132
Di hagaamu di Hale Daumaha* Taahili dela e daahili go digau ala e hula gi Jerusalem belee daumaha i golo
Meenei Dimaadua, Goe hudee de langahia e Goe a David
mo nia hagadilinga haingadaa huogodoo ala ne hai ang gi Mee.
Meenei Dimaadua, Goe gi langahia e Goe di mee a mee dela ne hagababa,
di hagababa a mee dela ne hai adu gi di Goe, di Gowaa Aamua, di God o Jacob boloo:
“Au hagalee hana e ulu gi lodo dogu hale, be e kii i hongo dogu hada.
Au hagalee hagamolooloo be e kii
gaa dae loo gi dagu hagatogomaalia dagu gowaa ang gi Dimaadua,
di hale e noho ai di Gowaa Aamua, di God o Jacob.”
 
Gimaadou gu longono i Bethlehem i di hai o Tebedebe o di Hagababa,
gei gimaadou guu gida di maa i lodo di gowaa maalama i Jearim.
Gimaadou gu helekai, “Gidaadou gaa hula gi di Hale o Dimaadua,
gaa hai tadau daumaha i mua di lohongo o Maa.”
 
Meenei Dimaadua, hanimoi gi di Hale Daumaha,
madalia Tebedebe o di Hagababa, go di ada o mogobuna,
e noho i kinei ga hana hua dono hagaodi ai.
Au daangada hai mee dabu gi heia nia mee ala e donu
i nia madagoaa huogodoo, au daangada gi wwolowwolo tenetene!
 
10 Goe guu hai dau hagababa gi dau dangada hai hegau go David.
Meenei Dimaadua, Goe hudee hudua gi daha dau king dela ne hilihili.* 2-Chronicles 6.41-42
11 Goe guu hai dau hagababa mau dangihi gi David,
go di hagababa dela hagalee huli Kooe:
“Au gaa hai di tama e dahi i lodo au dama daane e hai di king,
mee gaa dagi i oo muli.* 2-Samuel 7.12-16; 1-Chronicles 17.11-14; Pisalem 89.3-4; Acts 2.30
12 Maa au dama daane la ga manawa dahi
gi dagu hagababa mo agu haganoho ala ne wanga gi digaula,
gei nia dama daane digaula gaa noho labelaa gi hongo do lohongo king.”
 
13 Dimaadua gu hilihili a Zion, Mee e hiihai e hai dono hale i di gowaa deelaa:
14 “Deenei di gowaa dela ga noho iei Au gaa hana hua beelaa,
go di gowaa deenei dela e hiihai ginai Au belee dagi.
15 Au ga haga maluagina a Zion gi nia hagadilinga hagahumalia huogodoo
ala e hiihai ginai mee.
Au gaa hai digau hagaloale a maa gi maaluu gi nia meegai.
16 Au ga haga maluagina digau hai mee dabu a maa
i nia mee huogodoo ala e hai go digaula,
gei nia daangada a maa ga daahili mo di wwolowwolo tenetene.
17 Go di gowaa deenei dela e hagagila aga ai
dagu dangada mai di hagadili o David e hai di king aamua,
gei Au ga duudagi adu hua beelaa gi muli nia mogobuna o dogu king dela ne hilihili.* 1-Kings 11.36
18 Au gaa hai nia hagadaumee o maa gi langaadia huoloo,
gei dono henua king gaa gila humalia ge haadanga lamalia.”

*^ Taahili dela e daahili go digau ala e hula gi Jerusalem belee daumaha i golo

*132.10: 2-Chronicles 6.41-42

*132.11: 2-Samuel 7.12-16; 1-Chronicles 17.11-14; Pisalem 89.3-4; Acts 2.30

*132.17: 1-Kings 11.36