31
Talodalo hagadagadagagee gi Dimaadua* Taahili ni David
Au e hanadu gi di Goe, meenei Dimaadua, belee hagaloohi Kooe.
Goe hudee heia au gi magedaa.
Goe di God e donu, au e dangi adu gi di Goe gi haga dagaloaha ina au!
Hagalongo mai! Haga dagaloaha ina au dolomeenei!
Goe gii hai dogu gowaa e bala iei au
bolo gi hagaloohi au Kooe,
Goe go dogu hagaloohi e haga dagaloaha au.
 
Goe go dogu gowaa e hagamalu iei au, mo dogu haga dagaloaha.
Aago ina au mo di dagia au e hagalaamua ai do ingoo.
Benabena ina au gi daha mo di hele dela gu haganoho mai gi di au.
Duulia au gi daha mo nia haingadaa.
Au gu dugu adu au gi di Goe gi madamada humalia ai.
Goe ga haga dagaloaha au, meenei Dimaadua,
Goe la di God manawa dahi.* Luke 23.46
 
Goe e de hiihai gi digau ala e daumaha gi nia balu god tilikai,
gei au e hagadagadagagee adu gi di Goe.
Au ga manawa lamalia mo di tenetene,
idimaa go do manawa aloho dee modu.
Goe e gidee ogu hagaduadua, Goe e iloo ogu haingadaa.
Goe digi hai ogu hagadaumee gi kumudia au.
Goe gu gaamai gi di au di moholo gii hana gi nia gowaa ala e hiihai ginai au.
 
Dumaalia mai gi di au, meenei Dimaadua,
idimaa au gu haingadaa mai gi di au.
Ogu golomada gu duadua di dangidangi. Au gu ogu mahi ai.
10 Au gu ogu mahi ai i dogu manawa gee,
mo dogu dangidangi gu haga bodobodo mai dogu mouli.
Au gu bagege mai i ogu haingadaa huogodoo, ogu iwi gu paagege labelaa.
 
11 Ogu hagadaumee huogodoo, gei e donu go digau ala i dogu baahi,
le e haga balumee au.
Digau ala e iloo ginaadou au le e mmaadagu i di au.
Digaula ma ga mmada mai gi di au i hongo di ala, le e hula e llele gi daha.
12 Nia daangada huogodoo gu de langahia e ginaadou au,
e hai bolo au guu made.
Au guu hai gadoo be di balumee ne hudu gi daha.
13 Au e longono nia leelee hagamoolee o ogu hagadaumee dogologowaahee.
Di madagu gu i ogu daha!
Digaula e haga noho di nadau hai dela belee hai baahi mai gi di au,
belee daaligi au gii made.
 
14 Gei au e hagadagadagagee hua adu gi di Goe,
meenei Dimaadua, Kooe go dogu God!
15 Goe e madamada humalia i di au i nia madagoaa huogodoo.
Haga dagaloaha ina au gi daha mo ogu hagadaumee,
gi daha mo digau ala e hagahuaidu au.
16 Mmada mai gi dau dangada hai hegau deenei i di manawa dumaalia.
Haga dagaloaha ina au gi do manawa aloho dee modu.
17 Au e dangidangi adu gi di Goe, meenei Dimaadua.
Goe hudee heia au gi langaadia. Heia digau huaidu gi langaadia,
digaula gi hula hua deemuu gi lala gi tenua o digau mmade.
18 Heia digau hai kai tilikai aalaa gii noho deemuu,
digau hagamuamua huogodoo mo digau haga balumee dangada,
digau ala e haga balumee digau ala e donu.
 
19 E haga goboina huoloo go nia mee humalia
ala e benebene Kooe ang gi digau ala e hagalaamua Goe!
Digau huogodoo gu iloo bolo Goe e humalia huoloo,
ge e benebene mo di abaaba hagahumalia
digau ala e hagadagadagagee adu gi di Goe.
20 Goe e hagammuni digaula hagahumalia i mua o hadumada
gi daha mo nia haganohonoho o nia daangada.
Goe e hagammuni digaula gi lodo di gowaa humalia
gi daha mo nia helekai huaidu o nadau hagadaumee.
 
21 Hagaamu ina Dimaadua!
E hagagoboina huoloo behee go Mee dela ne hagamodongoohia mai
dono aloho gi di au i di madagoaa ogu hagadaumee
la ne hii mai i dogu gili ga heebagi mai.
22 Au gu madagu huoloo, gu maanadu bolo Mee guu hudu au gi daha,
ge deeai, Mee gu longono Ia dagu dangi
i dogu madagoaa ne gahigahi a Mee belee hagamaamaa au.
 
23 Aloho i Dimaadua, goodou huogodoo ala go ana daangada manawa dahi!
Dimaadua e abaaba digau ala e manawa dahi!
Gei Mee e hagaduadua digau ala e hagamuamua
gii tau gi nadau mee hala ala ne hai.
24 Goodou huogodoo ala e hagadagadagagee gi Dimaadua,
goodou gi maaloo mo di hagamahi.

*^ Taahili ni David

*31.5: Luke 23.46