Yang ikadowa na Sorat ni Paulus adto sang Jamaa sang Banwa ng
Korinto
Pagpakatigam makapantag sini na Sorat
Yaning ikadowa na sorat pyapadaa ni Paulus adto sang jamaa sang Korinto sang panahon na yamarido yan kanilan. Kay yamadungug nan na aon mga otaw na yosuud sang jamaa na yagaindo ng dili ng bunna. Yosopak silan sang pyagaindo nan aw yagalaong silan na si Paulus dili kono ng bunna na sahabat.
Yamarido da si Paulus kay pyapaningugan ng mga taga Korinto yang idto na pyagaindo nilan. Agaw pyapadumdum nan kanilan ansini na sorat daw ono yang batasan aw ininang nan nang idto pa yan kanilan. Sabap sang kikita aw dyudungug nilan dait gao na kyakatigaman nilan na si Paulus bunna na sahabat na syosogo ng Tohan antak magosiyat makapantag kang Isa Almasi. Yang kariko ng kasikotan na kyakaagian nan sabap sang kanan gawbuk para sang Tohan, yang idto yang tanda ng pagkasahabat nan. Sang kariko ng pyagalaong ni Paulus ansini na sorat mapayag na dakowa sang pangatayan nan yang mga kalomonan sang Korinto.
1
Pagsalam
Ako yani si Paulus na sahabat ni Isa Almasi sabap sang kahanda ng Tohan. Kami sang lomon ta na si Timotiyo yagasorat kamayo na mga sakop ng Tohan adto sang jamaa sang Korinto kipat sang kariko ng mga otaw na sakop ng Tohan sang probinsya ng Akaya. Pangayoon ko sang Tohan na kanatun Ama na amadawat mayo yang kadyawan aw kalinaw sikun kanan aw sikun oman kang Isa Almasi na kanatun Tagallang.
Yang Pagpanginsokor ni Paulus adto sang Tohan
Pojiun ta yang Tohan na Ama ni Isa Almasi na kanatun Tagallang. Maloyanun yan na Ama aw Tohan na matigam tomabang kanatun sang maskin ono na kasikotan. Tyatabangan nan kami antak matigsun yang pangatayan nami sang maskin ono na kasikotan na yadatung kanami antak makapatigsun oman kami sang pangatayan ng kadaigan na yadatungan oman ng kasikotan. Aw yang tabang nami kanilan magonawa sang tabang na yamadawat nami sikun sang Tohan. Madaig yang kasikotan na kyakaagian nami na magonawa sang kyakaagian ng Almasi. Awgaid dakowa oman yang tabang aw katigsun na yamadawat nami sabap sang Almasi. Na, kong yamakaagi kami ng kasikotan, yamaitabo yani para sang kamayo kalowasan aw antak pakatigsunun yang pangatayan mayo. Aw kong kyakatabangan kami sang mga kasikotan, yamaitabo yani sang pagpakatigsun kamayo antak makasabar oman kamo sang mga kasikotan na magonawa kanami. Agaw dakowa yang pagsarig nami kamayo kay kyakatigaman nami na kyakaagian da mayo yang mga kasikotan na magonawa kanami. Aw sabap sinyan apakatigsunun oman ng Tohan yang pangatayan mayo na magonawa sang ininang nan kanami.
Mga kalomonan ko, karim nami na katigaman mayo na madaig yang kasikotan na kyakaagian nami adto sang probinsya ng Asiya. Bali na kairap ng kyakaagian nami na alos di da nami kasabaran. Aw wa da kami magadumdum na amabowi pa. Agaw, pagtoo nami na dyomatung da yang wakto ng kanami pagkamatay. Awgaid yamaitabo inyan antak di kami somarig sang kanami ginawa kondi sang Tohan na yan yang makabowi oman sang mga patay. 10 Lyolowas nan kami sikun sidtong kyakaagian nami na idto da gao yang akamatay nami. Aw olowasun oman nan kami sikun sang maskin ono na amaitabo kanami. Agaw yang Tohan da yang syasarigan nami na abay nan kami lowasun sikun sang kariko ng mga kasikotan. 11 Aw kamo oman yang makatabang kanami pinaagi sang pagpangayo-ayo mayo para kanami. Kay kong madaig ansan kamayo yang magadowaa para kanami, atagan da kami ng Tohan ng kadyawan. Aw ansinyan madaig oman yang amanginsokor sang Tohan sabap sang tabang nan kanami.
