32
Di haagi mo tumaalia* Taahili ni David
E maluagina go tangada dela gu maahede ono huaidu,
gu haga de langahia ono hala go God.
E maluagina go tangada dela hagalee hai baahi ginai a Dimaadua
i ana mee hala ne hai, gei mee gu mehede gi daha mo nia hagadilinga halahalau huogodoo.* Romans 4.7-8
 
Dogu madagoaa dela digi haagia ogu huaidu,
gei au nogo dangidangi duadua i di boo mo di aa.
Meenei Dimaadua, Goe nogo hagaduadua au i di boo mo di aa,
au gu deai ogu mahi ai, guu hai gadoo be nia magalillili o di luada
ma ga maangoo i di welengina o di madagoaa mahanahana.
 
Malaa, gei au gu haagi aga ogu huaidu adu gi di Goe.
Au digi hagammuni agu mee hai hala ala ne hai.
Au gu hagamaanadu bolo au e haagi adu nia maa gi di Goe,
gei Goe gu dumaalia mai gi di au
i ogu huaidu huogodoo.
 
Malaa, au daangada huogodoo ala e manawa dahi
gi dalodalo adu gi di Goe i nadau madagoaa haingadaa.
Di madagoaa o di haingadaa dela e hai be di labagee damana ma gaa hai,
gei di maa hagalee tale gi digaula.
Goe la go dogu gowaa dela e bala hagammuni ginai au.
Goe ga haga dagaloaha au gi daha mo nia haingadaa.
Au ga daahili mo di hagaamu dau hagamouli, idimaa Goe dela e abaaba au.
 
Dimaadua ga helekai,
“Au ga hagi adu gi di goe di ala dela e hana iei goe.
Au ga aago goe ga hagamaamaa goe.
Goe hudee hai be di hoodo, be di ‘donkey’ dela hagalee e iloo nia mee,
dela hua e humalia e wanga di baalanga mo dono loahi
gi di ngudu o maa gi hagalongo a mee adu gi di goe.”
 
10 Tangada hai mee huaidu le e hai gi hagaduadua,
gei tangada dela e hagadagadagagee gi Dimaadua
la gu abaaba go Mee gi dono manawa aloho dee modu.
11 Goodou go digau ala guu donu, goodou huogodoo gi manawa lamalia
gi tenetene gi nia mee a Dimaadua ala ne hai.
Goodou go digau ala e hagalongo gi Mee, goodou wwolowwolo tenetene!

*^ Taahili ni David

*32.2: Romans 4.7-8