30
Talodalo danggee* Taahili ang gi di haga dabu di Hale Daumaha. Taahili ni David
Au e hagaamu Goe, meenei Dimaadua,
idimaa Goe dela ne haga dagaloaha au, ne hai ogu hagadaumee
gi de gadagada haganneennee au.
Au ne dangidangi adu gi di Goe belee hagamaamaa au,
meenei Dimaadua, go dogu God, gei Goe hogi gu hagamaaloo aga au.
Goe gu benebene au gi daha mo taalunga.
Dogu hana hua gi baahi digau mmade, gei Goe guu hai au gi mouli.
 
Goodou go nia daangada huogodoo a Mee ala e manawa dahi,
goodou daahili hagaamu ina Dimaadua.
Gi langahia e goodou nia mee a Tangada Haga madagudia ala ne hai,
ga danggee gi Mee!
Di hagawelewele o Maa le e hai hua hagabalua,
gei tumaalia o Maa le e waalooloo be di waalooloo o di mouli o tangada.
Nia wai dangi e mee di hali i di boo, gei di tenetene le e hanimoi i di luada.
 
Au ne hagalongo iha i ogu lodo bolo au guu tanga gi daha
mo nia haingadaa, gei au ga helekai i lodo dogu manawa boloo,
“Au gu deemee loo di magedaa.”
Goe gu humalia huoloo mai gi di au, meenei Dimaadua,
Goe gu duuli au gadoo be di abaaba dauwa i hongo di gonduu.
Ga nomuli, gei Goe gaa bala hagammuni i di au, gei au gu madagu.
 
Au gu gahigahi Goe, meenei Dimaadua,
au gu dangidangi i di hagamaamaa adu gi di Goe, ga helekai,
“Ma di aha e kae Kooe i di au, maa au ma gaa made?
Ma nia hagahumalia aha e kae Kooe i di au,
maa au ma gaa bala i lodo taalunga?
E hai behee, digau ala guu mmade le e mee di hagaamu Goe?
Digaula e mee di hagadele di hai o do dumaalia deeodi?
10 Hagalongo mai gi di au, meenei Dimaadua,
mo di manawa dumaalia mai gi di au!
Meenei Dimaadua, hagamaamaa ina au!”
 
11 Goe guu huli dogu manawa gee guu hai au gi gaalege tenetene.
Goe gu daa gi daha dogu manawa gee guu hii au gi di tenetene.
12 Malaa, au hagalee bolo ga noho hua deemuu,
au ga daahili e hagaamu Goe.
Meenei Dimaadua, Goe la di God ni oogu,
au ga danggee adu gi di Goe ga hana hua deeodi.

*^ Taahili ang gi di haga dabu di Hale Daumaha. Taahili ni David