22
Talodalo manawa gee mo taahili hagaamu* Taahili ni David
Dogu God, dogu God, Goe gu diiagi au beleiaha?
Au gu dangidangi adu i di hagamaamaa, gei di hagamaamaa digi hanimoi.* Matthew 27.46; Mark 15.34
Meenei dogu God, au gu gahigahi Goe i di aa, gei Goe hagalee helekai mai.
Ma gaa boo, gei au e gahigahi labelaa, au hagalee noho.
Malaa, Goe dela go di God hagamadagudia
dela e noho i hongo do lohongo, go Kooe dela e haga hagaamu go Israel.
Madau damana ala namua nogo hagadagadagagee adu gi di Goe,
digaula e hagadagadagagee adu gi di Goe, gei Goe e haga dagaloaha digaula.
Digaula nogo gahigahi Goe, gei digaula guu too gi daha mo di haingadaa.
Digaula nogo hagadagadagagee adu gi di Goe,
gei di hagadagadagagee o digaula adu gi di Goe guu gila.
 
Gei au gu hagalee tangada, au e hai be di mee maaloo
dela e de hiihai ginai ge e haga balumee go digau huogodoo!
Digau huogodoo ala ma ga mmada mai gi di au
le e hai nadau dadaagala i di au.
Digaula e hagatolotolo gi daha nadau holole ge e lialiagi nadau libogo,* Matthew 27.39; Mark 15.29; Luke 23.35
mo di helekai, “Goe gu hagadagadagagee gi Dimaadua,
gei Mee e aha dela hagalee haga dagaloaha goe?
Maa nei bolo Dimaadua le e hiihai adu gi di goe,
Mee la e aha dela hagalee hagamaamaa goe?”* Matthew 27.43
 
Ma Kooe hua dela nogo benebene au i dogu madagoaa ne haanau ai,
gei di maa Kooe labelaa dela nogo hagaloohi au i dogu madagoaa nogo ligiana.
10 Au nogo hagadagadagagee adu gi di Goe mai i dogu madagoaa ne haanau ai,
gei di maa Kooe hua dela nogo hai di God ni oogu i nia madagoaa huogodoo.
11 Goe hudee haga mogowaa ina Goe gi daha mo au!
Nia haingadaa llauehe gu hoohoo mai, gei di maa tangada e hagamaamaa au ai.
 
12 Nia hagadaumee e dogologowaahee e haganiga au gadoo be nia kau daane,
digaula e hai gadoo be nia kau daane llamu dauwa o Bashan.
13 Digaula e hanga nadau ngudu be nia laion,
e wwolowwolo bolo ginaadou e hahaahi au.
 
14 Au gu deai ogu mahi ai, ogu mahi gu hagalee
gadoo be nia wai ala ne malingi gi hongo di gelegele.
Ogu iwi huogodoo gu monnono gi daha mo nadau dudaginga,
mo dogu hadu manawa gu waiwai gadoo be nia kiliidi.
15 Dogu akii gu maangoo gadoo be nia gohu dogolia.
Dogu holole gu pigi aga gi baahi gi nua dogu ngudu.
Goe ne diiagi au gi lodo nia gohu dogolia bolo gii made au.
 
16 Di buini gau huaidu e haganiga mai i dogu gili
gadoo be di hagabuulinga paana e mmui mai gi di au.
Digaula e gadigadi ogu lima mo ogu wae.
17 Ogu iwi huogodoo gu kila mai haga modongoohia.
Ogu hagadaumee e madamada mai gi di au mo di dadaumada au.
18 Digaula e bilei gi ogu gahu, mo di duwwe nia maa i ginaadou.* Matthew 27.35; Mark 15.24; Luke 23.34; John 19.24
 
19 Meenei Dimaadua, Goe hudee haga mogowaa ina Goe gi daha mo au!
Goe hagalimalima mai, e daa au gi daha mo di haingadaa!
20 Haga dagaloaha ina au gi daha mo tulumanu dauwa.
Haga dagaloaha ina dogu mouli gi daha mo nia paana aanei.
21 Daawa au gi daha mo nia laion aanei.
Au gu deai dogu hagamaamaa i mua nia kau daane llamu dauwa aanei ai.
 
22 Au ga hagi anga do ingoo gi ogu duaahina.
Au ga hagaamu Goe i lodo nadau hagabuulinga daangada,* Hebrews 2.12
23 ga helekai boloo, “Goodou go nia daane hai hegau a Dimaadua,
goodou hagaamuina a Mee!
Goodou go di hagadili ni Jacob, goodou hagalaamua ina a Mee!
Goodou go digau Israel, goodou daumaha gi Mee!
24 Mee hagalee diiagi digau hagaloale,
be e haga balumee nia hagaduadua digaula.
Mee hagalee huli gi daha mo digaula,
Mee e hila ang gi digaula i di nadau madagoaa ma ga gahigahi a Mee.”
 
25 Au ga hagaamu Goe i lodo nia hagabuulinga llauehe.
Au gaa hai agu tigidaumaha ala ne hagababa adu ko au
i mua digau ala e daumaha adu gi di Goe.
26 Digau hagaloale gaa gai nadau hagabae mee ala e hiihai ginai.
Digau ala e lloomoi gi Dimaadua ga hagaamu a Mee.
Digaula la gi haadanga lamalia gaa hana hua beelaa!
 
27 Nia henua huogodoo ga langahia a Dimaadua.
Digaula ga maaliu mai gi Mee mai i nia mada huogodoo o henuailala.
Nia hagadilinga daangada henua huogodoo ga daumaha gi Mee.
28 Dimaadua la di king, go Mee e dagi nia henua.
 
29 Nia daangada hagamuamua huogodoo gaa pala gi Mee.
Nia daangada dangada huogodoo gaa pala gi mua o Mee.
30 Nia adu daangada huogodoo ala ga lloo aga dagidilaangi ga hai hegau gi Mee.
Digaula ga hagi anga gi nia madahaanau ala ga lloo aga maalia di hai o Dimaadua.
31 Nia daangada ala digi haanau ga hagalongo boloo,
“Di Tagi gu benebene ana daangada!”

*^ Taahili ni David

*22.1: Matthew 27.46; Mark 15.34

*22.7: Matthew 27.39; Mark 15.29; Luke 23.35

*22.8: Matthew 27.43

*22.18: Matthew 27.35; Mark 15.24; Luke 23.34; John 19.24

*22.22: Hebrews 2.12