23
Dimaadua go tadau Hagaloohi* Taahili ni David
Dimaadua go dogu Hagaloohi.
Au guu dohu i nia mee huogodoo.
Mee e hai au gi hagamolooloo i lodo di gowaa geinga tolo humalia,
gaa dagi au gi nia monowai madammaa.* Revelation 7.17
Mee e hagamaaloo aga au, e dagi au i lodo nia ala e donu,
e hagalaamua ai dono ingoo.
 
Meenei Dimaadua,
ma e aha maa au gaa hana i lodo di gowaa bouli dongoeho,
gei au hagalee madagu, idimaa Goe dela e madalia au.
Dau madaagoo mo dau dogodogo hagaloohi siibi e hagaloohi au.
 
Goe e hagatogomaalia dau hagamiami mai gi di au
i di gowaa dela e mee di mmada ai ogu hagadaumee huogodoo mai gi di au.
Goe e hagalaamua au mo di hagatulu dogu libogo gi nia lolo kala,
mo di haga hau dagu ibu gii honu.
Au gu iloo bolo o humalia mo do aloho la ga noho mau madalia au
i nia laangi huogodoo ala e mouli iei au,
gei au gaa noho i doo hale i di waalooloo o dogu mouli.

*^ Taahili ni David

*23.2: Revelation 7.17