Yang Pagisab ng Plano ni Paulus
12 Na, yani yang akapasibantog nami aw makapangimunna kami na madyaw yang kanami batasan sang kariko ng mga otaw aw labi da kamayo. Sotti yang pangatayan nami aw madyaw yang kanami niyat sang kariko ng ininang nami sabap ng yasarig kami sang tabang ng Tohan aw dili sang katigam ng manosiya. 13-14 Na, sang kariko ng syosorat nami kamayo way tinago na mana kondi yang kariko sinyan mabasa aw masabot mayo. Yamatigam kami na di pa abay mayo masabot daw ono yang dyudumdum aw ininang nami. Awgaid yasarig ako na madatung yang allaw na amasabot da mayo kami ng madyaw kay antak sang allaw ng pagbarik ni Tagallang Isa ikapasibantog mayo kami magonawa sang pagpasibantog nami kamayo.
15 Na, sabap ng yasarig ako na makasabot kamo kanak, yagadumdum ako sangaon na ibisitaun ta kamo ng makadowa antak madoble yang kadyawan na amadawat mayo. 16 Kay yang plano ko na amapit ako ansan kamayo sang pagpasingadto ko sang Makidoniya aw amapit oman ako ansan kamayo sang kanak pagbarik antak katabangan mayo ako sang pagkadto ko sang Yahodiya. 17 Na adon, kay wa akadayon yang idto na plano ko, yagadumdum ba kamo na madari maisab yang dumduman ko? Basin yagalaong kamo na magonawa oman ako sang kadaigan na mga otaw adi sang donya na yagalaong ng “Ud,” awgaid yang karim ipasabot kadi sinyan na “Dili.” 18 Awgaid sang kabunnaan, di ako ng mayninyan. Kay magonawa sang pyaglaongan ng Tohan na kasarigan, kasarigan oman yang pyaglaongan ko kamayo. 19 Kay si Isa Almasi na Anak ng Tohan na pyapayapat nami ni Silas aw si Timotiyo ansan kamayo, di amaisab yang dumduman nan, awgaid aag bunna aw kasarigan yang kariko ng pyaglaongan nan. Aw yani si Isa Almasi yang tanda na kasarigan yang pyaglaongan ng Tohan. 20 Kay sabap sang Almasi yamatoman yang kariko ng pyapasad ng Tohan. Agaw, sabap kanan makapaglaong kita ng “Amin” adto sang Tohan. Aw sabap sinyan amabantog yang Tohan. 21 Na, yang Tohan mismo yang yatabang kanatun-mayo antak matigsun yang kanatun pagkasambok sang Almasi. Pipili nan kita-kamo antak mangagad kanan. 22 Yatagan nan kita ng kanan Nyawa na tanda na kita mga sakop da nan. Aw sabap ng idi da sang kanatun pangatayan yang Nyawa ng Tohan makasigoro kita na amadawat natun yang kariko ng pyagakahanda nan kanatun.
23 Adon, yang Tohan yamatigam daw ono yang iyan sang pangatayan ko aw yan yang saksi na bunna yang pyaglaongan ko kamayo. Wa ako magabarik ansan kamayo sang Korinto kay di ko karim na akadamanan ta kamo. 24 Na, waa ansang dumduman nami na mamugus kamayo daw ono yang dait mayo pangintoowan kay matigsun da yang pagpangintoo mayo. Yang karim gaid nami na atabangan kamo nami antak kadogangan pa yang kasowat mayo.