hagadonu. Mee e agoago gi digaula bolo Jesus Christ la go di hagagida hagaodi ge donu ni God. Tangada hihi e haga modongoohia nia donu e dolu (3):
1) Jesus go Tama a God, dono hagaodi ai, ne hagalongo huoloo gi dono Damana i dana kae di hagaduadua. Malaa, deenei di hai o Tama a God, Jesus e aamua i nia soukohp ala i lodo di Beebaa Namua, i digau di langi, mo Moses.
2) God gu haga modomodongoohia di hai o Jesus ne hai tangada hai mee dabu dono hagaodi ai, e koia e aamua i digau hai mee dabu mai namua.
3) Tangada dela ma ga hagadonu a Jesus, geia gu mehede gi daha mo ono huaidu, di made, mo di madagu. Jesus, Tagi Aamua Hai mee dabu e wanga gi nia daangada di hagamouli e donu, dela nogo hai dono ada go nnagadilinga haihai daumaha mo nia tigidaumaha manu o digau o Jew.
Tangada hihi e hagamaaloo aga digau ala ma gaa dau di lede deenei, bolo gi daudalia hua beelaa, gi manawa dahi gi nadau hagadonu, gei i lodo di mada e 11, mee e haga langahia labelaa digau ala ne kila humalia nadau hagadonu i lodo di kai digau Israel. Gei mee e hagamahi gi digaula i lodo di mada e 12 bolo gi daudalia i di manawa dahi gaa dae loo gi di hagaodi, gii mmada gi Jesus, ge gii tuu maaloo i lodo di hagaduadua mo nia dadaaligi huogodoo ala e tale ang gi digaula.
Mee ne haga lawa dana lede deenei gi nia helekai hagamaaloo.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Christ di haga modongoohia dogomaalia o God (1.1-3)
Christ koia e aamua i digau di langi (1.4—2.18)
Christ koia e aamua i Moses mo Joshua (3.1—4.13)
Nnegau hai mee dabu a Christ koia e aamua i nia hegau digau hai mee dabu (4.14—7.28)
Di hagababa a Christ koia e aamua i nia hagababa huogodoo (8.1—9.22)
Tigidaumaha a Christ koia e aamua i nia tigidaumaha ala i golo (9.23—10.39)
Di hagalabagau o di hagadonu (11.1—12.29)
Di hagaodi o di lede deenei (13.1-25)
1
Nnelekai a God mai baahi dana Dama
I mua loo gei God ne helekai gi tadau maadua mmaadua mai baahi nia soukohp i nia hagadilinga ala i nia holongo e logo. Gei i lodo nia laangi muliagi aanei, God ne helekai mai gi gidaadou mai baahi dana Dama. God ne hai di langi mo henuailala mai i dana Dama, gei God gu hilihili a Mee e hai mee gi nia mee huogodoo i di hagaodi. Mee e maahina be di madamada o God, e hai gadoo be God. Mee e daahi di langi mo henuailala gi ana helekai mogobuna. I muli dono haga madammaa nia huaidu o nia daangada huogodoo, Mee guu noho i di baahi gau donu o God, go di Mogobuna Muginua.
Di aamua Tama a God
Tama a God la ne hai gi mada aamua i digau di langi, gadoo be dono ingoo dela ne wanga gi de Ia le e mada aamua i nadau ingoo. Idimaa, God la digi helekai gi tei ana gau di langi boloo,
“Goe go dagu Dama daane,
dangi nei gei Au guu hai Tamana ni oou.”* Pisalem 2.7; 2-Samuel 7.14; 1-Chronicles 17.13
Gei God digi helekai labelaa i tei ana gau di langi boloo,
“Au gaa hai Tamana ni mee,
gei Mee gaa hai Tama daane ni aagu.” * 2-Samuel 7.14
I mua di madagoaa God ne hagau mai dana Dama gi henuailala, Mee gu helekai boloo,
“Digau di langi a God huogodoo
e hai loo gi daumaha gi Mee.”* Deuteronomy 32.43
Deenei di mee a God ne helekai ai i digau di langi boloo,
“God e hagau ana gau di langi be nia madangi,
ga hagau ana gau hai hegau be nia ulaula o di ahi.”* Pisalem 104.4
Gei God gu helekai i di Tama boloo,
“Meenei God, do lohongo king
gaa noho hua beelaa!
Goe e dagi au daangada gi di tonu.* Pisalem 45.6-7
Goe e aloho i nia mee ala e donu,
ge e de hiihai gi nia mee hai gee.
Delaa laa, doo God guu dugu Goe
gi baahi nua o ehoo
i dana hagatulu Goe gi di lolo o di tenetene.”
10 Mee gu helekai labelaa,
“Goe go Tagi, ne hai henuailala i taamada,
oo lima ne hai nia haga honu nia langi i nua.* Pisalem 102.25-27
11 Nia mee huogodoo aanei ga hagalee,
gei Goe e noho hua beelaa.
Nia mee huogodoo ga hagalee,
gadoo be nia gahu ala e ngudu.
12 Goe gaa wini nia maa be di gahu ulu laa daha,
ga waahei be nia gahu uluulu,
gei Goe e noho hua be Goe,
e mouli gaa hana hua beelaa.”
13 God digi helekai gi tangada i ana gau di langi boloo,
“Noho i dogu baahi gau donu,
gaa dae loo gi dogu madagoaa gaa dugu o hagadaumee
gi lala o babaawae.”* Pisalem 110.1
14 Digau di langi la nia aha? Digaula la nia hagataalunga e hai hegau gi God, ge ne hagau mai belee hagamaamaa digau ala ga hai mee gi di hagamouli.

*1.5: Pisalem 2.7; 2-Samuel 7.14; 1-Chronicles 17.13

*1.5: 2-Samuel 7.14

*1.6: Deuteronomy 32.43

*1.7: Pisalem 104.4

*1.8: Pisalem 45.6-7

*1.10: Pisalem 102.25-27

*1.13: Pisalem 110.1