2
Di hagi aga a God
Dogu ihoo hagaaloho, goe e hagi aga digau ala i golo? Malaa, e de hilihili be goe koai, tumaalia adu gi di goe ai. Goe e bida haga huaidu goe maa goe ga hagi aga digaula, gei e hai nia mee ala e hai go digaula.* Matthew 7.1; Luke 6.37 Gidaadou gu iloo bolo God e donu i dana hagi aga nia daangada ala e hai beenei. Gei goe, dogu ihoo hagaaloho, goe e hai nia mee aanei, e hagi aga digau ala i golo! Goe e hagamamaanadu bolo goe gaa tanga laa gi daha mo di hagi aga a God? Holongo goe e hagabalumee dono dumaalia damanaiee, mo dono aloho mo dono manawa hagakono? Goe e modongoohia dono manawa dumaalia, i Mee dela e dagi goe gi huli hoou. Gei do manawa hamaaloo gaa bida haga damanaiee do hagaduadua i di laangi ma ga gila aga di hagawelewele a God mo dana hagi aga dela e donu. Idimaa, God gaa wanga gi tangada nei mo tangada nei di hui dela e tau ang gi ana hegau nogo hai.* Pisalem 62.12; Proverbs 24.12 Hunu daangada e hai nia mee ala e humalia, ge e halahala di madamada, di aamua, mo di mouli hagalee odi, gei God gaa wanga gi digaula di mouli e dee odi. Hunu daangada e hagagailaa ge e haga balumee di mee dela e donu, bolo gii mee di daudali di mee dela hagalee donu, gei God gaa dugu gi hongo digaula dono manawa daamaha mo dono hagawelewele. Di hagaduadua mo di haga mmaemmae gaa noho i baahi digau huogodoo ala e haihai di huaidu, digau o Jew i mua mo digau tuadimee labelaa. 10 God gaa wanga di madamada, di aamua, mo di aumaalia, gi digau huogodoo ala e haihai di humalia, digau o Jew i mua mo digau tuadimee labelaa. 11 Idimaa, God e hagi aga nia daangada huogodoo gi di hagatau hua e dahi.* Deuteronomy 10.17
12 Digau tuadimee hagalee hai mee gi Nnaganoho a Moses. Digaula gu ihala, guu nngala, gu hagalee hagi aga go nnaganoho. Digau o Jew e hai mee gi nnaganoho, malaa, digaula gaa hai di huaidu, e hagi aga go nnaganoho. 13 Ma hagalee go di hagalongo hua gi nnaganoho dela e hai nia daangada gii donu i baahi o God, gei mai di nadau hai hegau gi nnaganoho aalaa. 14 Digau tuadimee nadau haganoho ai, gei di nadau haga gila aga nnaganoho mai nadau modongoohia iloo, digaula la go nadau haganoho, ma e aha maa digaula le e hagalee hai mee gi Nnaganoho a Moses. 15 Nia hangaahai digaula e haga modongoohia aga di hagahonu o nnaganoho la guu hihi gi lodo nadau manawa. Di nadau iloo di humalia mo di huaidu e haga modongoohia bolo di mee deenei le e donu, idimaa nadau hagamaanadu e haga huaidu ginaadou hunu madagoaa, gei hunu madagoaa e duuli digaula. 16 Malaa, di Longo Humalia dela e hagadele ko au e hai bolo deenei di hai gaa hai i di laangi deelaa, i di madagoaa a God mai Jesus Christ ga hagi aga nia hagamaanadu hagammuni o digau huogodoo.
Digau o Jew mo Nnaganoho
17 Gei goe? Goe e hai bolo goe tangada o Jew, gei goe e hagadagadagagee gi nnaganoho, gei e bida hagaamu goe i do buni anga gi God. 18 Goe gu iloo di mee a God e hiihai bolo goe gi heia, gei guu kabe mai nnaganoho di hilihili di mee dela e donu. 19 Goe guu donu bolo goe tangada e dagi digau deegida, ge di maalama ni digau ala e noho i lodo di bouli, 20 tangada e aago digau ala e dadaulia, mo tangada agoago ni digau e de kabemee. Goe guu donu bolo i lodo nnaganoho, goe gu hagahonu go di kabemee mo di tonu. 21 Goe e aago digau ala i golo, gei goe e aha dela hagalee aago goe? Goe e agoago boloo, “Hudee gaiaa,” gei goe e gaiaa! 22 Gei goe e helekai boloo, “Hudee hai be di manu,” gei goe e hai be di manu! Goe e de hiihai gi nia balu god, gei goe e gaiaa nia mee i lodo nia hale daumaha! 23 Goe e bida hagaamu goe i nnaganoho a God, gei goe e haga langaadia a God i dau oho ana haganoho. 24 Di Beebaa Dabu e helekai,
“Idimaa go digau o Jew,
digau tuadimee e helekai huaidu i God.”* Isaiah 52.5
25 Maa goe ga haga gila aga nnaganoho, gei do sirkumsais ga dono hadinga i golo. Maa goe ga hagalee haga gila aga nnaganoho, goe e hai gadoo be tangada digi sirkumsais. 26 Maa tangada tuadimee dela digi sirkumsais, ga haga gila aga nnaganoho, malaa, God hagalee gaa dugu tangada deenei be tangada dela gu sirkumsais?! 27 Goodou digau o Jew gaa hai digau e hagahuaidu go digau tuadimee, idimaa, goodou e dagadagahi nnaganoho, ma e aha maa ne hihi adu gi goodou ala gu sirkumsais. Gei digau tuadimee le e haga gila aga nnaganoho, ma e aha maa digaula digi sirkumsais nadau huaidina. 28 Koai tangada donu o Jew gu sirkumsais gii donu? Hagalee go tangada Jew dela ne sirkumsais gi di sirkumsais tuaidina modongoohia. 29 Tangada donu o Jew la tangada o Jew i ono lodo, dono manawa la gu sirkumsais, deenei tegau ni di Hagataalunga o God, hagalee tegau ni nnaganoho. Gei tangada beenei, e kae dono hagaamu mai baahi o God, hagalee mai baahi nia daangada.* Deuteronomy 30.6

*2.1: Matthew 7.1; Luke 6.37

*2.6: Pisalem 62.12; Proverbs 24.12

*2.11: Deuteronomy 10.17

*2.24: Isaiah 52.5

*2.29: Deuteronomy 30.6