62
Di hagadagadagagee ang gi God ga abaaba goe* Taahili ni David
Au e noho deemuu e talitali gi God gi haga dagaloaha au,
deelaa hua go Mee dela e hagadagadagagee ginai au.
Ma go Mee hua dela e abaaba au ge e haga dagaloaha au.
Mee go dogu Dangada Daa, deai tangada e mee di haga magedaa au ai.
 
E waalooloo behee go goodou huogodoo ala ma ga heheebagi gi taane
dela gu bagege gadoo be di abaaba gu mooho?
Goodou e hiihai hua belee dugu iha a mee gi lala,
gi daha mo dono lohongo aamua.
Goodou e tenetene gi nia helekai tilikai.
Goodou e hai godou helekai haga maluagina, gei i lodo godou manawa,
goodou e haga halauwa a mee.
 
Ma go God hua dela e gana ginai au,
deelaa hua go Mee e hagadagadagagee ginai au.
Go Mee hua dela e abaaba gei e haga dagaloaha au.
Mee go dogu Dangada Daa, malaa au e deemee loo di magedaa.
Dogu hagamouli mo dogu hagalaamua le e hai mai i baahi o God.
Mee go dogu abaaba mau dangihi, Mee go dogu gowaa e bala iei au.
 
Agu daangada, goodou hagadagadagagee gi God i nia madagoaa huogodoo.
Hagi anga ina gi Mee godou haingadaa huogodoo,
idimaa Mee go tadau gowaa e pala iei gidaadou.
 
Nia daangada huogodoo le e hai gadoo be nia madangi ne dogi go tangada.
Digau aamua mo digau mugi lala huogodoo e balumee hua be di mee e dahi.
Digaula ga pauna la hagalee daamaha,
digaula e koia e maamaa i nia madangi ala ma gaa dogi go tangada.
10 Goodou hudee kana gi di hagawelewele.
Hudee hagadagadagagee bolo goodou ga maluagina i godou gaiaa ala e hai.
Ma e aha maa godou maluagina le e logowaahee mai,
gei goodou hudee hagadagadagagee gi nia maa.
 
11 Au gu hagalongo haga logo gi God e helehelekai
bolo nia mogobuna la nia mee ni aana,
12 bolo dono aloho la dono hagaodi ai.* Job 34.11; Jeremiah 17.10; Matthew 16.27; Romans 2.6; Revelation 2.23
Meenei Tagi, ma deelaa hua Kooe dela e hui nia daangada
gii hai be nadau hegau ala nogo hai.

*^ Taahili ni David

*62.12: Job 34.11; Jeremiah 17.10; Matthew 16.27; Romans 2.6; Revelation 2.23