3
Malaa digau o Jew le e humalia ang gi ginaadou laa hongo digau tuadimee? Be dono dahidamee i golo go nadau sirkumsais? Uaa, i nia mee huogodoo. Kaedahi, God gu hagadagadagagee gi digau o Jew bolo gi daahia ana helekai. E hai behee, maa hunu gau i digaula ga hagalee manawa dahi, deenei le e hai bolo God ga hagalee manawa dahi? Gei deeai! God le e donu, ma e aha maa digau dogologo e helekai tilikai. Di Beebaa Dabu e helekai boloo,
“Oo donu gi modongoohia mai i au helekai.
Goe gi aali i dau gabunga.”* Pisalem 51.4
Malaa e hai behee? Maa tadau haihai hala le e haga modongoohia aga di tonu o God, gidaadou le e mee di helekai boloo, “God le e hai gee i dana hagaduadua gidaadou”? (Deenei di heeu belee heeu.) Gei deeai! Maa God le e hala, Mee e deemee di hagi aga henuailala!
Maa dogu hai kai tilikai le e haga maaloo aga di madamada o God gi gidee humalia, malaa au e aha dela e hagahuaidu be tangada huaidu? Malaa, gidaadou de ga helekai boloo, “Gidaadou gi heia di huaidu, gei di humalia ga gila aga”? Malaa e donu, hunu gau i golo e hagahuaidu dogu ingoo i nadau helekai bolo au e agoago beelaa. Digaula ga hagahalaua, gii tau anga.
Tangada e donu ai
E hai behee go gidaadou digau o Jew, gidaadou e mada humalia i digau tuadimee? Hagalee hai beelaa! Au gu haga modongoohia bolo digau o Jew mo digau tuadimee le e hai hua be di mee e dahi i lala di mogobuna o di huaidu. 10 Di Beebaa Dabu e helekai,
“Tangada e donu ai,* Pisalem 14.1-3; 53.1-3
11 Hagalee tangada e iloo ai,
be e daumaha gi God ai.
12 Nia daangada huogodoo guu huli gi daha mo God.
Digau huogodoo gu ihala.
Deai tangada e hai nia mee donu ai.
13 Nia ngudu digaula e hai be nia daalunga ala gu maahuge.
Nia helekai tilikai e lloomoi i nia holole digaula,
nia lee lagalagamaaloo e hai be nia poisin o nia gihaa,
e lloomoi i nadau malau ngudu.* Pisalem 5.9; 140.3
14 Gei nadau ngudu le e honu i di haga halauwa mmala.* Pisalem 10.7
15 Digaula e limalima di haga mmaemmae
mo di dadaaligi nia daangada gii mmade.* Isaiah 59.7-8
16 Digaula e oho mo di hagahuaidu
nia gowaa huogodoo ala e hula ginai.
17 Digaula e de iloo di ala o di aumaalia.
18 Digaula e de iloo di haga madagudia a God.”* Pisalem 36.1
19 Malaa, gidaadou gu iloo bolo di haga honu o nnaganoho la anga hua gi digau ala e noho i lala nnaganoho bolo gi deemee nia daangada di helekai hagaanga, ge gi gaamai henuailala hagatau gi lala di hagi aga a God. 20 Idimaa, tangada e mee di donu i baahi o God ai, mai i dana haga gila aga nnaganoho. Nnaganoho le hai gidaadou gi iloo bolo gidaadou digau gu ihala.* Pisalem 143.2; Galatians 2.16
God e hai nia daangada gii donu i dono baahi
21 Gei dolomeenei God gu haga modongoohia dana ala e hai nia daangada gii donu i dono baahi, ge hagalee mai nnaganoho. Nnaganoho Moses mo nia Beebaa o nia Soukohp le e haga modongoohia hua di maa. 22 God e hai nia daangada gii donu i dono baahi mai i di nadau hagadonu a Jesus Christ. God e hai di mee deenei ang gi digau huogodoo ala e hagadonu a Christ, idimaa, nia hai geegee dangada ai.* Galatians 2.16 23 Nia daangada huogodoo la guu hai di huaidu, gei digaula huogodoo gu mogowaa loo, gu hagalee tau anga gi di hagamouli a God. 24 Mai tumaalia dehuia o God, digaula huogodoo guu donu i baahi o God mai i Jesus Christ ne hagamehede digaula. 25-26 God guu wanga a Mee bolo mai dono made kisakis, Mee guu hai di ala e wwede ai nia hala o nia daangada mai i nadau hagadonu a Mee. God ne hai di mee deenei belee haga modongoohia bolo ma ko Ia dela e donu. I mua, gei Mee nogo hagakono, nogo haga de iloo nia huaidu o nia daangada, gei dolomeenei, Mee e haga dina loo nia huaidu o nia daangada belee haga gila ono donu. Mai i di mee deenei, God e haga modongoohia bolo ma ko Ia dela e donu, gei e hai nia daangada huogodoo ala e hagadonu a Jesus gii donu i dono baahi.
27 Malaa, ma di aha dela e mee di hagaamu go gidaadou? Di mee ai! Ge tadinga di maa le e hai bolo aha? Go tadau haga gila aga nnaganoho? Deeai, ma go tadau hagadonu! 28 Idimaa, gidaadou gu iloo bolo tangada la ne donu i baahi o God mai i di hagadonu la hua, ge hagalee mai i dono haga gila aga nnaganoho. 29 God la di God hua ni digau o Jew? Mee hagalee di God ni digau tuadimee labelaa? Uaa, Mee di God ni digau tuadimee labelaa. 30 God le e dahi hua. Mee e hai digau o Jew mo digau tuadimee gii donu i dono baahi mai i nadau hagadonu.* Deuteronomy 6.4; Galatians 3.20 31 Malaa, deenei le hai bolo mai di hagadonu deenei, gidaadou gi kilia gi daha nia haganoho? Deeai, gidaadou hagalee kili gi daha nnaganoho, gidaadou e daahi nia maa.

*3.4: Pisalem 51.4

*3.10: Pisalem 14.1-3; 53.1-3

*3.13: Pisalem 5.9; 140.3

*3.14: Pisalem 10.7

*3.15: Isaiah 59.7-8

*3.18: Pisalem 36.1

*3.20: Pisalem 143.2; Galatians 2.16

*3.22: Galatians 2.16

*3.30: Deuteronomy 6.4; Galatians 3.20