16
Makapantag sang Pagtipon ng Sidoka para sang mga Kalomonan
Adon, makapantag sang pagtipon ng sapi para sang mga kalomonan ta na sakop ng Tohan adto sang Yahodiya, inanga mayo yang magonawa sang pyagasogo ko sang mga jamaa sang probinsya ng Galatiya. Kada Domingo, yang kada isa kamayo magalain ng sapi na atabang mayo kanilan sobay sang kamayo kita. Tipona mayo inyan antak pagdatung ko ansan kamayo, andam da yang tabang mayo. Na, pagkaon da ko kamayo, osogoon ko yang mga otaw na pipili mayo adto sang Awrosalam antak magdaa ng tabang mayo. Aw atagan ko silan ng sorat na magpakilaa kanilan sang mga kalomonan ta disidto. Awgaid kong kinaanglan na ako yang magdaa sang tabang mayo, na, paagadun ko silan.
Yang mga Plano ni Paulus
Na, yang plano ko adon na makadto ako kamayo. Awgaid amapit mona ako sang mga kalomonan ta sang Makidoniya kay kinaanglan na amagi ako ansan. Basin madogay ako ansan kamayo kay kong mapakay, ansan pa ko palabayun yang tingbagyo. Kay kong maynan, makatabang da kamo kanak sang sonod na panaw ko abir wain ako komadto. Di ko karim na madari gaid ako ansan kamayo kondi karim ko gao na madogay ako ansan kamayo kong kahanda ng Tohan. Awgaid adon magapabilin pa ako adi sang Ipisos taman sang Pakaradyaan ng Pintikostis. Kay madaig pa adi yang marim maningug sang pagosiyat ko maskin madaig oman yang yosopak kanak.
10 Adon, pagdatung ni Timotiyo ansan kamayo, atimana mayo yan ng madyaw kay yagagawbuk oman yan para kang Tagallang Isa na magonawa kanak. 11 Addati mayo yan aw tabangi mayo yan sang mga panginaanglan nan sang panaw antak makabarik yan adi kanak na way karidowan. Kay tyatagadan ko yan upud sang kadaigan pa na mga kalomonan ta.
12 Na, makapantag sang kanatun lomon na si Apolos, yabay ko yan paglaongon na komadto kamayo upud sang kadaigan pa na mga kalomonan ta. Awgaid di pa nan karim komadto. Awgaid kong aon day logar nan, makadto da kono yan.
Yang Kataposan na Pyaglaongan ni Paulus
13 Pagbantay kamo aw pakatigsuna mayo yang pagpangintoo mayo. Pagmaisugun kamo aw pagpakaligun. 14 Aw sang kariko ng inangun mayo pakitaan mayo na aon looy mayo sang kapagonawa mayo.
15 Mga kalomonan ko, kyakatigaman mayo na yang ona na yamangintoo kang Isa Almasi ansan sang probinsya ng Akaya si Istipanas aw yang kanan pamilya. Aw iklas yang pagtabang nilan sang mga otaw na sakop ng Tohan. 16 Agaw adon, pangayoon ko kamayo na magpasakop kamo sang mga otaw na magonawa kanilan kipat sang kariko ng mga kaupdanan na yamaningkamot maggawbuk para kang Tagallang Isa.
17 Yamasowat ako pagdatung adi nilan Istipanas, si Portonatos aw si Akaikos. Yang wa mayo akainang kay wa kamo adi, ininang da nilan. 18 Yagapakatigsun silan sang pangatayan ko magonawa sang pagpakatigsun nilan sang pangatayan mayo. Addati mayo yang mga otaw na magonawa kanilan.
19 Na, yang mga jamaa adi sang probinsya ng Asiya yagasalam kamayo. Si Akilas aw yang asawa nan na si Pirisila kipat oman sang mga kalomonan na yanagkatipon sang kanilan baay, yagasalam oman kamayo kay maglomon kamo sang pagpangintoo. 20 Aw yang kariko ng mga kalomonan ta adi yagasalam oman kamayo. Kamo oman, pagsinalamay kamo silbi tanda na maglomon kamo sang pagpangintoo.
21 Na, ako mismo na si Paulus yang yagasorat sining pagsalam ko kamayo.* 16:21 Yang kyakaanadan ni Paulus na pyapasorat nan yang mga sorat sang sangka otaw. Awgaid yan da mismo yang yagasorat sang ngaan atawa pagsalam nan antak katigaman na bunna na yani na sorat yagasikun kanan.
22 Sino-sino yang di magpakadakowa kang Tagallang Isa sang pangatayan nilan, isiksaun silan ng Tohan. O kay Tagallang, magabarik da kaw gao adi!
23 Na, kaloyan pa gao kamo ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. 24 Dakowa yang kariko mayo sang kanak pangatayan sabap sang pagkasambok natun-mayo kang Isa Almasi. Amin. Wassalam

*16:21 16:21 Yang kyakaanadan ni Paulus na pyapasorat nan yang mga sorat sang sangka otaw. Awgaid yan da mismo yang yagasorat sang ngaan atawa pagsalam nan antak katigaman na bunna na yani na sorat yagasikun kanan.